اطلاعـــــات خلاصـــــــــه

ارائه ی مطالب در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی و دیگر زمینه های مرتبط

چکیده پایان نامه

 

عنوان پايان‌نامه:

 بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي صفحات‌خانگي كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي ايران و كشورهاي امريكا، كانادا و استراليا به منظور ارائه يك الگوي بهينه جهت طراحي صفحات‌خانگي كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي ايران

نام‌خانوادگي: صابری

 نام: مريم

درجه‌تحصيلي: كارشناسي‌ارشد

استاد راهنما: دكتر عبدالحسين فرج‌پهلو

چكيده: هدف اصلي پژوهش حاضر دست‌يابي به يك الگوي بهينه جهت طراحي صفحات‌خانگي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران مي‌باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي و روش آن تركيبي از مطالعه كتابخانه‌اي و روش پيمايشي است. ابزار گردآوري داده‌ها در اين پژوهش عبارتست از: 1- مطالعه كتابخانه‌اي: به منظور يافتن معياري جهت طراحي وب سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران 2- سياهه‌وارسي: به منظور مقايسه وب‌سايت‌هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران با كشورهاي خارجي استراليا، كانادا و امريكا
3- مقياسي جهت نظرسنجي از كاربران وب‌سايت كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران و متخصصين طراح وب‌سايت. جامعه پژوهش عبارتست از: 1- كليه وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران (تابع وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري) و 15 وب‌سايت كتابخانه دانشگاهي كشورهاي استراليا، كانادا و امريكا (5 وب‌سايت براي هر كشور) كه به‌طور تصادفي انتخاب شده‌اند 2- دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاههاي شهيد چمران اهواز، صنعتي‌شريف و هنر تهران به عنوان نمونه‌اي از كل كاربران وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي كشور 3- متخصصين طراح وب‌سايت.

يافته‌هاي پژوهش نشان دادند كه از لحاظ كمّي تعداد وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي در كشور ما در حال افزايش است. به منظور ارائه معياري جهت بررسي ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي، پژوهشگر با استفاده از تعاريفي كه توسط “هويزينگ” و “رابينز و استيليانو” در دو مقاله جداگانه از ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي به‌عمل آمده بود، مدلي را ارائه كرد و سپس براساس اين مدل ويژگي‌هاي ساختاري و محتوايي وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران و كشورهاي امريكا، كانادا و استراليا را با يكديگر مقايسه نمود. نتايج اين مقايسه نشان داد كه تفاوت زيادي در بين وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران با همتايان خارجي آنها وجود دارد. همچنين بررسي نتايج حاصل از آزمون خي نيز نشان داد كه اگر چه تفاوت در بين ويژگي‌هاي ساختاري وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران باكشورهاي خارجي در مقايسه با كشورهاي خارجي تا حدي بيشتر است (43 مورد ويژگي ساختاري در برابر 41 مورد ويژگي محتوايي)، اما شدت و درجه تفاوت در بين ويژگي‌هاي محتوايي به مراتب بيشتر از ويژگي‌هاي ساختاري است ( p < 0/05). نقش خدمات‌رساني در وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران در سطح بسيار نازلي قرار دارد و به نقش اطلاع‌رساني در مقايسه با نقش خدمات‌رساني توجه بيشتري شده است. نتايج حاصل از آزمون تحليل عامل نيز نشان داد كه از ديد كاربران ايراني ويژگي‌هاي مطرح در طراحي وب‌سايت كتابخانه‌اي در سه گروه (عامل) قرار مي‌گيرند و در اين بين ويژگي‌هاي محتوايي بيشتر از ويژگي‌هاي ساختاري مورد توجه كاربران واقع شده‌اند به طوريكه از ميان 30 ويژگي استخراج شده توسط آزمون تحليل‌عامل، 21 ويژگي محتوايي و تنها 9 ويژگي ساختاري بودند. همچنين نتايج حاصل از آزمون تحليل‌واريانس يك‌راهه و آزمون پيگيري شفه نشان دادند كه ميان نظرات و نيازهاي كاربران دانشگاه صنعتي شريف با نظرات و نيازهاي كاربران دو جامعه ديگر پژوهش‌ (شهيد چمران اهواز و هنر تهران) در عامل اول و دوم تفاوت وجود دارد. نظرسنجي از متخصصين طراح وب‌سايت نيز نشان‌دهنده اهميت ويژگي‌هاي محتوايي نسبت به ويژگي‌هاي ساختاري در هنگام طراحي وب سايت كتابخانه است. در پايان پژوهشگر براساس يافته هاي بدست آمده الگويي را جهت طراحي وب‌سايت‌هاي كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران ارائه كرده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1389ساعت 1:9  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

چکیده پایان نامه

 

عنوان پایان نامه :

تأثير اجراي برنامه آموزش استفاده از كتابخانه بر توانايي استفاده از كتابخانه توسط دانشجويان تحصيلات تكميلي  دانشگاه شهيد چمران اهواز

نام خانوادگی: بيرانوند

نام: علی

استاد راهنما: دکتر زاهد بيگدلی

چکيده:

هدف اصلی تحقيق حاضر, بررسی تأثير اجرای برنامه آموزش استفاده از کتابخانه بر دانش استفاده  از کتابخانه در ميان دو گروه از دانشجويان تحصيلات تکميلی شاغل به تحصيل در دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال تحصيلی 1384-1383 است.يک گروه از آزمودنيها از طريق برنامه آموزشی بروشور و گروه ديگر از طريق آموزش کلاسی مورد آموزش قرار گرفتند.اين آزمودنيها به صورت تصادفی از بين دانشجويان تحصيلات تکميلی دانشگاه شهيد چمران انتخاب شدند.

ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه است که دانش آزمودنيها را قبل از اجرای برنامه آموزشی و بعد از اجرای برنامه آموزشی مورد سنجش قرار می دهد.محتوای برنامه آموزشی شامل: آشنايی با منابع مرجع و چگونگی بهره گيری از آنها, آشنايی با نحوه سازماندهی منابع در کتابخانه, آشنايی با منابع الکترونيکی اطلاعات از قبيل پايگاه های جستجوی مقالات فارسی و لاتين و همچنين پايگاه های جستجوی پايان نامه های فارسی و لاتين,آشنايی با وظايف کتابداران بخشهای مختلف کتابخانه, آشنايی با نحوه اداره کتابخانه و نيز جمع آوری نظرات آزمودنيها در مورد محتوای برنامه آموزش استفاده از کتابخانه و زمان اجرای اين گونه برنامه ها می باشد از روش آماری مجذور کای جهت تعيين معنی دار بودن تفاوت بين پس آزمون و پيش آزمون هر گروه آموزشی و نيز تفاوت بين پس آزمونهای هر دو گروه آموزشی بروشور و کلاسی استفاده شد.نتايج به دست آمده ضمن تأييد تأثير مثبت برنامه های آموزشی بر دانش استفاده از کتابخانه در بين آزمودنيها شامل نکاتی از قبيل زير می باشد:

-در بخش مربوط به سازماندهي منابع بين روش آموزشي بروشور و آموزش کلاسی تفاوت چندانی وجود ندارد.

-در بخش مربوط به منابع مرجع استفاده از روش آموزش كلاسي نسبتاٌ مؤثرتر از روش بروشور است.

-در بخش مربوط به استفاده از منابع الكترونيكي اطلاعات استفاده از روش آموزش كلاسي مؤثرتر از روش بروشور مي باشد.

-در بخش مربوط به سازمان كتابخانه، استفاده از روش كلاسي به مراتب مؤثرتر از روش بروشور مي باشد.

-در بخش مربوط به مقررات و وظايف كاركنان كتابخانه تفاوت چنداني در بين دو روش آموزشي وجود ندارد و استفاده از هر كدام از آنها مي تواند در انتقال اطلاعات مربوط مؤثر باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389ساعت 1:8  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

چکیده پایان نامه

 

عنوان پايان‌نامه:

بررسی تحلیلی و استنادی مقالات تألیفی حوزۀ کتابداری و اطّلاع­رسانی در مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی فارسی  طی سال­های 1379-1383

استاد راهنما: دکتر فریده عصاره

استاد مشاور: دکتر زاهد بیگدلی

نام و  نام خانوادگی: امیر حسین عبدالمجید

 تحقیق حاضر به بررسی تحلیلی مقالات تألیفی حوزۀ کتابداری و اطّلاع­رسانی در مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی فارسی و مقایسۀ رفتارهای استنادی نویسندگان این مقالات طی سال­های 1379-1383 بپردازد و مجلات هسته در مقالات تألیفی مورد بررسی را مطالعه و جایگاه آنها را در مجلۀ گزارش­های استنادی تعیین نماید. این تحقیق از نوع تحلیلی و استنادی است و با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام می­­گیرد. روش گردآوری داده­ها از طریق فیش­­نویسی از مآخذ این مقالات است. نتایج تحقیق نشان  می­دهد که از مجموع 553  مقالۀ تألیفی فارسی حوزۀ کتابداری و اطّلاع­رسانی، 28 مورد بدون  مأخذ و 525  مقاله دارای مأخذ بودند که به طور کلّی با 6573 استناد مستخرج از آنها، متوسط تعداد استنادها برای هر مقالۀ تألیفی 5/12 استناد می­باشد. همچنین پرتولیدترین نویسندگان معرّفی شدند. در بین دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی، «دانشگاه تهران» با 87 مقاله سهم عمده­ای را داشته است. موضوع «مواد و منابع» با 9/17 درصد بیشترین تعداد مقالات را داشته است. اکثر مقالات تألیفی مورد بررسی، مقالات یک نویسنده­ای بوده­اند که این گونه مقالات 92/81 درصد کل مقالات را شامل می­شوند و تنها 08/18 درصد از مقالات با همکاری دو یا بیش از دو نویسنده نوشته شده است.  قاعدۀ برادفورد در مورد مجلات لاتین مورد استفاده توسط نویسندگان مقالات تألیفی مورد بررسی صادق است و 3 مجلۀ هسته تعیین شدند. بیشترین میزان استفاده از منابع مورد استناد با 75/38 درصد متعلّق به مجلات و کمترین میزان استفاده با 64/3 درصد مربوط به مقالات همایش­ها می­باشد.  نیم­عمر منابع مورد استناد در مقالات تألیفی مورد بررسی، در مجموع، 12 سال برآورد شده است. نیم­عمر کتابها و پایان­نامه­های فارسی مورد استناد 12 سال، مجلات و سایر منابع فارسی 8 سال، و منابع الکترونیکی فارسی 4 سال  می­باشد. نیم­­عمر کتاب­های لاتین مورد استناد 20 سال، مجلات، پایان­نامه­ها، و مقالات همایش­ها 12 سال،  و منابع الکترونیکی لاتین، 8 سال می­باشد. از نظر زبان منابع مورد استناد، منابع فارسی با 68/50 درصد بیشترین میزان استفاده را داشته­اند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389ساعت 1:1  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

چکیده پایان نامه

عنوان پايان‌نامه:

  تهیه و پیشنهاد شرح شغل کتابداران سیستم ها و تعیین جایگاه سازمانی آنها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه های کشور

نام خانوادگي:دانش 

 نام:فرشید

استاد راهنما: دكتر عبدالحسين فرج‌پهلو

استاد مشاور:دکتر زاهد بيگدلی

چكيده

هدف از انجام این پژوهش تهیه و پیشنهاد شرح شغل کتابداران سیستم ها و تعیین جایگاه سازمانی آنان در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های ایران می باشد.  در این پژوهش برای گردآوری داده ها از دو روش مطالعات کتابخانه ای و نظر سنجی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه ای بود که به منظور همین پژوهش ساخته شد. جامعه پژوهش نیز عبارتند از: تمامی مدیران و مسئولین بخش های اطلاع رسانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور. در نهایت پس از گردآوری داده ها و تحلیل نظرات مدیران و کتابداران زیر پوشش تحقیق، مناسب ترین شرح شغلِ پیشنهادی برای کتابداران سیستم ها در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های ایران بدست آمد. این شرح شغل شامل وظایف، مهارت ها، ویژگی ها، شرایط احراز شغل، عوامل و ابزار کار، شرایط محیط کار، توانایی های فکری و جسمی و فناوری های مورد نیاز می باشد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن 1389ساعت 1:7  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

چکیده پایان نامه

عنوان رساله:
 بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران به منظور پيشنهاد شبكه اطلاعاتي بين اين كتابخانه‌ها

نام و نام خانوادگی:فاطمه حمیدی

 

استاد راهنما: دکتر مرتضی کوکبی

استاد مشاور: دکتر عبدالحسین فرج پهلو

چكيده

 هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران به منظور پيشنهاد شبكه اطلاعاتي بين اين كتابخانه‌هاست كه با بررسي وضعيت اين كتابخانه‌ها از نظر تجهيزات، منابع، نيروي انساني، نحوه سازماندهي منابع و بازيابي آنها و غيره صورت پذيرفته است. اين پژوهش از نوع توصيفي- كاربردي مي‌باشد و در آن از سه روش كتابخانه‌اي، پيمايشي و طراحي شبكه استفاده شده است. ابزارهاي گردآوري اطلاعات در پژوهش حاضر عبارتند از:  1 -  مطالعات كتابخانه‌اي: به منظور بررسي پيشينه‌هاي پژوهش و مروري بر كليات شبكه‌‌هاي اطلاعاتي و 2 -  سياهه وارسي: جهت بررسي كتابخانه‌هاي مورد مطالعه. جامعه پژوهش 12 كتابخانه تخصصي وابسته به بانكهاي دولتي مستقر در شهرستان تهران است كه در زمينه‌هاي موضوعي اقتصاد، پول و بانك فعاليت مي‌كنند. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه كتابخانه‌هاي مورد بررسي از لحاظ نقاط قوت و ضعف در سطوح مختلفي قرار دارند. مشكل عمده اين كتابخانه‌ها كمبود فضا و نيروي انساني متخصص  و نيز عدم جايگاه سازماني يكسان است. همچنين برخي از اين كتابخانه‌ها داراي مجموعه‌اي غني هستند و برخي ديگر مجموعه‌اي ضعيف دارند. براي رفع اين مشكلات، استفاده بهينه از مجموعه موجود و ارائه خدمات اطلاعاتي كاراتر به جامعه استفاده كننده، طرح ايجاد شبكه اطلاعاتي براي اين كتابخانه‌ها پيشنهاد شده است. با توجه به شرايط و وضعيت كتابخانه‌هاي مورد بررسي مناسب‌ترين ريخت براي اين شبكه، تركيبي است به گونه‌اي كه برخي از وظايف و خدمات شبكه مانند مهار كتابشناختي، خدمات ارجاعي و خدمات آموزشي به صورتي متمركز توسط هسته شبكه (كتابخانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و برخي ديگر چون خدمات آگاهي‌رساني جاري و امانت بين كتابخانه‌اي به صورتي غيرمتمركز توسط هريك از كتابخانه‌ها انجام گيرد. در پايان پيشنهادهايي جهت گسترش خدمات شبكه ارائه شده است.

كليدواژه‌ها: شبكه‌هاي اطلاعاتي، شبكه‌هاي كتابخانه‌اي، كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن 1389ساعت 1:3  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

چکیده پایان نامه

 

عنوان پايان‌نامه:

 بررسی گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و مقایسة آن با توزیع موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دوره معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک

نام خانوادگي: باجی    نام: فاطمه

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی

هدف از پژوهش حاضر مقایسة گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز با توزیع موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دوره منتشر شده در فاصلة سال­های 1376-1383 می­باشد. پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای انجام آن از دو روش کتابخانه­ای و پیمایشی استفاده شد. روش پیمایشی برای گردآوری داده­های مربوط به گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و روش کتابخانه­ای برای گردآوری داده­های مربوط به دسته­بندی موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان دورة راهنمایی به کار گرفته شد. بخش نخست نمونة پژوهش به روش تصادفی چندمرحله­ای از میان دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز انتخاب شد و برای گردآوری داده­های مربوط از  پرسشنامه استفاده شد. بخش دوم نیز دربردارندة کل کتاب­های مناسب دانش­آموزان دورة راهنمایی (گروه سنی «د») معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک در فاصلة سال­های 1376-1383 بود که فراوانی کتاب­های مناسب در موضوع­های مختلف، با استفاده از تقسیم­های موضوعی، شمارش گردید. در نهایت داده­های به دست آمده از پرسشنامه که شامل گرایش­های موضوعی مطالعه در دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز بود با توزیع موضوعی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دوره، مقایسه شد. نتیجة کلی پژوهش حاضر مشخص کرد که در بسیاری از موضوع­های فرعی مربوط به ده موضوع اصلی، میان نظرات دانش­آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و فراوانی کتاب­های مناسب دانش­آموزان این دورة تناسب چندانی برقرار نمی­باشد. این مسأله در موضوع­های فرعیِ مربوط به موضوع­های واقع­گرا (رمان)، دین، علوم تجربی، هنر، بازی و سرگرمی و کتاب­های مرجع بیشتر ملاحظه شد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن 1389ساعت 1:1  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

چکیده پایان نامه

  عنوان رساله:

بررسي ويژگيهاي محتوايي ميزهاي مرجع ديجيتالي كتابخانههاي ملّي جهان به منظور ارائه الگويي براي ميز مرجع ديجيتالي مركز اسناد و كتابخانة ملّي جمهوري اسلامي ايران

نام و نام خانوادگی: علی منصوری mansooria@gmail.com

استاد راهنما: دکتر فریده عصاره

استاد مشاور: دکتر زاهد بیگدلی

چکیده

تحول در فنآوری­ها و ظهور و گسترش اینترنت، خدمات کتابخانه­ها را از حالت سنتی خارج نموده و به سمت خدمات پیوسته و در هر زمان و مکان که کاربران نیاز داشته باشند رهنمون ساخته است. یکی از خدمات کتابخانه­ها که بسیار از فن­آوری­ها تأثیر پذیرفته، خدمات مرجع است که امروز با عناوینی همچون خدمات مرجع دیجیتالی یا مجازی شناخته می­شوند. در ایران، به دلیل عدم شناخت قابلیت­های این خدمت و همچنین عدم وجود معیار و استانداردهای معین برای طراحی میز مرجع دیجیتالی، کمتر مورد توجه کتابخانه­ها قرار گرفته است. این پژوهش با هدف ارائه الگوی مناسب برای میز مرجع دیجیتالی کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران و به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. موارد مورد پژوهش در این بررسی 33 میز مرجع دیجیتالی کتابخانه­های ملّی جهان بودند که به زبان انگلیسی ارائه خدمت می­نمودند. ابزار گردآوری داده­ها، سیاهه وارسی در قالب 35 پرسش در طیف لیکرت و یک پرسش باز است که به متخصّصان و صاحبنظران ایرانی ارسال شد تا میزان اهمیّت وجود ویژگی­های محتوایی موجود در این سیاهه وارسی و همچنین نحوة پاسخگویی از جنبه اختیاری یا اجباری بودن بدانها را تعیین نماید. در این پژوهش وضعیت موجود ویژگی­های میز مرجع دیجیتالی کتابخانه­های ملّی مورد مطالعه، از طریق تحلیل محتوا بررسی شد که در مجموع 64 ویژگی محتوایی استخراج شد که پس از حذف ویژگی­های مترادف و مشابه به 35 ویژگی کاهش یافت و بسامد مربوط به هر کدام از آنها مشخص شد. همچنین کشورهایی که پربسامدترین یا کم بسامدترین میزهای مرجع را دارا بودند مشخص گردید. کتابخانة آرشیو کانادا 5/44%، کتابخانة ملّی ژاپن4/42%، کتابخانه کنگره و کتابخانه ملّی استرالیا 4/36% با سیاهه وارسی مطابقت داشتند و به ترتیب رتبه اول تا سوم را دارند. کتابخانة ملّی جمهوری اسلامی ایران با %1/12 مطابقت رتبه 10 را داراست. نتایج داده­های حاصل از سیاهه وارسی نشان داد که 21 ویژگی از دیدگاه صاحبنظران مهّم و ضروری برای الگوی پیشنهادی می­باشد. همچنین یافته­های پژوهش نشان  می­دهد که اختلاف قابل توجهی میان وضعیّت موجود و وضعیّت مطلوب از دیدگاه صاحبنظران ایرانی وجود دارد. بر اساس ویژگی های مهّم از دیدگاه صاحبنظران ایرانی، کتابخانة کنگره با 10 ویژگی مهّم در رتبة اول و کتابخانة ملّی ایران با 3 ویژگی مهّم در رتبة 12 قرار دارد.  در مجموع طبق یاقته­های پژوهش حاضر، میزهای مرجع کتابخانه­های مورد بررسی از طراحی ضعیفی برخوردار هستند و تمامی آنها کمتر از %50 ویژگی­های مهّم از دیدگاه صاحبنظران را دارا می­باشند. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل نظرات صاحبنظران در مورد اهمیّت وجود ویژگی­های محتوایی، الگوی پیشنهادی برای طراحی میز مرجع دیجیتالی کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن 1389ساعت 1:0  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

چکیده پایان نامه

 عنوان پایان نامه: 

بررسی کمی-موضوعی و کتابشناختی اطلاعات فنی تولید شده در سازمان آب و برق خوزستان در طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۴ و تحلیل موانع اجتماعی موجود بر سرراه کارشناسان این سازمان در دسترسی و مصرف اطلاعات فنی موجود

نام خانوادگي: ريسمان­باف   نام: امير

استاد راهنما: دكتر زاهد بيگدلي

هدف از پژوهش حاضر، بررسي جنبه­هاي كمّي، موضوعي و كتابشناختيِ اطلاعات فنّي توليد شده در سازمان آب و برق خوزستان در طيّ سال­هاي 1380- 1384 و نيز تحليل موانع موجود بر سر راه كارشناسان اين سازمان در دسترسي و مصرف اطلاعات فنّي موجود است؛ تا از رهگذر آن، در مجموع، وضع كلّي توليد و مصرف اطلاعات مورد اشاره در اين سازمان تبيين شده، و دورنمايي از وضعِ چرخة اطلاعات فنّي در سازمان مورد بحث حاصل شود. روش پژوهش پيمايشي­ است. جامعة پژوهش نيز عبارت است از كليّة كارشناسان شاغل در بخش­هاي فنّي سازمان آب و برق خوزستان و نيز تماميِ برون­دهِ اطلاعاتي آنان در قالب مدارك حاوي اطلاعات فنّي توليد شده در اين سازمان در طيّ سال­هاي 1380- 1384. يافته­هاي پژوهش حاكي از وجود وضع نسبتاً مناسب توليد و مصرف اطلاعات در جامعة پژوهش است. به عنوان نمونه، 81 درصدِ مجموعِ 20963 مدرك توليدي در سال­هاي مذكور، حاصل كار گروهي است؛ 34/81 درصد كلّ مدارك توليدي سازمان، در قالب الكترونيكي عرضه شده و در مجموع، سازمان مورد مطالعه در طيف وسيعي از موضوعات و موّاد اطلاعاتي، تجربة توليد اطلاعات داشته است. همچنين، اظهار نظر 39/99 درصد از كارشناسان جامعة پژوهش، دربارة استفاده­شان از اين مدارك براي انجام امور شغلي و استفادة 100 درصدي آنان از مدارك توليدي در جهت انجام ساير امور (غيرشغلي)، نشان از اقبال گستردة جامعة پژوهش به مصرف اطلاعات مورد نظر دارد. در مقابل، بيشترين كاستي­هاي مشاهده شده مربوط به عدم مديريّت كلان­نگرِ اطلاعات، به منظور ايجاد تسهيل هر چه بيشتر چرخة اطلاعات مورد تحقيق است. به عنوان نمونه، 06/53 درصد كارشناسان، مدارك مورد نيازشان را پراكنده در بخش­هاي مختلف سازمان مي­يابند، و 55/43 درصدشان گفته­اند كه از طريق هيچ روش نظام­مندي به اين مدارك دسترسي ندارند. وجود موانع نسبتاً زيادِ اظهار شده توسّط كارشناسان، براي مصرف اطلاعات نيز نشانة ديگري در اين زمينه است. پژوهشگر با اعتقاد به اين مطلب كه سامان­دهي چرخة اطلاعات مورد بحث به بهبود بيشتر وضع توليد و مصرف اطلاعات در اين سازمان منجر خواهد شد، و يا لااقل، توليد و مصرف فعلي را با صرفِ وقت و هزينة كمتري ممكن خواهد ساخت، به ارائة پيشنهاداتي براي غلبه بر موانع موجود بر سر راه مصرف اطلاعات و تسهيل چرخة اطلاعات در سازمان مورد اشاره پرداخته است

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن 1389ساعت 0:58  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

چکیده پایان نامه

عنوان پایان نامه:

بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه و مقایسه آن با استانداردهای ایفلا برای کتابخانه های آموزشگاهی» به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی وضعیت آنها

نام و نام خانوادگی: نظام جمشیدی

استاد راهنما: دکتر زاهد بیگدلی    استاد مشاور: دکتر عبدالحمید معرف زاده

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت کتابخانه­های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه از نظر فضا، بودجه، امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی، کمیت مجموعه، و ارائه خدمات می­باشد. همچنین پژوهش حاضر وضعیت به دست آمده را با «استانداردهای ایفلا برای کتابخانه­های آموزشگاهی» مورد مقایسه قرار می­دهد. جامعه پژوهش، کل مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه را شامل می­شود. این پژوهش از نوع توصیفی و روش پیمایشی می­باشد. داده­های این پژوهش از طریق پرسشنامه به دست آمده­اند و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که 97/80 درصد از مدارس، دارای کتابخانه هستند. 83/32 درصد از کتابخانه­ها به وسیله کتابداران اداره می­شوند و فقط سرپرست 34/9 درصد از آنها در رشته کتابداری تحصیل کرده­اند. 27/91 درصد از کتابخانه­ها بودجه مدون و اختصاصی ندارند. فضای کتابخانه­ها، بسیار محدود است و اکثر آنها برای مطالعه دانش­آموزان فضایی در نظر نگرفته­اند. مجموعه کتابخانه­ها از نظر کمی ضعیف هستند. 53/32 درصد از کتابخانه­ها شیوه استفاده از کتابخانه را به دانش­آموزان آموزش می­دهند و فقط 72/5 درصد از آنها دسترسی به اینترنت را برای کاربران فراهم می­کنند. وسایل و تجهیزات کتابخانه­ها بسیار ضعیف هستند. کتابخانه­های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه در تمام زمینه­ها در حد استانداردهای ایفلا نیستند و به طور کلی می­توان گفت که این کتابخانه­ها دچار چالشهای جدی هستند و توان پاسخگویی به نیازهای دانش­آموزان را ندارند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن 1389ساعت 0:52  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

معيارهاي ارزيابي پايان نامه در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي (معيارهاي تفصيلي براي پژوهشهاي پيمايشي

ردیف

موارد و عناصر قابل ارزيابي

شرح معیار ارزیابی

حداکثر امتياز قابل کسب

امتیاز کسب شده

1

ارزشمندي و اهميت موضوع و مسئله تحقیق

 

 

 

 

 

موضوع مورد مطالعه ارزش تحقیق را دارد و به حل یک مسئله نظری یا کاربردی کمک می کند (در سطح يك سازمان، يك منطقه، يا كشور)

 

 

 

 

موضوع پیشنهادی جدید است و قبلا انجام نشده است

 

 

 

 

موضوع پیشنهادی جدید نیست، اما رویکرد پژوهشی و نگاه به آن نو است

 

 

 

 

در طرح موضوع و ارائه آن، پژوهشگر ابتکار و خلاقیت به خرج داده است

 

 

 

 

موضوع تحقیق از دانش نظری قوی برخوردار است

 

 

 

 

حاصل مطالعه حاضر به دانش مفید و مورد استفاده می افزاید

 

 

 

 

هدفها، دلایل و ضرورت تحقیق به روشنی و به طور منطقی بیان شده است

 

 

 

 

دامنه موضوع به اندازه اي كه قابل مديريت و اجرا باشد محدود شده است

 

 

 

 

مسئله تحقیق به روشنی و در قالب جملات علمی بیان شده است

 

 

 

 

مسئله تحقیق با توجه به خلاء موجود در پیشینه مطرح شده است

 

 

 

 

پژوهشگر فهم درستی از موضوع و مسئله تحقیق به دست داده است

 

 

 

 

 

 

 

2

پیشینه پژوهش و مرور نوشتارها

 

 

 

 

 

پیشینه پژوهش یا پیشینه علمی بخش مشخصی از پژوهش را تشکیل داده است

 

 

 

 

پیشینه پژوهش دارای یک ساختار منطقي (هدف، دامنه و تصویر کلی از نوشته ها و پژوهشهای مرتبط) است

 

 

 

 

پژوهشگر از فهم نسبتا کاملی در مورد ادبیات مربوطه برخوردار بوده است (منابع مرور شده نسبتا جامع بوده و آثار اصلی و نویسندگان معتبر را پوشش داده است)

 

 

 

 

شیوه مرور متون و پژوهشها مناسب و منطقی است (از روال تاریخی یا موضوعی برای معرفی پیشینه استفاده شده است)

 

 

 

 

در پيشينه پژ‍وهش، منابع جدید مورد بررسی قرار گرفته است

 

 

 

 

در صورت نیاز به منابع قدیمی، این منابع نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند

 

 

 

 

از  مرور منابع کم ربط یا سطحی پرهیز شده است

 

 

 

 

مرور پیشینه با رویکردی تحلیلی و انتقادی صورت گرفته است (پژوهش ها به صورت صرف و سطحی توصيف نشده اند)

 

 

 

 

مرور پیشینه ، موضوعات نظری، روش شناختی و تجربی مورد توجه ساير پژوهشها را پوشش داده است

 

 

 

 

شکاف ها و نکات مبهم در دانش موجود در حوزه تحقیق شناخته شده اند

 

 

 

 

نتیجه گیری علمی و استنتاج درست از مرور پیشینه در راستاي موضوع و هدف پايان نامه انجام گرفته است (به ، روش هاي مورد استفاده در ساير پژوهش ها، نوع ابزارهاي مورد استفاده، يافته هاي عمده، شكافهاي خالي در پژوهش ها، و مواردي از اين قبيل اشاره كرده است)

 

 

3

سئوالات و فرضیه

 

 

 

 

 

سئوالها و يا فرضيه ها با مسئله تحقیق همخوانی دارد

 

 

 

 

سئوالها و يا فرضيه ها با هدفهاي تحقیق همخوانی دارد

 

 

 

 

سئوالها و يا فرضيه ها مبتني بر استنباط از مرور پيشينه پژوهش هستند

 

 

 

 

سئوالات یا فرضیه های پژوهش به روشنی تدوین شده است

 

 

 

 

تمامي متغییرها به شكل درست تعریف و تعیین شده اند

 

 

 

 

فرضیه ها واضح ، آزمون پذیر، مشخص و معین می باشند

 

 

 

 

فرضیه ها به صورت منطقی از مبنايي نظری و مفهومی انتزاع شده اند

 

 

 

 

تمامی متغیرهای داخلی و خارجی  شناخته شده است

 

 

 

 

مفاهیم کلیدی موجود در سئوالها یا فرضیه ها بروشنی تشریح شده است

 

 

 

 

تعریف های نظري و عملیاتی بدرستی انجام گرفته است (دامنه مفهومي و چگونگی سنجش آنها در تحقیق حاضر بیان شده است)

 

 

4

روش و مراحل انجام پژوهش

 

 

 

 

 

روش تحقیق و نوع آن به روشنی بیان شده است

 

 

 

 

روش تحقیق و روش اجرا با هم همخوانی دارند

 

 

 

 

طرح تدوین شده برای انجام پژوهش، متناسب با آزمون سئوالات و یا فرضیه های پژوهشی است

 

 

 

 

روش و مراحل انجام پژوهش به طور کامل و باجزئیات توصیف شده است تا خواننده بخوبی بتواند بفهمد که چه کاری انجام است

 

 

 

 

روش تحقیق آنگونه است که دیگران نیز مي توانند با همین روش تحقیق هاي مشابه را انجام دهند

 

 

 

 

متغیرهای مداخله گر به خوبی مشخص و کنترل شده اند

 

 

5

جامعه پژوهش و شيوه نمونه گیری

 

 

 

 

 

جامعه پژوهش بروشنی توضیح داده شده است

 

 

 

 

حجم و ترکیب آزمودنیها( گروه نمونه) متناسب باسئوالات پژوهش و تحلیل داده هاست

 

 

 

 

شیوه نمونه گیری علمی، صحیح و مناسب جامعه حقیق است (نمونه ها نماینده واقعی جامعه تحقیق است)

 

 

 

 

 

 

 

6

روش و ابزار گردآوری داده ها

 

 

 

 

 

روشهای اندازه گیری (چه کمی و چه کیفی) به طور مناسب سازه های مندرج در سئوالها و یا فرضیه را مورد توجه قرار داده است

 

 

 

 

تکنیک جمع آوری داده ها مناسب پژوهش است

 

 

 

 

روایی ابزار گردآوري داده ها بر اساس قواعد علمي گزارش شده است

 

 

 

 

پایایی ابزار گردآوری داده ها از طریق آزمون مربوطه مورد سنجش قرار گرفته و قابل قبول است

 

 

 

 

در صورت استفاده از ابزارهای دیگر براي گردآوري اطلاعات (مانند چک لیست و یا مصاحبه)، آن ابزارها بدرستی تدوین شده اند

 

 

 

 

نمونه ای از ابزار گردآوری اطلاعات در پیوست پایان نامه ارائه شده است

 

 

7

روشهای آماری و آزمونهای مورد استفاده

 

 

 

 

 

آزمونهای آماری متناسب با هر یک از سئوالها و فرضیه ها بدرستی معرفی شده شده است

 

 

 

 

تکنیک های تجزیه و تحلیل آماری به اندازه کافی شرح داده شده اند

 

 

8

محدودیتهای پژوهش

 

 

 

 

 

محدودیتهای مرتبط با تحقیق بدرستی بیان شده است

 

 

 

 

مشکلات پیش آمده در جریان اجرای پژوهش بیان شده است

 

 

 

 

محدوديتهاي پژوهش موجب زير سئوال رفتن كل پژوهش نشده است

 

 

 

 

به ملاحظات اخلاقي در پژوهش توجه شده است

 

 

9

تحلیل داده ها، بحث، و تفسير

 

 

 

 

 

نتایج آزمون سئوالها و یا فرضیه ها بترتیب، به طور كامل و بدرستی ارائه شده است

 

 

 

 

داده ها به طور واضح ارائه شده اند

 

 

 

 

از داده های گردآوری شده بخوبی برای پاسخ به سئوالها و فرضیه ها استفاده شده است

 

 

 

 

جدولها، نمودارها و تصاویر ارائه شده مناسب وضروري اند

 

 

 

 

تفسیر یافته ها به صورت منطقی  و مستدل ارائه شده است

 

 

 

 

تفسیرها بر پایه داده هاي گردآوري شده، نظریه های موجود و در چارچوب هدفهاي تحقيق انجام شده است

 

 

 

 

در تفسیر یافته ها، از قضاوت شخصی خودداری شده است

 

 

 

 

از يافته هاي به دست آمده بخوبي دفاع شده است (استدلال و شرح کافی برای ادعای پژوهشی ارائه ) شده است

 

 

 

 

به اندازه کافی از شواهد (استنادها) برای پشتیبانی یافته ها استفاده شده است

 

 

 

 

یافته های پژوهش یا سایر یافته های پژوهشی در همان زمینه مقایسه شده است

 

 

 

 

ادعا ها از سوی یافته هاي سایر پژوهشها نيز پشتیبانی شده است

 

 

 

 

استناد به ساير پژوهشها به اعتبار ادعا ها کمک کرده است

 

 

 

 

محدودیتهای تعمیم پذیری یافته ها مورد توجه قرار گرفته است

 

 

 

 

ضعفهای مطالعه ذکر شده است

 

 

 

 

لحن ارائه مطالب بی طرفانه و صادقانه است

 

 

 

 

توجیهات حرفه ای یافته ها مورد بحث قرار گرفته است

 

 

10

نتيجه گيري

 

 

 

 

 

با روش مورد استفاده، تحقیق به هدفهای خود دست یافته است

 

 

 

 

محدودیتهای نتایج تحقیق شناخته شده اند ( به محدودیتهای تعمیم پذیری یافته ها اشاره شده است)

 

 

 

 

پیشنهادهای لازم برای پژوهشهاي آینده به طور منطقي و مبتني بر يافته هاي پژوهش ارائه شده است

 

 

 

 

نتیجه گیری نهایی بروشنی انجام شده است و میان نتایج و سایر عناصر تحقیق (نظریه ها، پیشینه تحقیق، داده های گردآوری شده) ارتباط و انسجام وجود دارد

 

 

 

 

در نتیجه گیری، به پیامدهای ضمنی و احتمالی نتایج و پیشنهادها نیز توجه شده است

 

 

 

 

تضاد یا نکته مبهمی در نتایج ارائه شده وجود ندارد

 

 

 

 

به طور کلی، یافته ها و نتایج از کیفیت لازم برخوردار است

 

 

 

 

یافته ها و نتایج، مطالب نوینی را در مقایسه با سایر پژوهشها ارائه می دهد

 

 

 

 

یافته ها و نتایج می تواند به حل مسئله و نیز پیشرفت دانش در حوزه کمک کند

 

 

 

 

نتایج پژوهش به تدوین و ساخت نظریه کمک می کند

 

 

11

ساختار و شکل ارائه گزارش

 

 

 

 

 

صفحه عنوان پایان نامه اطلاعات مختصر و روشن در باره پژوهش ارائه داده است

 

 

 

 

عنوان پایان نامه به خوبی بیانگر محتوا و رویکرد پژوهشی (روش تحقیق) می باشد

 

 

 

 

 در چکیده تحقیق موارد زیر به روشنی مطرح شده اند؟ 

 (هدف، جامعه پژوهش، مسئله يا سئوالها و يا فرضیه ها،متغیرهای تحقیق، شيوه نمونه گيري، ابزارهای گردآوري اطلاعات،  روش آماری تحلیل داده ها، و نتایج عمده تحقيق)

 

 

 

 

چكيده به روش استاندارد و به شكل تمام-نما تهيه شده است

 

 

 

 

اهمیت، مسئله، جامعه، روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، یافته و نتایج عمده تحقیق در چکیده ارائه شده است

 

 

 

 

کلیدواژه های مناسب برای چکیده انتخاب شده است

 

 

 

 

فهرست مندرجات پایان نامه به صورت مفصل در ابتدا ارائه شده است

 

 

 

 

فصل بندی محتوا به صورت منطقی و منسجم انجام شده است

 

 

 

 

ساختار پايان نامه و فصل بندي مربوطه آن را به راحتی قابل خواندن کرده است

 

 

 

 

انسجام میان بخشهای مختلف هر فصل برقرار شده است

 

 

 

 

انسجام میان فصلها در کل پایان نامه برقرار شده است

 

 

 

 

یکدستی در نحوه ارائه و شکل هر فصل رعایت شده است

 

 

 

 

جداول و نمودارها به راحتی قابل فهم است و یه درک خواننده از يافته ها کمک می کند

 

 

 

 

یکدستی در شکل ارائه جدولها و نمودارها رعایت شده است

 

 

 

 

فهرست جدولها و نمودارها در ابتدای پایان نامه اراده شده است

 

 

 

 

در صورت وجود پیوست (ها)، اشاره ها و ارجاعهای لازم به آنها در متن انجام شده است

 

 

12

آئين نگارش

 

 

 

 

 

مطالب به شکل روان و قابل فهم نوشته شده است

 

 

 

 

از ذکر مطالب بی ربط و پراکنده خودداری شده است

 

 

 

 

آئين نگارش از نظر جمله نويسي و انسجام ميان جمله ها، پاراگرافها، و انسجام ميان پاراگرافها رعايت شده است

 

 

 

 

معادل انگلیسی مفاهیم عمده و نام نویسندگان خارجی به صورت پانویس ارائه شده است

 

 

 

 

نوع حروف (فونت) مورد استفاده خوانا و در سرتاسر متن یکدست است

 

 

 

 

از نشانه ها و علائم نقطه گذاری بدرستی استفاده شده است

 

 

 

 

صفحات متن به طور کامل و یکپارچه شماره گذاری شده است

 

 

13

منابع مورد استفاده و شيوه استناد دهي

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ استفاده شده در انتها به طور دقيق و کامل ارائه شده است (همه منابع ذکر شده در متن پایان نامه، در انتها آورده شده است)

 

 

 

 

شيوه استناد دهي از يک استاندارد مشخص پيروي کرده است (اطلاعات کتابشناختی منابع به طور کامل و با استفاده از یک شیوه نامه استاندارد ارائه شده است)

 

 

 

 

 

 

 

14

پیوستها

 

 

 

 

 

پیوستهایی که در متن پایان نامه به آنها اشاره شده در انتها ارائه شده است

 

 

 

 

پيوستها مورد نياز هستند و بدون دليل افزوده نشده اند

 

 

 

 

هر يك از پيوستها داراي شماره و عنواني گويا مي باشد

 

 

15

نظر كلي

 

 

 

 

 

پايان نامه در وضع فعلي قابل قبول است و به حداقل اصلاحات نياز دارد

 

 

 

 

پايان نامه به تغييرات و اصلاحات نسبتا اساسي نياز دارد

 

 

 

 

پايان نامه در وضع فعلي قابل دفاع نيست

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 23:8  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه تربيت مدرس

 

1.    كوهزاد، ناصر (1373). مقايسه دستورالعمل هاي موجود كتابنامه نويسي و پانويسي كتب فارسي از نظر رعايت مقررات و ضوابط استاندارد. استاد راهنما فاطمه سبكروح؛ استاد مشاور دكتر دوستدار.

ضرورت آموزش كتابنامه نويسي و پانويسي در دانشگاهها

بررسي نحوه كتابنامه نويسي و پانويسي پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاههاي ايران

        •نظرسنجي اساتيد علوم كتابداري و اطلاع رساني در استفاده از شيوه پانويسي در رساله هاي تحقيقي.

كتابنامه نويسي / استاندارد / كتاب فارسي / مطالعه تطبيقي/ كوهزاد، ناصر/ سبكروح، فاطمه/ دوستدار، يحيي

 

2.    داورپناه، محمدرضا (1372). زمينه يابي ايجاد شبكه انتقال متن مقالات در سيستم امانت كتابخانه هاي مركزي و مراكز اسناد دانشگاههاي كشور با استفاده از فاكسي فايل. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور مهرانگيز حريري.

        •بررسي مقايسه اي قابليت ها و ميزان مقرون بصرفگي پست و فاكس در انتقال اطلاعات با احتساب هزينه هاي غيرمستقيم.

        •طراحي و برپايي شبكه فاكس در محدوده چند كتابخانه دانشگاهي و مطالعه عيني به منظور بررسي مسائل و مشكلات.

        •بررسي وضعيت ارتباطي كشور در خصوص ايجاد شبكه ملي كامپيوتري اطلاعات با استفاده از خط ارتباطي پيوسته در مقايسه با خط ارتباطي فاكسي مايل از لحاظ هزينه و قابليت‌ها.

        •بررسي ميزان همپوشاي نشريات ادواري لاتين كتابخانه هاي مركزي دانشگاهها و تجزيه و تحليل هزينه ها و نهايتاً ارائه طرحي جهت انتخاب و تهيه مجلات.

        •بررسي مشكلات مستقيم امانت كتابخانه هاي دانشگاهي كشور.

امانت/ شبكه اطلاع‌رساني/ سيستم رايانه‌اي/ كتابخانه دانشگاهي/ مركز اسناد و مدارك/ فاكس/ مقاله/ داورپناه، محمدرضا/ علومي، طاهره/ حريري، مهرانگيز

 

3.    نوكاريزي، محسن (1372). بررسي ميزان هماهنگي كتابها و مجلات رشته كتابداري با نيازهاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد. استاد راهنما مهرانگيز حريري.

        •ارزشيابي برنامه هاي درسي مصوب شورايعالي برنامه ريزي و ميزان ارتباط منابع پيشنهادي آن با موضوع درسها.

        •ارزشيابي نحوه مجموعه سازي كتابخانه هاي دانشگاهي و مقايسه آن با اصول علمي مجموعه سازي.

كتاب/ نشريات ادواري/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ برنامه‌ريزي آموزشي/ تحصيلات تكميلي/ مطالعه تطبيقي/ نوكاريزي، محسن/ حريري، مهرانگيز

 

4.    غلامي، عليرضا (1373). بررسي وضعيت موجود سيستم مخابراتي كشور در ارتباط با نياز شبكه اطلاع رساني كتابخانه هاي دانشگاهي (پايان نامه كارشناسي ارشد). استاد راهنما فاطمه سبكروح؛ استاد مشاور ناصر رضائي.

        •بر طبق قوانين و شواهد موجود امكان ايجاد و راه اندازي شبكه اطلاع رساني بين كتابخانه هاي دانشگاهي وجود دارد. بنابراين ضروري به نظر مي رسد كه در تحقيقات بعدي جنبه هاي سخت افزاري و نرم افزاري شبكه اختصاصي كتابخانه هاي دانشگاهي مورد توجه بيشتري قرار گيرد تا در مجموع بتوان ارتباط مناسب و مطمئن و به عبارتي از هر لحاظ جامع و كامل بين كتابخانه هاي دانشگاهي برقرار نمود.

شبكه اطلاع‌رساني/ كتابخانه دانشگاهي/ مخابرات/ غلامي، عليرضا/ سبكروح، فاطمه/ رضايي، ناصر

 

5.    فرخ پور، شهلا (1373). تجزيه و تحليل وضعيت كتابهاي انتخاب شده لاتين توسط اعضاء هيئت علمي پنج دانشگاه در تهران در زمينه هاي فني مهندسي و ميزان هزينه هاي ارزي مصرف شده. استاد راهنما علي سينائي؛ استاد مشاور حريري.

        •انجام پژوهش در مورد يافتن عواملي كه در عدم استفاده از كتابهاي انتخابي اعضاء هيئت علمي موثر مي باشند.

        •انجام پژوهش مشابه در سطح كتابخانه هاي دانشگاهي كشور جهت جامعيت بيشتر موضوع تحقيق و استفاده از نتايج آن.

        •انجام پژوهش مشابه در مورد ميزان استفاده از كتابهاي لاتين كه توسط كتابداران انتخاب شده است.

اساتيد/ مجموعه‌سازي/ گزينش كتاب/ هزينه/ كتابخانه دانشگاهي/ كتاب/ تهران/ دانشگاه/ فرخ‌پور، شهلا/ سينايي، علي/ حريري، مهرانگيز

 

6.    رضا، اردلان (1373). بررسي ضرورت آموزش ضمن خدمت كتابداران در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي تابعه وزارت فرهنگ و آموزش علمي ايران. استاد راهنما مهرانگيز حريري.

        •بررسي ضرورت و نيازهاي آموزش ضمن خدمت كتابداران مرجع در كتابخانه هاي دانشگاهي، عمومي و اختصاصي ايران.

        •بررسي ضرورت آموزش مستمر كتابداران در كتابخانه هاي دانشگاهي، عمومي و اختصاصي ايران.

        •بررسي نگرش مديران كتابخانه ها از جهت تاثير مبادله كتابداران در آموزش كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي

        •ارزيابي آموزش اوليه كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران

        •ارزيابي دوره هاي برگزار شده در زمينه آموزش صمن خدمت.

آموزش حين خدمت/ كتابداران/ كتابخانه دانشگاهي/ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ اردلان، رضا/ حريري، مهرانگيز

 

7.    ديلميقاي، ميترا (1375). بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاء هيئت علمي رشته مهندسي مكانيك در كسب اطلاعات تخصصي در پنج دانشگاه شهر تهران. استاد راهنما حريري.

        •مطالعه بر روي رفتار اطلاع يابي استفاده كنندگان، كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در انجام اصلاحات و تغييرات سازنده در خدمات و منابع ياري مي رساند از آنجا كه انجام چنين مطالعاتي منجر به شناخت الگوهاي رفتاري گروههاي مختلف مي گردد، با آگاهي از اين الگوها كتابخانه ها قادر به برنامه ريزيهاي صحيح و متناسب با نياز استفاده كنندگان خواهد شد. بنابراين با توجه به گسترش و كثرت استفاده كنندگان و وجود تخصص هاي گوناگون و تفاوت الگوهاي رفتاري گروههاي مختلف، انجام مطالعه بر روي رفتارهاي اطلاع يابي ساير گروههاي فني و مهندسي و نيز گروههاي مختلف علوم پايه و علوم انساني و اجتماعي ضروري به نظر مي رسد.

        •به نظر مي رسد كه رفتار اطلاع يابي اساتيد با دانشجويان متفاوت باشد، لذا مطالعه بر روي گروههاي دانشجويان، اساتيد، محققان مي توانند نتايج با ارزشي را براي كتابخانه ها در امر تصميم گيري بر روي نظامها و روشها موجود در اين مراكز به همراه داشته باشد.

رفتار اطلاع‌يابي/ اساتيد/ تهران/ دانشگاه/ ديلميقامي، ميترا/ حريري، مهرانگيز

 

8.    پورشعرباف، الهه (1375). تحليل استنادي مأخذ پايان نامه هاي فارغ التحصيلان دانشكده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس در سالهاي 1374-1367. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور عادل آذر.

        •از آنجائيكه تحليلهاي استنادي فقط ابعاد مشخصي از نمونه هاي مورد بررسي را مورد سنجش قرار مي دهند لذا توصيه مي شود كه در كنار اين روش از روشهاي ديگر همچون هزينه سودمندي منابع، آمار قفسه ها و آمار به دست آمده از درخواستهاي اعضاي هيئت علمي و.... استفاده شود.

        •استفاده از روش تحليل استنادي به عنوان يك معيار سنجش براي ميزان عملكرد اعضا هيئت علمي يك دانشكده بخصوص بر اساس پيدا كردن رابطه معني دار مابين ميزان انتشار مقالات گروه مورد بررسي با ميزان استناد به آن مقالات در طي يك دوره خاص.

        •مقايسه ناشرين و كارگزاران مختلف از نظر تهيه مواد با قيمت مناسب و مقرون به صرفه ( از طرف بخش سفارشات كتابخانه.)

        •پيدا كردن ارتباط بين هزينه- سودمندي منابع با ميزان استناد به اين منابع.

        •مقايسه نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده با روشهاي گوناگون در موسسات مشابه در طي يك دوره خاص به منظور سنجش ميزان اعتبار و روايي آن ها.

        •تحليل روند موضوعي استنادهاي موجود در پايان نامه هاي گروههاي علمي مختلف، به منظور تعيين ميزان ارتباط بين رشته هاي مختلف اين گروهها.

        •تحليلي استنادي بر مبناي تعيين ميزان ارتباط بين قيمت نشريات و ميزان استناد به آنها.

        •بررسي ميزان استناد به منابع روزآمد در انتشارات اعضاء هيأت علمي يك رشته خاص.

        •تعيين ارتباط بين آمار استفاده(براساس آمار فتوكپي، شمارش قفسه ها و ...) با تعداد استنادها به منظور تعيين مقالات هسته در يك دوره خاص.

        •تحليل روند موضوعي پايان نامه هاي مربوط به رشته هاي علمي خاص، به منظور يافتن گرايشهاي جديد در اين رشته ها.

تحليل استنادي/ پايان‌نامه/ فارغ‌التحصيلان/ دانشگاه تربيت مدرس/ كتابشناسي/ پورشعرباف، الهه/ علومي، طاهره/ آذر، عادل

 

9.    زادبود، محمود (1375). تعيين نسبت جذب بودجه به اعتبار مصوب كتابخانه هاي دانشگاهي تهران براي خريد انتشارات خارجي در سالهاي 1370-1372. استاد راهنما علي سينايي؛ استاد مشاور عذرا دبيري اصفهاني.

        •تعيين ميزان ارتباط بين اعتبار خريد انتشارات خارجي چاپي و جذب آن در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران از سال 1373-1375

        •تعيين ميزان ارتباط بين اعتبار خريد مواد چاپي  غيرچاپي فارسي و خارجي و جذب آن در كتابخانه هاي دانشگاهي تهران از سال 1373-1375.

بودجه/ خريد كتاب/ كتابخانه دانشگاهي/ تهران/ دانشگاه/ زادبود، محمود/ سينايي، علي/ دبيري اصفهاني، عذرا

 

10. خادميه، رضوان (1375). انتظارات مديران كتابخانه هاي دانشكده اي تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي از كتابداران و اطلاع رسانان. استاد راهنما فاطمه سبكروح؛ استاد مشاور هويدا.

        •انتظارات مديران كتابخانه هاي مركزي ايران از كتابداران و اطلاع رسانان 2- بررسي ميزان هماهنگي بين دروس ارائه شده در دوره هاي آموزش كتابداري دانشگاهها و خدمات ارائه شده توسط كتابداران و اطلاع رسانان.

 كتابداران/ كتابخانه دانشگاهي/ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ نظرسنجي/ مديريت كتابخانه/ خادميه، رضوان/ سبكروح، فاطمه/ هويدا، عليرضا

 

11. خسروي، فريبرز (1370). بررسي وضعيت كتابخانه هاي دبيرستاني كشور و ارائه راه حل‌هايي براي پويايي آنها. استاد راهنما طاهره علومي.

        •بررسي تأثير تلويزيون در ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        •بررسي ارتباط ساختار كتب درسي با مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        •بررسي نحوه تدريس دبيران با ميزان مطالعه غيردرسي آنها.

        •بررسي ارتباط سواد اولياء دانش آموزان با ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        •بررسي تأثير وجود كتابخانه در مدرسه و ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        •بررسي ارتباط وضعيت درسي دانش آموزان با ميزان مطالعه غيردرسي آنها.

        •طراحي مركز رسانه هاي آموزشي براي مراكز استانها.

        •طراحي رده بندي ساده و علمي با توجه به ويژگيهاي خاص فرهنگي براي مدارس.

        •طراحي سرعنوانهاي موضوعي مخصوص دبيرستانها.

        •بررسي علائق و خواستهاي دانش آموزان در مورد موضوع كتابها به تفكيك جنس – رشته.

كتابخانه آموزشگاهي/ مديريت كتابخانه/ خسروي، فريبرز/ علومي، طاهره

 

12. شريف مقدم، هادي (1370). بررسي لزوم ايجاد شبكه فهرستگان در كتابخانه هاي دانشگاه علامه طباطبائي. استاد راهنما مهرانگيز حريري.

        •تحقيق جامعي در مورد كارآيي سيستم هاي كامپيوتري و مقايسه آن با روش دستي و سنتي. در بخش هاي امانت كتاب، نشريات ادواري و بخش پاسخگويي به سؤالات مرجع صورت گيرد.

        •تحقيق جامعي در مورد كارآيي برنامه هاي كامپيوتري موجود كه جهت فهرستنويسي كتابها تهيه شده است، انجام شود و ضمن مقايسه اين برنامه ها مشخصات و مزاياي يك برنامه خوب جهت استفاده كتابخانه ها اعلام گردد.

        •تحقيقي در مورد انواع شبكه هاي كتابخانه اي موجود و نوع كامپيوتر بكار گرفته شده در آن ها و ميزان كارايي اين شبكه ها صورت گيرد.

        •تحقيق جامعي در مورد نيروي انساني مورد نياز شبكه فهرستگان، نحوه آموزش كاركنان، خواسته ها و نيازهاي كاركنان و نيز شرايط لازم بري مديريت شبكه انجام شود.

        •تحقيق شود، آيا شرايط فرهنگي حاكم بر كتابخانه هاي ايران پذيراي سيستمهاي كامپيوتري و استفاده صحيح از اين وسايل مي باشد.

فهرستگان/ شبكه اطلاع‌رساني/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه علامه طباطبايي/ شريف مقدم، هادي/ حريري، مهرانگيز

 

13. فراهي، محسن (1371). تاثير آگاهي از معيارهاي گزينش در تصميم گيري انتخاب كتاب در كتابخانه هاي مراكز تربيت معلم. استاد راهنما طاهره علومي.

        •در سالهاي اخير مسئله گزينش نشريات اداواري(به زبان خارجي) بسيار حساس شده است. زيرا هزينه اين نشريات بطور بي سابقه اي، افزايش يافته است. مي توان در اين زمينه تحقيق كرد و روش مناسبي براي انتخاب يا حذف نشريات ادواري ارائه داد.

        •مي توان در زمينه شيوه علمي گزينش مواد سمعي و بصري تحقيق كرد و الگوي مناسبي براي گزينش آنها ارائه داد.

        •مي توان درباره ميزان رضايت استفاده كنندگان از مجموعه كتابخانه تحقيق كرد.

        •مي توان شيوه مناسبي براي وجين ارائه داد كه بر اساس آن كتابخانه ها بتوانند نسبت به حذف مواد اقدام ورزند.

گزينش كتاب/ كتابخانه دانشگاهي/ كتابخانه آموزشگاهي/ مجموعه‌سازي/ فراهي، محسن/ علومي، طاهره

 

14. استيري، علي رضا (1371). تاثير آموزش استفاده كننده بر ميزان بهره گيري از مراجع در كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما عذرا دبيري اصفهاني؛ استاد مشاور علي سينائي.

        •سنجش سطح دشواري سؤالات مرجع و تعيين حدود توانايي كتابداران مرجع براي پاسخگويي

        •تأثير آموزش كتابداران مرجع بر ميزان كارايي خدمات مرجع.

استفاده‌كنندگان/ منابع مرجع/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه تربيت مدرس/ استيري، علي‌رضا/ دبيري اصفهاني، عذرا/ سينايي، علي

 

15. زنديان، فاطمه (1371). ارزشيابي مجموعه منابع مرجع گروه فني و مهندسي سه دانشگاه و ارائه پيشنهادهاي مناسب جهت انتخاب و توسعه منابع اين كتابخانه ها. استاد راهنما طاهره علومي؛  استاد مشاور سرمد، علي بيگ.

        •ارزشيابي مجموعه منابع مرجع گروههاي مختلف دانشگاهي بويژه فني مهندسي در سطوح مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا.

        •بررسي ارتباط نحوه انتخاب منابع و ميزان هماهنگي بين موضوعات آن

        •طراحي مراكز اطلاع رساني فني و مهندسي در سطح كشور.

        •بررسي تأثير ارتباط كتابخانه ها با ميزان استفاده از منابع توسط مراجعين

        •بررسي تأثير همكاري متقابل استاد و كتابدار در انتخاب منابع مرجع و ميزان هماهنگي بين موضوعات منابع.

منابع مرجع/ گزينش كتاب/ مجموعه‌سازي/ كتابخانه دانشگاهي/ زنديان، فاطمه/ علومي، طاهره/ سرمد،  / علي بيگ، محمد رضا

 

16. رياحي نيا، نصرت (1372). بررسي ميزان كاربرد نشريات ادواري لاتين در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري در دانشگاه(تربيت مدرس، تهران، علوم پزشكي ايران و شيراز) از سال 1347-1371. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور علي بيگ.

        •بررسي ميزان استفاده از نشريات ادواري در دوران تحصيل توسط دانشجويان كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني

        •بررسي ميزان استفاده از نشريات ادواري لاتين در تدوين پايان نامه هاي ساير رشته ها، در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري.

        •بررسي تاثير وجود بانك اطلاعاتي در بهينه سازي استفاده از نشريات لاتين در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

        •تعيين مجلات هسته مورد استفاده در پايان نامه ها در كليه رشته ها از علوم با استفاده از الگوي ميزان استفاده و يا با استناد به مجلات ارائه شده در پايان نامه ها.

نشريات ادواري لاتين/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ تحليل استنادي/ دانشگاه تربيت مدرس/ دانشگاه تهران/ دانشگاه علوم پزشكي ايران/ دانشگاه شيراز/ رياحي نيا، نصرت/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمد رضا

 

17. زال زاده، ابراهيم (1373). بررسي وضعيت استفاده دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر شيراز از كتابخانه هاي عمومي. استاد راهنما يحيي دوستدار؛ استاد مشاور غلامرضا فدايي عراقي.

        •بررسي وضعيت استفاده دانش آموزان دختر دبيرستانها از كتابخانه هاي عمومي در شهرهاي مختلف

        •بررسي وضعيت استفاده دانش آموزان مقطع راهنمايي از كتابخانه هاي عمومي

        •بررسي علايق و سلايق مطالعه اي دانش آموزان مقطع راهنمايي.

        •بررسي ارتباط شيوه تدريس دبيران با ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        •بررسي علايق و سلايق مطالعاتي دانش آموزان دوره متوسطه

        •بررسي شيوه نگارش و ساخت كتب درسي آموزشگاهها با مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        •بررسي وضعيت استفاده دانشجويان دانشگاهها از كتابخانه هاي عمومي

        •بررسي ارتباط شيوه برخورد، تخصص و راهنمايي كتابداران با ميزان مراجعين و استفاده كنندگان از كتابخانه ها

        •بررسي تاثير وسايل ارتباط جمعي در ميزان استفاده دانش آموزان از كتابخانه و مطالعه غيردرسي.

دانش‌آموزان/ پسران/ مدرسه متوسطه/ شيراز/ كتابخانه عمومي/ زال‌زاده، ابراهيم/ دوستدار، يحيي/ فدايي عراقي، غلامرضا

 

18. سبكتكين، نادر (1374). تحليل استنادي پايان نامه هاي دكتراي حرفه اي دامپزشكي از نظر استناد به پايان نامه هاي همين رشته. استاد راهنما علي سينايي؛ استاد مشاور محمدرضا علي بيگ.

        •با بررسي موضوعي و تحليل محتواي متون پايان نامه هاي دامپزشكي مي توان پي برد كه جهت توسعه مجموعه كتابخانه هاي دانشگاهي اولويت با چه موضوعاتي مي باشند.

        •با توجه به مسائل و معضلات مالي كه به واسطه عدم اختصاص بودجه كافي جهت تهيه و سفارش مواد چاپي و از جمله نشريات ادواري و كتب در كتابخانه هاي دانشگاهي وجود دارد تحليل استنادي نشريات ادواري و كتب در اخذ پايان نامه هاي دامپزشكي مي تواند در ايجاد خط مشي مشخص در تهيه و انتخاب اين گونه متون راهگشا باشد.

تحليل استنادي/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ دامپزشكي/ سبكتكين، نادر/ سينايي، علي/ علي بيگ، محمد رضا

 

19. قرباني، علي حسين (1373). بررسي وضعيت مراكز آرشيوي شهر تهران(نيروي انساني، ارزشيابي اسناد، سازماندهي اطلاعات آرشيوي و خدمات آرشيوي). استاد راهنما غلامرضا فدايي عراقي؛ استاد مشاور عباس حري.

        •بررسي مقايسه اي سيستم هاي دستي با سيستم هاي ماشيني در ذخيره و بازيابي اطلاعات آرشيوي

        •بررسي چگونگي شبكه اي نمودن مراكز آرشيوي كشور.

        •بررسي اثرات تكنولوژي و اتوماسيون بر آرشيو.

        •بررسي نحوه پيوستن سازمان ها و مراكز آرشيوي كشور به نظام اطلاع رساني كشور.

        •بررسي وضعيت بايگانها و تاثير آن در طبقه بندي اسناد آرشيوي

        •بررسي ارتباط متقابل بين سازمانها و مراكز آرشيوي كشور

        •بررسي ميزان شناخت مردم از آرشيوها و سازمانهاي آرشيوي

        •چگونگي افزايش بهره وري بيشتر از سازمانها و مراكز آرشيوي.

مركز اسناد و مدارك/ آرشيو/ تهران/ سازماندهي/ خدمات اطلاع‌رساني/ نيروي انساني/ مديريت كتابخانه/ قرباني، علي حسين/ فدايي عراقي، غلامرضا/ حري، عباس

 

20. فروزي، سعيد (1374). تعيين ضريب همبستگي بين قيمت و ميزان استفاده از نشريات ادواري لاتين 1993 در دانشگاههاي تهران. اميركبير، علم و صنعت. استاد راهنما طاهره علومي.

        •به طور كلي بررسيهاي ميزان استفاده بايستي روزآمد باشند. لذا براي هر كتابخانه لازم است كه دست كم سه سال يكبار اطلاعات خود را در اين زمينه روزآمد نمايد.

        •انجام بررسي در زمينه پژوهش حاضر با استناد به مجموع آمار ميز و ميزان درخواست كپي براي محاسبه ميزان استفاده.

        •انجام بررسي مستدل در زمينه علل كمي و كيفي پايين بودن ميزان استفاده از نشريات در كتابخانه هاي دانشگاهي.

        •تعيين ضريب همبستگي ميزان استفاده از نشريات با عواملي ديگر همچون سطح دوره تحصيلي و رشته تحصيلي.

ضريب همبستگي/ حق اشتراك/ نشريات ادواري لاتين/ دانشگاه تهران/ دانشگاه امير كبير/ دانشگاه علم و صنعت/ كتابخانه دانشگاهي/ فروزي، سعيد/ علومي‌، طاهره

 

21. هاشم زاده، محمد جواد (1374). تحليل سياستهاي گزينش نشريات ادواري لاتين در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهي ايران. استاد راهنما علي سينايي.

        •وضعيت خدمات كارگذاران نشريات ادواري لاتين بررسي گرديده و ضمن آن ميزان تاثير هزينه هاي خدماتي كارگذران بر قيمت نشريات ادواري مورد پژوهش قرار گيرد.

        •پژوهش پيرامون مشكلات احتمالي طرح تدوين فهرستگان مشترك ادواري هاي لاتين در ايران كه هم اكنون توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و با همكاري مركز اطلاعات و مدارك علمي در حال اجرا مي باشد، انجام پذيرفته، عوامل بازدارنده و علل طولاني شدن زمان اجراي آن را مورد بررسي قرار دهد.

        •يكي از ملزومات موفقيت بخشهاي نشريات ادواري در ارائه خدمات مناسبتر به استفاده كنندگان موجود سيستم هاي منظم و قوت امانت بين كتابخانه اي مي باشد لذا پيشنهاد مي گردد پژوهشي پيرامون تعيين نظام مناسب و قابل اجراي امانت بين كتابخانه هاي دانشگاهي و تخصصي انجام شود.

        •پژوهشي پيرامون بكارگيري و قابليت اجراي سياستهاي مناسب گزينش عيني نشريات ادواري لاتين در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران انجام پذيرد.

        •پژوهشي پيرامون تاثير نوسانات نرخ برابري ارز و افزايش قيمت جهاني مجلات بر تهيه و سفارش نشريات ادواري لاتين در كتابخانه هاي ايران انجام پذيرد.

گزينش كتاب/ نشريات ادواري لاتين/ كتابخانه دانشگاهي/ هاشم‌زاده، محمد جواد/ سينايي،‌ علي

 

22. حسني، محمد رضا (1378). بررسي وضعيت نشر كتاب در استان خراسان (1373-1377) و ترسيم وضعيت مطلوب. استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور يحيي دوستدار.

        •زمينه يابي براي ايجاد شبكه اطلاع رساني بين دست اندكاران كتاب و ناشرين كتابفروشان و كتابخانه خط و ....)

        •بررسي سيستم هاي توزيع موفق و پيشنهاد يك سيستم توزيع مناسب بين ناشران و كتابفروشان با توجه به مشكلات و موانع موجود.

        •بررسي تاثير بن كتاب بر ميزان خريد كتاب(مقايسه ماههاي اعطاي بن و قبل از آن)

        •مقايسه تاثير رايانه و كمكهاي مستقيم دولت با كمك هاي غيرمستقيم.

نشر/ كتاب/ خراسان/ حسني، محمدرضا/ شكويي، علي/ دوستدار، يحيي

 

23. ابراهيمي، محمد حسين (1378). تعيين نشريات هسته لاتين دانشكده علوم انساني در كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از قانون برادفورد و نظرات اعضاء هيئت علمي دانشكده. استاد راهنما علي شكويي، جعفر مهراد.

        •انجام تحقيقات مشابه در مورد نشريات در ساير حوزه هاي موضوعي بجز علوم انساني

        •بررسي مشكلات فعلي سفارش مقالات لاتين و ارائه راه حل براي بهينه كردن اين روند.

نشريات ادواري هسته/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه تربيت مدرس/ قانون برادفورد/ نظرسنجي/ اساتيد/ علوم انساني/ ابراهيمي، محمد حسين/ شكويي، علي/ مهراد، جعفر

 

24. رضوي، سيد علي اصغر (78-79). بررسي وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس(72-77). استاد راهنما علي شكوئي؛ استاد مشاور آتش جعفر نژاد.

        •پژوهش مشابه اين پژوهش در ديگر مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي در وزارت علوم تحقيقات و فناوري صورت گيرد.

        •بررسي عوامل مؤثر در ايجاد و توسعه ارتباط بيشتر بين فعاليتهاي توليد اطلاعات علمي مركز تحقيقات و دانشگاهها صورت گيرد.

        •بررسي جهت تعيين ميزان استفاده از نتايج و تحقيقات و اطلاعات توليد شده در عمل صورت بگيرد.

        •پژوهش در زمينه نيازسنجي اطلاعات علمي تخصصي مورد نياز اعضاء هيئت علمي اين دانشگاه.

توليد اطلاعات علمي/ اساتيد/ دانشگاه تربيت مدرس/ علوم انساني/ رضوي، سيد علي اصغر/ شكويي، علي/ جعفرنژاد، آتش

 

25. رداد، ايرج (1378). بررسي گرايش هاي موضوعي استفاده كنندگان كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي اقماري آستان قدس رضوي در مشهد. استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور محمد حسين دياني.

        •با توجه به اينكه يكي از نتايج اين تحقيق مبين اين واقعيت بود كه عادت مطالعه افراد استفاده كننده از كتابخانه به سمت مطالعه دروس تحصيلي گرايش دارد، پيشنهاد مي شود در خصوص عادات مطالعه استفاده كنندگان و عوامل تاثيرگذار پژوهشي انجام شود.

        •علاوه بر عوامل جامعه شناختي، عوامل احساسي نيز در نحوه و ميزان استفاده از كتابخانه دخالت دارد، پيشنهاد مي شود تحقيقي در خصوص شناسايي اين عوامل و رفع چالش هاي موجود صورت پذيرد.

استفاده‌كنندگان/ نياز اطلاعاتي/ كتابخانه/ مشهد/ مركز اسناد و مدارك/ آستان قدس رضوي/ رداد، ايرج/ شكويي، علي/ دياني، محمد حسين

 

26. چشمه سهرابي، مظفر (1378). تاثير استفاده از اصطلاحنامه در بانكهاي اطلاعاتي كتابشناختي بر ميزان جامعيت، مانعيت و مدت زمان جستجوي اطلاعات بازيابي شده. استاد راهنما حري؛ استاد مشاور علي شكويي.

        •پيشنهاد مي گردد تحقيقاتي با همين عنوان بر روي تك تك بانكهاي اطلاعاتي با تعداد كليد واژه هاي بيشتر انجام شود.

        •پيشنهاد مي شود تحقيق مشابه بر روي ميزان جامعيت، مانعيت و مدت زمان جستجوي اطلاعات در پايگاههاي علوم اسلامي صورت گيرد.

        •پيشنهاد مي شود تحقيق مشابه بر روي پايگاههاي اطلاعاتي داخلي صورت گيرد.

        •پيشنهاد مي شود تحقيقي جهت تعيين سياستهاي نمايه سازي پايگاههاي داخلي صورت گيرد.

        •پيشنهاد مي گردد تحقيقي بر روي ميزان هزينه مصرف روش استفاده از اصطلاحنامه و زبان طبيعي در بانكهاي اطلاعاتي كتابشناختي انجام شود.

اصطلاحنامه/ پايگاه اطلاعاتي/ جامعيت و مانعيت/ ذخيره و بازيابي اطلاعات/ جستجوي پيوسته/ چشمه سهرابي، مظفر/ حري، عباس/ شكويي، علي

 

27. فيروزي، رحمت اله (1378). تاثير آموزش استفاده از كتابخانه بر ميزان بهره گيري نوجوانان از كتابخانه از زمان جستجو، جامعيت و مانعيت. استاد راهنما شكويي؛ استاد مشاور حري.

        •پژوهشگر اميدوار است يافته هاي چنين پژوهش هايي علاوه بر كتابداران و متخصصان اطلاع رساني مورد استفاده كتابداران دلسوز كتابخانه هاي آموزشگاهي- در صورتي كه مجموعه سازي كتب مخزن بخش مرجع كتابخانه متناسب با نياز مراجعه كنندگان و به نحو نسبتاً مطلوبي سازماندهي شده باشد- مديران مدارس، برنامه ريزان و مسئولان آموزش و پرورش و متوليان كتابخانه هاي عمومي و كودكان و نوجوانان واقع شود. و انگيزه اي باشد براي آن كه مديران برنامه ريزي آموزشي در كتب دوره هاي راهنمايي تحصيلي و دبيرستان جاي مناسبي هم براي شيوه بهره گيري از كتابخانه اختصاص بدهند. كتابخانه هاي عمومي و كودكان و نوجوانان براي بخش مرجع نيز اهميت خاصي قائل شوند و نسبت به تكميل مجموعه مرجع مناسب اقدام نمايند. و از اين راه به ترويج فرهنگ كتابخواني و پژوهش كه از مهمترين مجراهاي توسعه فرهنگي است ياري برسانند.

        •پيشنهاد مي شود پژوهشگران و دانشجويان رشته كتابداري و اطلاع رساني در پژوهشهاي آتي، با افزايش امكانات جاري و نيروي انساني و با تكميل ابزارهاي آموزش استفاده از كتابخانه علاوه بر ابزارهاي سنتي و دستي بازيابي اطلاعات به آموزش استفاده از ابزارهاي بازيابي ماشيني و رايانه اي- كه اميد مي رود به زودي به شكل گسترده در كتابخانه هاي عمومي بكار گرفته شود.

        •و همچنين به آموزش استفاده از سيستم هاي Off line و On line بپردازند و با انجام آزمونهايي ديگر بر روي نمونه هايي با دامنه گسترده تر از افراد نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش و در جامعه هاي- آماري مشابه يا متفاوت با آن- از حيث جنسيت، سطوح سني و تحصيلي و ...- در جهت كاهش زحمات كتابداران كتابخانه هاي عمومي كتابخانه- آموزشگاهي و بخصوص كتابداران كتابخانه هاي روستائي كتابخانه هاي روستائي گام بردارند.

درس استفاده از كتابخانه/ نوجوانان/ كتابخانه/ جامعيت و مانعيت/ مهارت اطلاع‌يابي/ رفتار اطلاع‌يابي/ فيروزي، رحمت اله/ شكويي، علي/ حري، عباس

 

28. حكيمي، رضا (1375). تعيين ميزان استفاده از تكنولوژي اطلاعات موجود در كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي شهر زاهدان در امر آموزش و پژوهش. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور محمدرضا علي بيگ.

        •تعيين ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي از تكنولوژي اطلاعات موجود در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي كشور در امر آموزش و پژوهش.

        •تعيين ميزان استفاده اعضاء هيئت علمي از تكنولوژي اطلاعات موجود در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي در امر آموزش و پژوهش.

فن‌آوري اطلاعات/ كتابخانه دانشگاهي/ زاهدان/ آموزش عالي/ پژوهش/ حكيمي، رضا/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمدرضا

 

29. نورمحمدي، حمزه علي (1376). مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي متخصصان مراكز تحقيقات مهندسي وزارت جهاد سازندگي در كسب اطلاعات علمي و فني. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور عادل آذر.

        •مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي كاربران مراكز اطلاع رساني دست اندركاران را در امر خدمات و اطلاع رساني مناسب ياري مي كند. شناخت از روشها و راههاي دستيابي به منابع كاربران موجب مي شود كه سازندگان مجموعه ها، اهداف خود را با توجه به روشهاي استفاده كاربران از آن مجموعه مشخص كنند. بنابراين پيشنهاد مي گردد كه زمينه هاي زير تحقيقاتي بعمل آيد. مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي اساتيد يا دانشجويان در كسب اطلاعات علمي و فني به تفكيك گروههاي- فني و مهندسي- كشاورزي- هنر- پزشكي- علوم انساني- علوم پايه.

        •مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي محققين ساير مراكز تحقيقاتي وزارت جهاد سازندگي

        •مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي محققين پژوهشكده هاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

        •مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي محققين پژوهشكده هاي ساير وزارتخانه ها و موسسات.

رفتار اطلاع‌يابي/ وزارت جهاد سازندگي/ پژوهشگران/ نورمحمدي، حمزه علي/ علومي، طاهره/ آذر، عادل

 

30. رويايي، حميدرضا (1376). تحليل استنادي پايان نامه هاي دكتراي علوم انساني دانشگاههاي تربيت مدرس و آزاد اسلامي در رشته هاي مختلف علوم انساني سال 75-70. استاد راهنما علي شكويي؛  استاد مشاور عادل آذر.

        •تحليل روند موضوعي پايان نامه هاي مربوط به رشته هاي علمي خاص، به منظور يافتن گرايشهاي جديد در اين رشته ها

        •استفاده از تحليل استنادي براي بررسي منابع و مآخذ پايان نامه هاي دكتراي ساير گروههاي آموزشي.

        •پيدا كردن ارتباط بين هزينه و سودمندي منابع به ميزان استناد به اين منابع.

        •بررسي تأثير وجود بانكهاي اطلاعاتي در بهينه سازي استفاده از منابع مختلف از مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري.

        •استفاده از روش تحليل استنادي به عنوان يك معيار سنجش براي ميزان عملكرد اعضاء هيئت علمي يك دانشكده بخصوص بر اساس پيدا كردن رابطه معني دار مابين ميزان انتشار مقالات گروه مورد بررسي با ميزان استناد به آن مقالات در طي يك دوره خاص.

تحليل استنادي/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ علوم انساني/ دانشگاه آزاد/ دانشگاه تربيت مدرس/ رويايي، حميدرضا/ شكويي، علي/ آذر، عادل

 

31. يارمحمدي، علي (1377). بررسي ميزان همپوشاني عناوين نشريات مورد اشتراك غيرفارسي فني و مهندسي در دانشگاههاي تربيت مدرس، صنعتي شريف و اميركبير در سال 1996 . استاد راهنما فاطمه سبكروح.

        •بررسي بسامد استفاده از نشريات ادواري غيرفارسي فني و مهندسي در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران.

        •تعيين نشريات هسته فني و مهندسي در سطح كتابخانه هاي دانشگاهي ايران.

        •بررسي هزينه نشريات ادواري غيرفارسي مشترك فني و مهندسي در سطح كتابخانه هاي دانشگاهي ايران.

        •بررسي هزينه اشتراك نشريات ادواري غيرفارسي فني و مهندسي توسط كارگزاران مختلف.

        •بررسي هزينه سودمندي نشريات ادواري غيرفارسي فني و مهندسي در سطح دانشگاههاي كشور.

تحليل محتوا/ نشريات ادواري لاتين/ دانشگاه تربيت مدرس/ دانشگاه صنعتي شريف/ دانشگاه اميركبير/ يارمحمدي، علي/ سبكروح، فاطمه

 

32. حفيظي اردكاني، محسن (1378). تعيين ميزان رعايت استاندارد در تهيه چكيده فارسي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران. استاد مشاور يحيي دوستدار؛ استاد مشاور شكويي.

        •تحقيق پيرامون ميزان رعايت استانداردها در تهيه چكيده ه فارسي پايان نامه ها در دانشگاهها و سالهاي مختلف انجام شود.

        •چكيده هايي را از بانكهاي اطلاعاتي مختلف بين المللي بازيابي كرده و با چكيده هاي فارسي مقايسه نمايد.

        •تحقيقي در مورد تعيين ميزان تاثير آموزش بر آموزش يافتگان در چگونگي چكيده نويسي تعيين آيد.

استاندارد/ چكيده‌نويسي/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ دانشگاه تربيت مدرس/ دانشگاه تهران/ حفيظي اردكاني، محسن/ دوستدار، يحيي/ شكويي، علي

 

33. رعنائي، محمد جواد (1377). ارزشيابي قابليتهاي ذخيره و بازيابي در برنامه هاي نرم افزاري مراكز اطلاع رساني علوم قرآني و معارف اسلامي(در شهرهاي تهران، قم و اصفهان). استاد راهنما ماندانا صديق بهزادي؛ استاد مشاور حبيب الله كشتكار ملكي.

        •ارزشيابي نرم افزارهاي آموزشي

        •بررسي و ارزشيابي نرم افزارهاي ويژه كودكان

        •ارزيابي نرم افزارهاي فني و مهندسي

        •بررسي استفاده و ميزان همپوشاني و سودمندي ديسكهاي نوري در مراكز اطلاع رساني علوم انساني.

        •بررسي ميزان رضايتمندي كاربران از برنامه هاي نرم افزاري علوم اسلامي.

ذخيره و بازيابي/ پايگاه اطلاعاتي/ تهران/ قم/ اصفهان/ كتابخانه/ مركز اسناد و مدارك/ نرم افزار كتابخانه/ قرآن/ علوم اسلامي/ رعنايي، محمد جواد/ صديق بهزادي، ماندانا/ كشتكار ملكي، حبيب الله

 

34. رادباوه، علي (1376). تعيين نشريات ادواري هسته مراكز و موسسات تحقيقات تحت پوشش وزارت جهاد سازندگي(آبخيزداري، جنگل و مرتع، دامپروري، سرم سازي و فني و مهندسي) و مطالعه هزينه- سودمندي آنها . استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور محمدرضا علي بيگ.

        •پيشنهاد مي گردد حداقل هر سال يكبار مطالعه هزينه- سودمندي به تفكيك موضوع در مراكز و موسسات تحقيقاتي مشابه انجام شود تا انتخابهاي سال هاي قبل به محك تجربه گذاشته شود.

        •علاوه بر ارزيابيهاي كمي نظير مطالعه هزينه- سودمندي و تعيين نشريات ادواري مطالعات و ارزيابيهاي كيفي انجام شود نظير تحقيق استنادي منابع رديف دوم مرجع و نمايه‌نامه ها و چكيده نامه‌ها)

        •پيشنهاد مي گردد كه تحقيق در مورد تعيين مجلات هسته در ساير موضوعها در مراكز موسسات تحقيقاتي مشابه انجام شود.

نشريات ادواري هسته/ وزارت جهاد سازندگي/ هزينه – سودمندي/ مركز اسناد و مدارك/ كتابخانه تخصصي/ رادباوه، علي/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمدرضا

 

35. كربلا آقائي كامران، معصومه (1375). مطالعه ميزان رعايت استانداردهاي بين المللي ايزو(ISO) در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني دانشگاههاي دولتي شهر تهران در سالهاي 1366 تا 1374. استاد راهنما مهرانگيز حريري؛ استاد مشاور علي سينايي.

        •پژوهش در مورد ميزان رعايت استانداردها در پايان نامه هاي ساير رشته ها و نيز در مقالات علمي و پژوهشي داخلي.

        •بررسي ميزان رعايت استانداردها در مورد چكيده ها، فهرست منابع و ماخذ و ارجاعها در پايان نامه ها و يا كتابهاي منتشر شده.

        •تدوين و تصويب استانداردها در حوزه هايي كه فاقد استاندارد مي باشد با در نظر گرفتن دستورالعملهاي بين المللي و اشاعه آن در سطح ملي.

استاندارد/ استاندارد ايزو/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ دانشگاه/ تهران/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ كربلا آقايي كامران، معصومه/ حريري، مهرانگيز/ سينايي، علي

 

36. توكلي زاده راوري، محمد (1375). تاثير آموزش استفاده از بانكهاي اطلاعاتي كامپيوتري بر ضريب دقت و بازيافت اطلاعات و زمان جستجو. استاد راهنما مهرانگيز حريري؛ استاد مشاور فاطمه سبكروح.

        •همانگونه كه در مقدمه پژوهش آمد، روشهاي گوناگوني براي كسب مهارت در جستجو وجود دارند. يكي از اين روشها، يادگيري از طريق ديسكتهاي آموزشي است كه معمولاً به صورت ضميمه ديسكهاي نوري از طرف توليد كنندگان، توزيع مي شوند. خصوصيات اين روش آموزشي، كه هزينه بردن و نياز كمتر به برنامه ريزي آموزشي است. لذا محقق پيشنهاد مي كند كه تاثير اين ديسكتهاي آموزشي بر بالا بردن مهارت جستجو در بين استفاده كنندگان غيرانگليسي زبان سنجيده شود.

عوامل رواني موثر بر تعيين كليد واژه ها و عملكردهاي مناسب. از موارد مهمي هستند كه بر نتايج جستجو، تاثيرات نامطلوبي دارند. لذا پيشنهاد مي شود كه پژوهش ديگري اين عوامل شناسايي شوند.

براساس آزمايشهاي مقدماتي در بانكهاي اطلاعاتي ذخيره شده بر روي ديسكهاي نوري محقق مشاهده كرد كه جستجو از طريق تزاروس در بانكهاي اطلاعاتي كشاورزي، موجب به دست آوردن دقت بالا ولي بازيافت پايين مي شود. لذا پيشنهاد مي شود، تحقيقي در خصوص تاثير استفاده از تزاروس در بانكهاي اطلاعاتي كامپيوتري بر روي ضريب دقت و بازيافت انجام گيرد.

پايگاه اطلاعاتي/ ضريب دقت و بازيابي/ ذخيره و بازيابي اطلاعات/ جستجوي پيوسته/ توكلي‌زاده راوري، محمد/ حريري، مهرانگيز/ سبكروح، فاطمه

 

37. صفايي آراني، احمد (1375). تجزيه و تحليل خدمات اطلاع رساني رايگان با غيررايگان از ديدگاه مديران و متخصصان كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي تهران. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور محمدرضا علي بيگ.

تحقيق به صورت گسترده در سطح كشور انجام گردد كه ديدگاه مديران و كارشناسان كتابداري كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي را درباره ارائه رايگان و غيررايگان خدمات اطلاع رساني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد.

        •تحقيقي در سطح تهران و سپس به صورت وسيعتر در سطح كشور انجام گيرد كه در آن ديدگاه مديران و كارشناسان كتابداري تمام انوع كتابخانه ها نسبت به ارائه رايگان و غيررايگان خدمات اطلاع رساني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

تحقيقي در سطح تهران و سپس در سطح كشور انجام گيرد كه به مقايسه و بررسي و تجزيه و تحليل ديدگاههاي دو گروه ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و مديران، كارشناسان، كتابخانه ها و ... و مصرف كننده اطلاعات(استاد، پژوهشگر، دانشجو و...) در مورد ارائه رايگان خدمات اطلاع رساني بپردازد.

تحقيقي انجام گيرد كه در آن مخارج تمام شده برخي از خدمات پرهزينه اطلاع رساني مانند جستجوهاي پيوسته و امانت نرم افزار و... با ميزان بهره وري از آن خدمات به ويژه در كتابخانه هاي دانشگاهي مقايسه و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

علل كفايت يا عدم كفايت بودجه كتابخانه ها مورد بررسي قرار بگيرد

        •در مورد پايه هاي نرخ گذاري خدمات اطلاع رساني به ويژه در مراكز خصوصي بررسي انجام شود.

        •در مورد علل عدم استفاده از كارشناسان ارشد و دكتري كتابداري در سمت مديريت بسياري از كتابخانه ها و اثرات ناشي از آن بررسي شود.

        •در مورد علل گرايش بيشتر زنها و تعداد بيشتر آنها در حرفه كتابداري نسبت به مردها بررسي شود.

خدمات اطلاع‌رساني/ كتابداران/ مديريت كتابخانه/ كتابخانه دانشگاهي/ نظر سنجي/ تهران/ دانشگاه/ صفايي آراني، احمد/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمدرضا

 

38. سلوكي، علي (1375). ارزيابي امكانات و خدمات، اطلاع رساني آموزشگاههاي مجري نظام جديد آموزش متوسطه شهر تهران و پيشنهادهايي براي بهينه سازي آن. استاد راهنما طاهره علومي؛ مشاور محمدرضا علي بيگ.

        •ارزيابي وضعيت كتابخانه هاي آموزشگاههاي راهنمايي تحصيلي

        •مطالعه رفتار اطلاع يابي دبيران دروس نظام جديد آموزش متوسطه

خدمات اطلاع‌رساني/ كتابخانه آموزشگاهي/ آموزش متوسطه/ تهران/ سلوكي، علي/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمدرضا

 

39. دليلي، حميد (1375). تاثير تخصيص موضوعي جستجوگران مراكز اطلاع رساني بر نتايج بازيابي اطلاعات از پايگاههاي اطلاعاتي. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور محمدرضا علي بيگ.

        •ميزان استفاده جستجوگران مراكز اطلاع رساني از اصطلاحنامه(ترازوس) پايگاههاي اطلاعاتي كامپيوتري و تاثير آن بر روي ضريب دقت و بازيافت

        •بررسي استفاده و ميزان همپوشاني و سودمندي ديسكهاي نوري در مراكز اطلاع رساني و ارائه طرح جهت انتخاب آنها.

        •بررسي مقايسه اي جستجوهاي انجام شده on line با ديسكهاي نوري پايگاه اطلاعاتي مربوطه و تعيين ميزان همپوشاني چكيده ها و نيز تعيين ارزيابي هزينه و معايب و محاسن آنها.

        •بررسي و تعيين ميزان ارتباط رشته هاي درسي در زمينه موضوعي، جستجوگران پايگاههاي اطلاعاتي مورد بازيابي آنها در مراكز اطلاع رساني.

        •بررسي و مقايسه حضور استفاده كنندگان نهايي(متخصصان موضوعي) به هنگام جستجو و همراهي جستجوگران مراكز اطلاع رساني و تاثير آن بر كيفيت نتايج بازيابي

ذخيره و بازيابي اطلاعات/ كاربران/ پايگاه اطلاعاتي/ مهارت اطلاع‌يابي/ جستجوي پيوسته/ مركز اسناد و مدارك/ كتابخانه/ دليلي، حميد/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمدرضا

 

40. اكبري، كبري (1378). مطالعه وضعيت كمي توليد اطلاعات علمي و فني اعضاء هيأت علمي پژوهشكده هاي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران(1371-1376). استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور يحيي دوستدار.

        •پيشنهاد مي شود پژوهشي مشابه پژوهش حاضر از طريق نمايه استنادي علوم انجام گيرد. از اين طريق مي توان از چاپ توليدات علمي كشور از راهي موثق و معتبر مطلع شد اين روش مي تواند تا حد زيادي با استنادات هر مدرك كيفيت توليد افراد را معين نمايد.

        •پيشنهاد مي شود مشابه پژوهش عناصر در ديگر مراكز تحقيقات وزارت فرهنگ و آموزش عالي مانند تحقيقات شيمي و مركز تحقيقات پليمر انجام پذيرد. انجام چندين تحقيق دردانشگاهها توانسته است شمايي از توليد اطلاعات علمي را در مراكز دانشگاهي نشان دهد، حال آنكه مشابه پژوهش حاضر در مراكز صنعتي ديگر انجام پذيرفته است.

توليد اطلاعات علمي/ اساتيد/ پژوهشگران/ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي/ اكبري، اكبري/ شكويي، علي/ دوستدار، يحيي

 

41. نوروزي چاكلي، عبدالرضا (1379). رفتارهاي اطلاع يابي پژوهشگران مراجعه كننده به World Wide web از طريق تماس با شبكه جهان اينترنت در دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما يحيي دوستدار؛ استاد مشاور زهرا اباذري.

        •مطالعه رفتار اطلاع يابي پژوهشگران از موتورهاي كاوش وب جهانگستر

        •مطالعه رفتار اطلاع يابي پژوهشگران در پست الكترونيكي(E mail)

        •مطالعه رفتار اطلاع يابي اساتيد و دانشجويان رشته هاي مختلف از وب جهانگستر مانند: فني و مهندسي- علوم انساني- علوم پايه- هنر- كشاورزي و منابع طبيعي

        •مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي متخصصان علوم كتابداري و اطلاع رساني از وب جهانگستر

        •مطالعه ميزان و نحوه آشنايي متخصصان علوم كتابداري و اطلاع رساني با وب جهانگستر

        •مطالعه ميزان استفاده پايان نامه هاي تحصيلي داخل كشور از امكانات وب جهانگستر

        •مطالعه ميزان جايگاه واحدهاي درسي مرتبط با وب جهانگستر يا ساير ابزارهاي اينترنت در برنامه هاي درسي رشته هاي دانشگاههاي كشور

        •بررسي و مطالعه ساختار نمايه سازي و سازماندهي اطلاعات در وب جهانگستر.

        •مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي متخصصان مراكز پژوهشي و آموزشي مختلف از امكانات وب جهانگستر.

        •مطالعه تطبيقي رفتارهاي اطلاع يابي استفاده كنندگان مراكز صنعتي و استفاده كنندگان مراكز پژوهشي و آموزشي از امكانات وب جهانگستر.

رفتار اطلاع‌يابي/ پژوهشگران/ وب/ شبكه اطلاع‌رساني/ اينترنت/ دانشگاه تربيت مدرس/ نوروزي چاكلي، عبدالرضا/ دوستدار، يحيي/ اباذري، زهرا

 

42. غفاري، حمزه علي (1379). بررسي نظرات مديران كتابخانه هاي مركزي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري در مورد طرح تمركز مجلات لاتين و تأمين مدرك. استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور آتش جعفر نژاد.

        •بررسي امكانات كامپيوتري و ارتباطي كتابخانه هاي دانشگاهي جهت برقراري ارتباط الكترونيكي و ايجاد شبكه هاي بين كتابخانه اي

        •بررسي ميزان گرايش دانشجويان و اعضاء هيئت علمي به دسترسي به مجلات الكترونيكي بجاي مجلات چاپي.

نظرسنجي/ مديريت كتابخانه/ كتابخانه دانشگاهي/ كتابخانه تخصصي/ مركز اسناد و مدارك/ وزارت تحقيقات، علوم و فناوري/ نشريات ادواري لاتين/ خدمات اطلاع‌رساني/ اشتراك منابع/ غفاري، حمزه علي/ شكويي،‌ علي/ جعفر نژاد، آتش

 

43. رمضاني، سيده طيبه (1380). بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاء هيئت علمي دانشگاه بيرجند. استاد راهنما يحيي دوستدار؛ استاد مشاور شكويي.

        •مطالعه نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان، كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني را در انجام اصلاحات و تغييرات سازنده در خدمات و منابع ياري مي رساند.

        •از آنجا كه اساتيد از نظر ويژگيهاي فردي(مدرك تحصيلي، تجربه) با يكديگر متفاوت هستند در نتيجه الگوهاي رفتاري آنها با يكديگر متمايز است، پس مطالعه نيازهاي اطلاعاتي اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي متعدد ضروري به نظر مي رسد و نتايج اين مطالعات مي تواند اطلاعات زيربناي باارزشي را براي بهبود خدمات اطلاع رساني و گزينش مجموعه در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني فراهم آورد.

نياز اطلاعاتي/ اساتيد/ دانشگاه بيرجند/ رمضاني، سيده طيبه/ دوستدار، يحيي/ شكويي، علي

 

44. آقاشاهي، روشنك (81-80). بررسي ميزان رضايت شغلي زنان كتابدار شاغل در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي دولتي شهر تهران. استاد راهنما عباس حري؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        •بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران در بخش هاي مختلف كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي و مقايسه آن با يكديگر.

        •بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران در سطح دانشگاههاي كشور و مقايسه آن با يكديگر.

        •بررسي مقايسه اي رضايت شغلي زنان و مردان كتابدار در كتابخانه هاي دانشگاهي، عمومي، تخصصي و آموزشگاهي

        •بررسي مقايسه اي رضايت شغلي كتابداران در كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي، كتابخانه‌هاي عمومي و كتابخانه هاي تخصصي و آموزشگاهي.

        •بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت شغلي كتابداران در كتابخانه هاي دانشگاهي، عمومي، تخصصي و آموزشگاهي

رضايت شغلي/ كتابداران/ زنان/ كتابخانه دانشگاهي/ تهران/ آقاشاهي، روشنك/ حري، عباس/ جعفرنژاد، آتش

 

45. فهميان، مونا (81-80). بررسي وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس از سال 1370 لغايت 1379. استاد راهنما سعيد رضايي شريف آبادي؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        •چنين پژوهشي در سطح گسترده تر و فراگيرتر انجام پذيرد. بدين معنا كه تمامي اعضاء هيأت علمي كشور(مربي ها، استادياران، دانشياران و استادان) در زمينه فني و مهندسي را دربرگيرد تا بتوان به تصويري كلي و روشن از وضعيت توليد اطلاعات علمي كشور در اين زمينه خاص دست يافت.

        •انجام پژوهشهايي كه در ان هزينه- سودمندي مصرف و توليد اطلاعات در ايران مورد بررسي قرار گيرد و بيشتر به جنبه هاي اقتصادي و كالايي اطلاعات مد نظر قرار گيرد.

        •انجام پژوهشي در زمينه بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاء هيأت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس تا بتوان راه توليد اطلاعات علمي اين اعضاء را هموارتر نمود.

        •پژوهش ديگري با استفاده از روش تحليلي استنادي و با هدف مطالعه كيفي اطلاعات علمي توليد شده در اين دانشكده انجام گيرد.

        •مجموعه كتابخانه دانشكده فني و مهندسي و كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس از لحاظ روزآمد بودن، گرايش موضوعي و ارتباط آنها با تخصص هاي اين رشته مورد مطالعه قرار گيرد. تا معلوم شود بودجه اختصاص يافته جهت مجموعه سازي اين كتابخانه چگونه مصرف مي شود و تابع چه عواملي است.

توليد اطلاعات علمي/ اساتيد/ دانشگاه تربيت مدرس/ فهميان، مونا/ رضايي شريف‌آبادي، سعيد/ جعفرنژاد، آتش

 

46. حسن زاده، محمد (1381). امكان سنجي آموزش از راه دور از طريق اينترنت كتابداري و اطلاع رساني در ايران.  استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        •بررسي زمينه فكري و اجتماعي آموزش از راه دور كتابداري و اطلاع رساني در ايران

        •بررسي علل عدم گرايش اساتيد كتابداري و اطلاع رساني به آموزش از طريق اينترنت در رشته.

        •امكان سنجي آموزش از راه دور كتابداري و اطلاع رساني از طريق اينترنت در دانشگاههاي غيردولتي

        •بررسي توانائي هاي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني جهت شركت در كلاس هاي اينترنتي

        •مطالعه نگرش مسئولين دست اندركار آموزش عالي نسبت به پديده آموزش از راه دور از طريق اينترنت

        •تعيين اولويت هاي برنامه ريزي براي ارائه دوره هاي آموزش از راه دور از طريق اينترنت كتابداري و اطلاع رساني در ايران

امكان سنجي/ آموزش از راه دور/ اينترنت/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ حسن‌زاده، محمد/ شكويي، علي/ جعفرنژاد، آتش

 

47. فرهادپور، محمدرضا (1380) بررسي وضعيت آگاهي رساني جاري در كتابخانه هاي تخصصي موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تاثير آن بر كاربري مجموعه از ديدگاه مديران. استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        •بررسي ميزان رضايتمندي كاربران خدمات آگاهي رساني جاري از اين خدمات در كتابخانه ها

        •مقايسه كارآيي هر يك از شيوه هاي آگاهي رساني جاري در ارائه اطلاعات از ديدگاه كتابداران بخش.

        •بررسي تاثير عامل بازخورد در نتايج بازيابي هاي آتي نظام آگاهي رساني جاري از ديدگاه مديران در كتابخانه ها.

        •خدمات آگاهي رساني جاري و مشكلات حق مؤلف در ارائه اطلاعات بررسي تاثير آگاهي‌رساني جاري بر استفاده از مجموعه كتابخانه

        •بررسي زمينه يابي ايجاد شبكه آگاهي رساني جاري بين كتابخانه هاي تخصصي

        •بررسي هزينه- اثربخشي خدمات آگاهي رساني جاري از ديدگاه مديران كتابخانه ها.

خدمات اطلاع‌رساني/ كتابخانه تخصصي/ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ مديريت كتابخانه/ مركز اسناد و مدارك/ نظرسنجي/ فرهادپور، محمدرضا/ شكويي، علي/ جعفرنژاد، آتش

 

48. توكلي، مرضيه (1380). بررسي وضعيت مواد ديداري و شنيداري كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي دولتي ايران و ارائه طرح پيشنهادي. استاد راهنما سعيد رضائي شريف آبادي؛ استاد مشاور فدايي عراقي.

        •تاثير فرمتهاي جديد مواد ديداري شنيداري بر فرمتهاي قديمي در كتابخانه ها و خدمات آنها.

        •ارائه راهكارهاي عملي فعال سازي بخش ديداري شنيداري در كتابخانه هاي دانشگاهي

        •تاثير بكارگيري شبكه هاي اطلاع رساني چندرسانه اي در خدمات كتابخانه ها

        •ارائه راهكارهاي عملي و علمي تهيه فهرستگان ديداري شنيداري كتابخانه هاي دانشگاهي

        •بررسي ميزان استفاده اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دانشگاههاي ايران از مواد ديداري شنيداري و چندرسانه ايها به عنوان مواد كمك آموزشي و پژوهشي.

        •بررسي نظرات مديران كتابخانه هاي دانشگاهي ايران در خصوص وجود بخشي بنام ديداري شنيداري در كتابخانه ها

وسايل ديد و شنودي/ كتابخانه دانشگاهي/ مديريت كتابخانه/ توكلي، مرضيه/ رضايي شريف‌آبادي، سعيد/ فدايي عراقي، غلامرضا

 

49. چراغي، زهره (1381). ميزان همپوشاني نشريات ادواري لاتين مورد استناد در پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا تا پايان شهريور سال 1380 با نشريات موجود در كتابخانه مركزي آن دانشگاه . استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        •انجام پژوهش هاي مشابه و تحليل هاي استنادي منابع ساير پايان نامه ها و رشته هاي مختلف ديگر.

        •استفاده از ساير روشهاي سنجش منابع در كنار تحليل هاي استنادي از جمله هزينه سودمندي منابع، آمار بدست آمده از درخواست اعضاء هيأت علمي، آمار موجود در كتابخانه‌ها.

        •تعيين نشريات هسته در يك دوره خاص با توجه به بيشترين استنادها در رشته هاي مختلف.

        •استفاده از منابع استاندارد جهت تعيين نشريات مفيد و هسته در كتابخانه از جمله HCR، SCI و...

        •مقايسه ناشران و كارگزاران از نظر تهيه مواد با توجه به قيمت آنها از طريق بخش سفارشات و مديريت كتابخانه ها.

        •تحليل استنادي براساس تعيين ميزان ارتباط بين قيمت نشريات و ميزان استناد به آنها.

        •بررسي ميزان استناد به منابع روزآمد در انتشارات اعضاء هيأت علمي يك دانشكده با توجه به ميزان انتشارات مقالات گروه مورد بررسي با ميزان استناد به آنها در طي يك دوره خاص.

تحليل محتوا/ نشريات ادواري لاتين/ تحليل استنادي/ پايان نامه/ تحصيلات تكميلي/ دانشگاه الزهرا/ كتابخانه دانشگاهي/ چراغي، زهره/ شكويي، علي/ جعفرنژاد، آتش

 

50. بيات، محمدكريم (1381). تاثير فن آوري اطلاعات بر ساختار سازماني و مديريتي كتابخانه‌هاي دانشگاه علامه طباطبايي . استاد راهنما عباس حري؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        •پيشنهاد مي شود دانشجويان و محققان در زمينه چگونگي ساختار سازماني كتابخانه هاي ديگر دانشگاهها و مراكز علمي تحقيق نمايند و وضعيت ساختاري آنها را بررسي نموده و الگو و نمونه مناسبي با پيشرفتهاي روز با فناوري اطلاعات ارائه نمايند.

        •پيشنهاد مي شود محققين يك مقايسه تطبيقي نيز در اين زمينه در كتابخانه هاي دانشگاههاي كشورهاي مختلف انجام دهند و كتابخانه ها را با هم بررسي نموده و بهترين آنها را از نظر ساختار سازماني معرفي نمايند.

فن‌آوري اطلاعات/ مديريت كتابخانه/ ساختار سازماني/ دانشگاه علامه طباطبايي/ كتابخانه دانشگاهي/ بيات، محمد كريم/ حري، عباس/ جعفرنژاد، آتش

 

51. رستمي گومه، عليرضا (1381). بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايتمندي استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني كتابخانه هاي مركزي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاههاي تهران. استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        •آموزش كوتاه مدت استفاده كنندگان در استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي واحدهاي اطلاع‌رساني و تاثير آن بر رضايتمندي آنها

        •بررسي تاثير رشته هاي تحصيلي دانشجويان در سطح رضايت آنان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني.

        •پژوهشي مشابه اين پژوهش در ديگر مراكز اطلاع رساني وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام گيرد.

        •مقايسه سطح رضايتمندي استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني با خدمات ديگر بخشهاي كتابخانه

        •ارزيابي پاياگاههاي اطلاعاتي موجود در واحدهاي اطلاع رساني و تاثير اين پاياگاهها بر سطح رضايت استفاده كنندگان.

        •بكارگيري كتابداران متخصص در واحدهاي اطلاع رساني و مقايسه آن با بكارگيري متخصصان كامپيوتري و تاثير هر كدام از اين دو گروه بر سطح رضايت استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني

رضايت استفاده‌كنندگان/ خدمات اطلاع‌رساني/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه تربيت مدرس/ تهران/ دانشگاه/ شبكه اطلاع‌رساني/ رستمي گومه، عليرضا/ شكويي، علي/ جعفرنژاد، آتش

 

52. كياني، تاجملك (1375). تحليل هزينه- مصرف نشريات ادواري لاتين جاري رشته هاي بيوشيمي- بيوفيزيك در كتابخانه موسسات I.B.B دانشگاه تهران و كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور عادل آذر.

        •به دليل اهميت علوم پايه نظير چنين تحقيقي در مورد نشريات رشته هايي چون شيمي فيزيك و...هم انجام گيرد تا ميزان استفاده از اين نشريات و هزينه اثربخشي آنها مشخص شود.

        •به دليل اهميت نشريات فوق العاده تخصصي و استفاده از آن ها در انجام تحقيقات در سطح بين الملل به نظر مي رسد كه تحقيقي صورت گيرد و بررسي شود كه اساتيد چقدر در تحقيقات خود از نشريات فوق العاده تخصصي استفاده مي كنند. 

        •تحقيقاتي كه تاكنون بر روي مطالعات الگوي مصرف نشريات در ايران انجام گرفته است همواره كل نشريات (كم استفاده يابي استفاده) را مورد توجه قرار داده و تاكنون تحقيقي در مورد نشريات كم استفاده يابي استفاده صورت نگرفته لذا چنين لازم است تا علل بلااستفاده بودن اين نشريات شناسايي و اقدام موثر صورت گيرد.

        •ضمناً براي بررسي ميزان استفاده از اينگونه نشريات كم مصرف حداقل يك سال مداوم بدون وقفه براي اندازه گيري دقيق لازم است.

        •با توجه به رشد سريع تكنولوژي و حضور بانكهاي اطلاعاتي در اكثر مراكز اطلاع‌رساني و ترجيح دانشجويان و ديگر مراجعان به استفاده از جستجوي كامپيوتري تا دستي به نظر مي رسد كه تحقيقي به منظور تحليل هزينه- مصرف بانكهاي اطلاعاتي نظير(مدلاين، اكسپرتامديكا، ايندكس مديكوس و...) بر روي ديسكهاي فشرده نوري ضروري باشد.

        •ضمناً به دليل اهميت همكاري تنگاتنگ اعضاء هيئت علمي با كتابداران در زمينه انتخاب، تداوم يا حذف عناوين نشريات به نظر مي رسد كه تحقيق در زمينه تعيين اينكه آيا بين عناوين نشريات جاري كه اعضاء هيأت علمي هر دانشكده به حسب نوع و رشته درجه بندي مي كنند با قيمت اشتراك آنها ارتباطي وجود دارد يا نه، ضروري باشد. زيرا اگرچه هزينه هر بار مصرف معيار مناسبي براي قطع يا تداوم اشتراك مي باشد. اما قضاوت اعضاء هيأت علمي براي جبران و موازنه اين عوامل لازم است.

        •همانگونه كه هر كتابخانه دانشگاهي به منظور مقابله با افزايش قيمت نشريات، به تعيين نشريات هسته در هر زمينه اي اقدام مي كند، به نظر مي رسد كه تحقيق جهت تعيين ناشران و يا كارگزاران هسته براي بدست آوردن نشريات با قيمت مناسبتر احتمالاً مثمر ثمر خواهد بود.

هزينه – سودمندي/ نشريات ادواري لاتين/ كتابخانه تخصصي/ دانشگاه تهران/ دانشگاه تربيت مدرس/ كتابخانه دانشگاهي/ بيو فيزيك/ بيو شيمي/ كياني، تاجملك/ علومي، طاهره/ آذر، عادل

 

53. بيگلو، محمد حسين (1375). مطالعه وضعيت كمي توليد اطلاعات علمي اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز(74-76). استاد راهنما مهرانگيز حريري؛ استاد مشاور علي سينايي.

        •پيشنهاد مي شود پژوهش ديگري با هدف مطالعه كيفي(استنادي) اطلاعات علمي توليد شده در اين دانشگاه انجام شود.

        •نظير همين پژوهش در سطح تمام دانشگاههاي علوم پزشكي كشور انجام شود تا بتوان به تصويري روشن و كلي در مورد وضعيت توليد اطلاعات علمي كشور در زمينه علوم پزشكي دست يافت.

توليد اطلاعات علمي/ اساتيد/ دانشگاه علوم پزشكي تبريز/ بيگلو، محمد حسين/ حريري، مهرانگيز/ سينايي، علي

 

54. فيضي، عليرضا (1376). تعيين ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات مرجع كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي تربيت مدرس، صنعتي شريف، اميركبير. استاد راهنما علي سينايي؛ استاد مشاور روح انگيز جمشيدي‏، فاطمه سبكروح.

        •با توجه به اينكه يافته هاي پژوهش نشان داد كه از بين دانشگاههاي مورد بررسي، جامعه استفاده كننده از خدمات مرجع در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه شريف، كمترين ميزان رضايت را داشته اند، بنابراين لازم است كه علل و عوامل عدم رضايت آنها در قالب يك پژوهش مشخص شود.

        •در ديگر دانشگاههاي كشور و ساير دانشگاههايي كه در گروههاي علوم انساني، پزشكي، هنر و كشاورزي قرار دارند. تحقيقي مشابه تحقيق حاضر انجام شود و ميزان رضايت جامعه استفاده كننده از خدمات مرجع تعيين شود.

        •با توجه به اينكه استفاده اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي مورد بررسي از خدمات مرجع در سطح پائيني قرار دارد و اينكه كلاً مراجعه آنها به كتابخانه ها پايين بوده است، تحقيق با هدف تعيين علت يا عدم علل مراجعه اساتيد كتابخانه ها انجام شود

        •تحقيقي در مورد تاثير ارتباط مراجعه كننده با كتابخانه ها با دو نوع سيستم باز و بسته انجام شود.

رضايت استفاده‌كنندگان/ خدمات مرجع/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه تربيت مدرس/ دانشگاه صنعتي شريف/ دانشگاه امير كبير/ فيضي،‌ عليرضا/ سينايي، علي/ جمشيدي،‌ روح‌انگيز/ سبكروح، فاطمه

 

55. اورنگيان، آذر (1375). ارزشيابي هزينه- سودمندي خدمات اطلاعات پيوسته(on line)  در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و مشتركين آن سال 1374 . استاد راهنما مهرانگيز حريري؛ استاد مشاور علي سينايي.

        •شناسايي فاكتورهاي تاثيرگذار بر رضايت كاربران سيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتري

        •درجه يا رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت كاربران. به عبارت ديگر سنجش ميزان تاثير هر عامل بر رضايت نهايي از خدمات

        •تعيين قيمت تمام شده بازيابي يك ركورد از طرق مختلفي چون منابع چاپي، ديسك نوري، روي خط و روشهاي احتمالي ديگر در يك دوره زماني واحد.

        •ارزشيابي دوره اي هر يك از روشهاي بكار گرفته شده در يك مركز اطلاع رساني و برنامه ريزي مجدد بر اساس يافته هاي اين ارزشيابيها

        •ارزيابي دوره هاي آموزشي رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني در مقاطع مختلف تحصيلي و دروسي كه در اين دوره ها تدريس مي شود.

        •مقايسه دوره هاي تحصيلي دانشگاهي و سرفصل دروس در رشته هاي كتابداري و اطلاع‌رساني با دوره هاي مشابه همين رشته در كشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه.

هزينه- سودمندي/ خدمات اطلاع‌رساني/ جستجوي پيوسته/ شبكه اطلاع‌رساني/ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي/ اورنگيان، آذر/ حريري، مهرانگيز/ سينايي، علي

 

56. طاهري، حسين (1373). نقش منابع كمك آموزشي در رفع نيازهاي اطلاعاتي معلمان بينش اسلامي مقطع متوسطه شهر تهران. استاد راهنما بهرام محسن پور؛ استاد مشاور علومي.

پيشنهادات نداشت.

نياز اطلاعاتي/ منابع اطلاعاتي/ معلمان/ مدرسه متوسطه/ تهران/ طاهري، حسين/ محسن‌پور، بهرام/ علومي، طاهره

 

57. حيدري، مجيد (1378). طرح بهينه سازي جريان اطلاعات مديريتي در مراكز اطلاع رساني(مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي و مراكز اطلاعات و مدارك علمي ايران و سازمان اسناد ملي ايران). استاد راهنما يحيي دوستدار؛ استاد مشاور علي شكوئي.

پيشنهادات نداشت.

تبادل اطلاعات/ مديريت كتابخانه/ مركز اسناد و مدارك/ سازمان اسناد ملي/ مركز اطلاعات و مدارك علمي/ مركز اطلاع‌رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي/ حيدري، مجيد/ دوستدار، يحيي/ شكويي، علي

 

58. مرجاني، نسرين (1377). بررسي وضعيت كتابخانه هاي عمومي شهرري و ارائه راه حل براي دست يافتن به وضع مطلوب. استاد راهنما شكويي؛ استاد مشاور يحيي دوستدار.

پيشنهادات نداشت.

كتابخانه عمومي/ ري/ مديريت كتابخانه/ مرجاني، نسرين/ شكويي، علي/ دوستدار، يحيي

 

59. سميعي، محمد (1378). بررسي ميزان رضايتمندي استفاده كنندگان پايگاههاي اطلاعاتي اسلامي شهر مقدس قم. استاد راهنما حري؛ استاد مشاور علي شكوئي.

پيشنهادات نداشت.

رضايت استفاده‌كنندگان/ پايگاه اطلاعاتي/ قم/ سميعي، محمد/ حري، عباس/ شكويي، علي

 

60. بابامرادي، رسول (1379). طراحي و توسعه نظام اطلاعات مديريت كتابشناختي. استاد راهنما كمال چهارسوقي؛ استاد مشاور حسين بهشتي.

پيشنهادات نداشت.

شبكه اطلاع‌رساني/ مديريت اطلاعات/ بابامرادي، رسول/ چهارسوقي، كمال/ بهشتي، حسين

 

61. معصومي، مرضيه (1382). ارزيابي و تحليل توزيع فضاي و امكانات كتابخانه هاي عمومي در شهر تهران(مطالعه موردي، منطقه 62). استاد راهنما منوچهر فرج زاده؛ استاد مشاور معصومه نصيري.

پيشنهادات نداشت.

كتابخانه عمومي/ تهران/ مديريت كتابخانه/ معصومي، مرضيه/ فرج‌زاده، منوچهر/ نصيري، معصومه

 

62. معنوي، حميرا (1377). بررسي زمينه يابي ايجاد همكاري كتابخانه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با كتابخانه هاي مدارس راهنمايي شهر تهران. استاد راهنما علومي؛ استاد مشاور جمشيدي.

پيشنهادات نداشت.

همكاري بين كتابخانه‌اي/ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان/ مدرسه راهنمايي/ كتابخانه آموزشگاهي/ كتابخانه تخصصي/ تهران/ معنوي، حميرا/ علومي، طاهره/ جمشيدي، روح انگيز

 

63. وطنخواه، فوزيه (1380). بررسي وضعيت نظام خدماتي كتابخانه هاي پزشكي موجود در مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) و ارائه طرح شبكه اطلاع رساني براي آنها. استاد راهنما عباس حري؛ استاد مشاور غلامرضا فدايي عراقي .

پيشنهادات نداشت.

خدمات اطلاع‌رساني/ بيمارستان امام خميني (ره)/ كتابخانه تخصصي/ شبكه اطلاع‌رساني/ وطنخواه، فوزيه/ حري، عباس/ فدايي عراقي، غلامرضا

 

64. زائرحيدري، عصمت (1380). بررسي وضعيت مجموعه سازي نشريات الكترونيكي در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي دولتي شهرتهران . استاد راهنما عباس حري. استاد مشاور حجت الله حسن لاريجاني .

پيشنهادات نداشت.

مجموعه سازي/ نشريات الكترونيكي/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه/ تهران/ زائر حيدري، عصمت/ حري، عباس/ لاريجاني،‌ حجت الله حسن

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن 1389ساعت 23:32  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

فهرست پايـان‌نامـه‌هـاي كارشناسـي ارشـد كتابـداري و اطلاع‌رسانـي دانشگاه فردوسي مشهد (80-1377)

1ـ اصغري پوده، احمدرضا. بررسي عناصر و ويژگيهاي مطرح در طراحي وب سايت كتابخانه‌هاي دانشگاهي/ به راهنمائي :رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد(دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1380، 187ص. جدول. كتابنامه.

2ـ اكرمي، مهين. بررسي امكانات و نيازهاي اطلاعاتي كارخانه‌هاي صنايع غذايي شهر مشهد/ به راهنمايي اسدا...آزاد.- كارشناسي ارشد، (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1380.

3- پولادي نجف‌آبادي، فرهاد. مقايسه سبك مديريت كتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد / به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1380، 106ص. جدول، كتابنامه.

4ـ خادميان، مهدي. بررسي احتمال تأثيرپذيري مجموعه ادواريهاي چاپي از مجموعه ادواريهاي الكترونيكي دسترس‌پذير در دانشگاه فردوسي مشهد / به راهنمائي : محمدحسين دياني- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1380، 200ص. جدول، نمودار.

5ـ دري‌فر، نفيسه. بررسي روند انتشار منابع مرجع تخصصي فارس در زمينه‌هاي علوم و فناوري در دو دهه اخير (77-1358) / به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، و، 108ص، جدول، نمودار.

6ـ سالاري، محمود. بررسي تطبيقي ميزان استفاده از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي در مجله‌هاي علمي، سررشته علوم‌تربيتي، روانشناسي و كتابداري بعد از انقلاب اسلامي / به راهنمائي : محمد حسين دياني- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1378، چهارده، 128ص. جدول، كتابنامه.

7ـ سلگي، غلامرضا. بررسي تأثير شيوه‌هاي نمايه‌سازي بر قابليت بازيابي منابع مشخص و موجود در سه نرم‌افزار كتابخانه‌اي فارسي/ به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)،1380، 130ص. جدول، نمودار، كتابنامه.

8ـ شاپوري، شهلا. بررسي مشكلات جستجوي موضوعي استفاده‌كنندگان در فهرست رايانه‌اي كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد / به راهنمائي : مهري پريرخ.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، 130ص. جدول، كتابنامه.

9ـ صنعت‌جو، اعظم. بررسي توزيع موضوعي، جغرافيايي و نيروي انساني طرحهاي تحقيقاتي و قابليت ارائه خدمات تحويل مدرك در مراكز تحقيقاتي وزارت جهاد سازندگي / به راهنمائي : محمد حسين دياني.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، 183 ص، جدول، نمودار

10ـ عباسي، زهره. بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و عوامل مؤثر بر آن / به راهنمائي : مهري پريرخ.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، 149 ص. جدول، نمودار، كتابنامه.

11ـ قرباني، ولي. بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانش‌آموزان دبيرستاني مشهد و ارزيابي مجموعه كتابخانه‌ها در برآوردن نياز‌ها در سال تحصيلي 79-78 / به راهنمائي : مهري پريرخ.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، 151 ص، جدول، كتابنامه.

12ـ قزلي، لادن. تحليل استنادي طرحهاي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد دردو حوزه علوم انساني (1380-1370) / اجتماعي و علوم پايه و كشاورزي/ به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1381، 66، 10، جدول، كتابنامه.

13ـ كوهستاني، جميله، بررسي آثار وابسته و نوع وابستگيهاي آنها در متون فارسي از رويكرد فهرستنويسي / به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)،1379، 108 ص، جدول، كتابنامه.

14ـ گليني مقدم، گل‌نسا. مقايسه و برابري دسترس‌پذيري فيزيكي كتابها در حوزه علوم و علوم‌انساني/ اجتماعي در دانشگاه فردوسي/ به راهنمائي : محمد حسين دياني.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1377، ز، 150ص، جدول، نمودار.

15ـ گنجي، شهلا. ميزان دسترس‌پذيري (مالكيت) و استفاده از كتابهاي سال و كتابهاي نمونه تحقيق در كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي و كتابخانه‌ مركزي آستان قدس رضوي / به راهنمائي : محمد حسين دياني.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، ح، 190ص، جدول، كتابنامه.

16ـ مجيري، شهين. بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد از منابع مرجع و عوامل مؤثر بر آن / به راهنمائي : رحمت‌ا... فتاحي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)،1380، 116 ص. جدول، كتابنامه.

17ـ ملای مقدم، گلناز. عوامل مؤثر بر تبديل پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري به شكل مقاله‌هاي علمي – پژوهشي در مجله / به راهنمائي : اسد ا... آزاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، 83 ص. جدول، كتابنامه.

18ـ منصوريان، يزدان. بررسي ميزان و عوامل مؤثر بر رضايتمندي استفاده‌كنندگان از خدمات اطلاع‌رساني رايانه‌اي در كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد / به راهنمائي : اسد ا... آزاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1379، 104 ص، جدول، كتابنامه.

19ـ نصراللهي، نورالله. بررسي عوامل بازدارنده و مشوق فعاليتهاي علمي – پژوهشي اعضاي هيأت علمي گروه‌هاي كتابداري دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري / به راهنمائي : اسدا... آزاد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي، رشته كتابداري و اطلاع‌رساني)، 1380، 107ص، كتابنامه.

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن 1389ساعت 23:3  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه فردوسي مشهد

سالاري، محمود (1378). بررسي تطبيقي ميزان استفاده از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در مجله هاي علمي سه رشته علوم تربيتي، روانشناسي و كتابداري بعد از انقلاب اسلامي. استاد راهنما محمد حسين دياني؛ استاد مشاور رحمت الله فتاحي.

        • بررسي عوامل موثر و بازدارنده در استفاده از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در جامعه.

        • بررسي عوامل موثر و بازدارنده در تبديل پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي به مقاله هاي قابل انتشار در مجله هاي علمي.

مطالعه تطبيقي/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ نشريات ادواري/ علوم تربيتي/ روانشناسي/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ دياني، محمد حسين/ فتاحي‌، رحمت‌الله/ سالاري، محمود

 

2. گليني مقدم، گل نسا (1378). مقايسه و بررسي دسترس پذيري فيزيكي كتاب ها در حوزه هاي علوم و علوم انساني/ اجتماعي در دانشگاه فردوسي مشهد. استاد راهنما محمد حسين دياني؛ استاد مشاور رحمت الله فتاحي.

        • تحقيقات مشابه در ساير كتابخانه هاي قفسه بسته يا نيمه بسته دانشگاهي ايران انجام گيرد و درصد "فراواني" و "رضامندي" باهم مقايسه شود.

        • همين نوع مطالعه در نظام قفسه باز صورت گيرد و نتايج باهم مقايسه شود.

مطالعه تطبيقي/ آزادي اطلاعات/ كتاب/ علوم/ علوم انساني/ گليني مقدم، گل‌نسا/ دياني، محمد حسين/ فتاحي، رحمت‌الله

 

3. دري فر، نفيسه (1379). بررسي روند انتشار منابع مرجع تخصصي فارسي در زمينه هاي علوم رفتاري در دو دهه اخير (77- 1358) به روش كتابسنجي. استاد راهنما رحمت الله فتاحي؛ استاد مشاور مهري پريرخ.

        • بررسي وضعيت انتشار در ديگر حوزه هاي موضوعي و مقايسه نتايج حاصله با موضوع‌هاي علوم و فناوري مي تواند مكمل پژوهش حاضر باشد. به عبارت ديگر تحقيقات بيشتري لازم است در مورد انتشار منابع مرجع در رشته هاي مختلف انجام گيرد، نيازهاي  انتشاراتي شناسايي و امكانات و راهنمايي هايي براي توسعه صنعت انتشارات در اين زمينه فراهم گردد.

نشر/ منابع مرجع/ كتاب فارسي/ كتابسنجي/ روانشناسي/ دري‌فر، نفيسه/ فتاحي، رحمت‌الله/ پريرخ، مهري

 

4. شاپوري، سودابه (1379). بررسي مشكلات جستجوي موضوعي استفاده كنندگان در فهرست رايانه اي كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد. استاد راهنما مهري پريرخ؛ استاد مشاور رحمت الله فتاحي.

        • انجام پژوهش هايي به منظور تعيين و تدوين شيوه هاي مفيد آموزشي به منظور افزايش توان كاربران در جستجوي موضوعي.

        • بررسي به منظور تعيين تفاوت هاي ناشي از جستجوي موضوعي و جستجوي كليد واژه‌اي و تاثير هريك از آنها در نتايج حاصل از بازيابي و ارائه راهكارهايي براي متحول كردن سرعنوانهاي موضوعي.

        • بررسي تفاوت توان جستجوي موضوعي در كاربران مختلف و با قابليت هاي متفاوت به منظور ايجاد هماهنگي در به كار گيري فهرستهاي مناسب با توان و نياز آنها.

        • بررسي بيشتر در مورد مشكلات كاربران در انواع جستجوها و تعيين اولويت هاي لازم براي توجه و رفع آنها.

جستجوي موضوعي/ كاربران/ سيستم رايانه‌اي/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه فردوسي مشهد/ شاپوري، سودابه/ پريرخ، مهري/ فتاحي، رحمت‌الله

 

5. صنعت جو، اعظم (1379). بررسي توزيع موضوعي، جغرافيايي و نيروي انساني طرح هاي تحقيقاتي و قابليت ارائه خدمات تحويل مدرك در مراكز تحقيقاتي وزارت جهاد سازندگي (از سال 1369 تا سال 1378). استاد راهنما محمد حسين دياني؛ استاد مشاور رحمت الله فتاحي.

        • بررسي امكانات استانها از قبيل امكانات آزمايشگاهي، اعتبارات و نيروي انساني و مقايسه اين موارد با فراواني طرح هاي تحقيقاتي جهت شناسايي كمبود ها و رابطه ميان آنها.

        • نظر سنجي از پژوهشگران در ميزان آشنايي و استفاده از گزارشهاي نهايي طرح هاي تحقيقاتي و لزوم استفاده از آنها.

        • شناسايي دلايل عدم فعاليت هاي تحقيقاتي حوزه هايي كه استانها در آن حوزه ها فاقد طرح هستند.

        • بررسي قابليت خدمات تحويل طرح هاي تحقيقاتي در سازمانهاي تحقيقاتي و مقايسه آنها با يكديگر.

پژوهش/ نيروي انساني طرح‌هاي پژوهشي/ وزارت جهادسازندگي/ خدمات اطلاع‌رساني/ صنعت‌جو، اعظم/ دياني، محمدحسين/ فتاحي، رحمت‌الله

 

6. عباسي، زهره (1379). بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و عوامل موثر بر آن. استاد راهنما مهري پريرخ؛ استاد مشاور رحمت الله فتاحي.

        • پژوهش هاي مشابهي در ساير دانشگاههاي كشور نيز صورت گيرد، تا اول اينكه بتوان در مورد يافته ها و نتايج اين تحقيق با ضريب اطمينان بيشتري اظهار نظر كرد و آنها را تعميم داد. از جمله مي توان به آزمون فرضيه هاي ذيل در محيط هاي مشابه اشاره كرد:

          1. رضايت شغلي كتابداراني كه با امكانات رايانه اي كار مي كنند نسبت به كتابداراني كه از اين امكانات استفاده نمي كنند بيشتر است.

      2.        رضايت شغلي كتابداراني كه در كتابخانه هاي داراي مدير متخصص كتابداري و اطلاع‌رساني كار مي كنند نسبت به ساير كتابداران بيشتر است.

      3.        بين ميزان رضايت شغلي كتابداراني كه موافق مديريت متمركز هستند و كتابداراني كه با مديريت نيمه متمركز دانشكده اي موافقت دارند تفاوت معناداري وجود دارد.

        • دوم اينكه، اين گونه تحقيق ها بتواند راهكارهاي مناسبي را جهت اتخاذ شيوه مناسب اداره مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي ايران نشان دهد.

        • از آنجا كه از رايانه اي شدن كاركردهاي كتابخانه در دانشگاه مشهد زمان زيادي نمي گذرد اثر اين عامل بر رضايت شغلي كتابداران در سال آينده نيز مورد سنجش و نتايج آن با نتايج پژوهش حاضر مقايسه گردد تا مشخص شود كه ميزان استفاده از رايانه تا چه ميزان بر رضايت شغلي موثر است.

        • از طريق پژوهشي به نظر سنجي در مورد رسالت دانشگاهها پرداخته و جايگاه كتابخانه و كتابدار را در نظام آموزش عالي مورد بررسي قرار داد.

از طريق پژوهشي، كيفيت خدمات ارائه شده در كتابخانه هايي كه داراي مدير متخصص كتابداري و اطلاع رساني هستند با كيفيت خدمات در كتابخانه هايي كه فاقد مدير متخصص كتابداري و اطلاع رساني هستند از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي مورد بررسي قرار گيرد.

رضايت شغلي/ كتابداران/ دانشگاه فردوسي مشهد/ كتابخانه دانشگاهي/ عباسي، زهره/ پريرخ، مهري/ فتاحي، رحمت‌الله

 

7. قرباني، ولي (1379). بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانش آموزان دبيرستاني شهر مشهد و ارزيابي توانايي مجموعه كتابخانه ها در برآوردن اين نيازها در سال تحصيلي 79- 78. استاد راهنما مهري پريرخ؛ استاد مشاور محمد حسين دياني.

بررسي نيازهاي اطلاعاتي دانش آموزان دبيرستاني با استفاده از الگوي ارائه شده در اين تحقيق در شهرهاي ديگر و تكميل يافته هاي اين پژوهش جهت تعميم بيشتر فرضيه ها.

بررسي توانايي مجموعه كتابخانه هاي آموزشگاهي در برآوردن نيازهاي اطلاعاتي دانش‌آموزان در مناطق ديگر و ارائه خط و مشي كلي براي مجموعه سازي كتابخانه هاي آموزشگاهي.

        • بررسي نياز هاي اطلاعاتي دانش آموزان در مقاطع ابتدائي، راهنمايي و پيش دانشگاهي.

        • بررسي متغير هاي اثرگذار بر نيازهاي اطلاعاتي دانش آموزان مانند سطح سواد والدين، وضع اقتصادي خانواده و متغير هاي ديگر.

        • بررسي وضعيت مجموعه كتابخانه هاي دبيرستاني در شهرها و مناطق ديگر.

نياز اطلاعاتي/ دانش‌آموزان/ مدرسه متوسطه/ مشهد/ كتابخانه آموزشگاهي/ منابع اطلاعاتي/ قرباني، ولي/ پريرخ، مهري/ دياني، محمدحسين

 

8. كوهستاني، جميله (1379). بررسي آثار وابسته و نوع  وابستگي آنها در متون فارسي از رويكرد فهرست نويسي. استاد راهنما رحمت الله فتاحي؛ استاد مشاور محمد حسين دياني.

        • ضرورت دارد كه پژوهشي عميق تر به بررسي آثار موجود در مجموعه هاي بزرگ كتابخانه ها در همه زمينه ها بپردازد و روابط حاكم بين انواع آثار وابسته را بيابد. اين پژوهش به بررسي شش اثر وابسته در زمينه هاي ادبيات، دين و فلسفه و يك اثر در زمينه پزشكي پرداخته است و براي كل آثار موجود در كتابخانه هاي ايران، لازم است پژوهشي وسيع تر در سطح كشور انجام پذيرد تا رابطه هاي كتابشناختي موجود بين آثار فارسي كاملا شناخته شود تا بتوان دسته بندي كاملي از آنها در هنگام نمايش آثار ارائه كرد.

فهرستنويسي/ تحليل محتوا/ تحليل استنادي/ منابع اطلاعاتي/ كتاب فارسي/ كوهستاني، جميله/ فتاحي، رحمت‌الله/ دياني، محمدحسين

 

9. گنجي، شهلا (1379). ميزان دسترس پذيري (مالكيت) و استفاده از كتابهاي سال و كتابهاي نمونه تحقيق در كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي و كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي. استاد راهنما محمد حسين دياني؛ استاد مشاور اسد الله آزاد.

پيشنهاد مي شود مطالعه اي مشابه در كتابخانه هاي دانشگاههاي ديگر و كتابخانه هاي تخصصي سازمانهاي آموزشي و تحقيقاتي بزرگ انجام شود.

پيشنهاد مي شود مطالعه اي مشابه در كتابخانه هايي كه بدون خريد كتابهاي فارسي از نمايشگاه كتاب مجموعه سازي مي كنند، انجام شود تا تاثير اجتماعي (مثبت يا منفي) خريدهاي كلي از نمايشگاه كتاب تهران آشكار گردد.

پژوهش/ آزادي اطلاعات/ كتابخانه دانشگاهي/ مركز اسناد و مدارك/ آستان قدس رضوي/ دانشگاه فردوسي مشهد/ منابع اطلاعاتي/ كتاب/ گنجي، شهلا/ دياني، محمدحسين/ آزاد، اسدالله

 

10. ملاي مقدم، گلناز (1379). عوامل موثر بر تبديل پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري به شكل مقاله هاي علمي – پژوهشي در مجله. استاد راهنما اسد الله آزاد؛ استاد مشاور محمد حسين دياني.

مشخص كردن اينكه سهم هر رشته دانشگاهي از مجلات مورد تاييد تا چه پايه است و ارائه راه حلي جهت توزيع مجلات تاييد شده علمي – پژوهشي بين رشته هاي مختلف تحصيلات تكميلي.

        • با همكاري اعضاي هيات تحريريه مجلات علمي – پژوهشي شيوه نامه اي جامع براي اين دسته از مجلاتت تدوين شود و در آن كليه اجزاء و عناصر مجله مشخص شود تا راهنمايي باشد براي دانشجوياني كه قصد ارائه مقاله در مجله هاي تخصصي رشته خود را دارند.

پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ مقاله/ نشريات ادواري/ ملاي مقدم، گلناز/ آزاد، اسدالله/ دياني، محمدحسين

 

11. منصوريان، يزدان (1379). بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايتمندي استفاده كنندگان از خدمات اطلاع رساني رايانه اي در كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد. استاد راهنما اسد الله آزاد؛ استاد مشاور محمد حسين دياني.

        • مقايسه سطح رضايتمندي استفاده كنندگان كه از خدمات رايانه اي پيوسته استفاده مي كنند و آنهايي كه در منابع رايانه اي ناپيوسته به جستجو پرداخته اند.

        • مقايسه سطح رضايت استفاده كنندگان از پايگاههاي اطلاعاتي كتابشناختي و چكيده نامه ها در مقايسه با پايگاه ها و بانك هاي تمام متن.

        • بررسي تاثير مقطع تحصيلي دانشجويان با سطح رضايت آنها از خدمات اطلاع رساني رايانه اي.

        • بررسي ميزان تاثير مهارت هاي رايانه اي دانشجويان بر ميزان رضايت آنها از خدمات اطلاع رساني رايانه اي در كتابخانه هاي دانشگاهي.

        • بررسي ميزان مهارت استفاده كنندگان در زبان انگليسي با سطح رضايت آنها از خدمات اطلاع رساني رايانه اي.

        • بررسي تاثير تعداد دفعات مراجعه به بخش اطلاع رساني رايانه اي با سطح رضايت استفاده كنندگان از اين خدمات.

        • مقايسه ميزان رضايت استفاده كنندگان از بخش اطلاع رساني رايانه اي با ميزان رضايت آنها از ساير بخش ها مثلا بخش مرجع چاپي يا امانت مواد.

        • بررسي تاثير برگزاري كلاسهاي آموزشي و گردش هاي كتابخانه اي بر ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات اطلاع رساني رايانه اي.

رضايت استفاده‌كنندگان/ خدمات اطلاع‌رساني/ سيستم رايانه‌اي/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه فردوسي مشهد/ منصوريان، يزدان/ آزاد، اسدالله/ دياني، محمدحسين

 

12. اصغري پوده، احمدرضا (1380). بررسي عناصر و ويژگي هاي مطرح در طراحي وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي. استاد راهنما رحمت الله فتاحي؛ استاد مشاور مهري پريرخ.

        • انجام تحقيقات گسترده تر و عميق تر به منظور روزآمد نگاه داشتن دانش نظري و عملي طراحي وب سايت براي انواع كتابخانه ها به ويژه كتابخانه هاي دانشگاهي.

        • پيشنهاد مي شود براي اطمينان بيشتر نسبت به پايايي و اعتبار سياهه معيار هاي طراحي و ارزيابي وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي، پژوهش گسترده تري كه تعداد بيشتري وب سايت را مورد ارزيابي قرار دهد انجام شود. اين پژوهش مي تواند معيارهاي مشترك را در تعداد بيشتري وب سايت شناسايي كرده و وزن دهي كند. همچنين مي تواند معيارهاي ناشناخته ديگري را نيز كه از اهميت برخوردارند شناسايي كند.

        • پيشنهاد مي شود تحقيقي در دو سال آينده در مورد وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي كه تعداد آنها رو به افزايش است صورت گيرد تا مسايل خاص و ويژگي هاي مورد نظر وب سايت هاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران را مورد بررسي قرار دهد.

سايت وب/ كتابخانه دانشگاهي/ اصغري‌پوده، احمدرضا/ فتاحي، رحمت‌الله/ پريرخ، مهري

 

13. اكرمي، مهين (1380). بررسي امكانات و نيازهاي اطلاعاتي كارخانه هاي صنايع غذايي شهر مشهد. استاد راهنما اسدالله آزاد؛ استاد مشاور رحمت الله فتاحي.

        • نظر به گسترش قابل ملاحظه صنايع غذايي در ايران (ازجمله استان خراسان) و نيز تغيير سريع نيازهاي اطلاعاتي، نيازهاي اطلاعاتي صنايع غذايي در مقاطع مختلف زماني  مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.

        • نظر به اينكه رشته هاي مختلف صنايع غذايي نيازهاي اطلاعاتي مختص به خود داشته لذا نيازهاي اطلاعاتي رشته هاي مختلف صنايع غذايي بررسي و شناسايي گردد.

        • شناسايي نيازهاي اطلاعاتي كليه بخش هاي فعال در صنايع غذايي مانند: بخش بازاريابي، صادرات و ....

        • بررسي توانايي كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در برآوردن نيازهاي اطلاعاتي صنايع غذايي.

        • بررسي تاثير دستيابي به اطلاعات بر فعاليت ها و روند توسعه صنايع غذايي.

        • بررسي عوامل تاثيرگذار بر نيازهاي اطلاعاتي متخصصان صنايع غذايي از قبيل: سياست‌هاي اقتصادي دولت، سياست ها و مقررات واردات ماشين آلات و مواد اوليه دسترسي به فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، رقابت هاي صنعتي و بازرگاني كارخانه ها در بازاريابي.

        • بررسي امكانات و شيوه هاي دسترسي صنايع غذايي و يا منابع ديگر به اطلاعات الكترونيكي در اينترنت و امكان تجارت الكترونيكي از طريق اينترنت.

نياز اطلاعاتي/ پژوهشگران/ صنايع غذايي/ كارخانه/ مشهد/ اكرمي، مهين/ آزاد، اسدالله/ فتاحي، رحمت‌الله

 

14. پولادي نجف آبادي، فرهاد (1380). مقايسه سبك مديريت كتابخانه هاي دانشگاههاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد. استاد راهنما رحمت الله فتاحي؛ استاد مشاور محمد حسين دياني.

        • پيشنهاد مي شود در مورد تعيين معيارهاي انتخاب مديران كتابخانه هاي دانشگاهي، تحقيق گسترده به عمل آيد و با معيارهاي كشورهاي ديگر با توجه به ويژگي هاي فرهنگي و نظام آموزشي هر كدام مقايسه و مورد ارزيابي قرار گيرد.

        • پيشنهاد مي شود جهت تشكيل دوره هاي آموزش ضمن خدمت در زمينه مديريت كتابخانه‌هاي دانشگاهي و تعيين سرفصل درسهاي نظري و عملي آن به منظور آشنايي مديران كتابخانه ها با اين رشته از علوم تحقيق گسترده اي صورت بگيرد.

مطالعه تطبيقي/ مديريت كتابخانه/ دانشگاه فردوسي مشهد/ دانشگاه علوم پزشكي مشهد/ كتابخانه دانشگاهي/ پولادي نجف‌آبادي، فرهاد/ فتاحي، رحمت‌الله/ دياني، محمدحسين

 

15. خادميان، مهدي (1380). بررسي احتمال تاثير پذيري مجموعه ادواري هاي چاپي از مجموعه ادواري هاي الكترونيكي دسترس پذير در دانشگاه فردوسي مشهد. استاد راهنما محمد حسين دياني؛ استاد مشاور مهري پريرخ.

        • بررسي ميزان هم پوشاني مجله هاي چاپي كل رشته هاي دانشگاههاي مختلف با مجله هاي تمام متن دسترس پذير در آنها.

        • بررسي ميزان هم پوشاني مجله هاي چاپي و تمام متن الكترونيكي با مجله هاي هسته رشته‌هاي مختلف در دانشگاههاي مختلف.

        • بررسي امكان سنجي جايگزيني مجله هاي تمام متن الكترونيكي به جاي مجله هاي چاپي در كتابخانه هاي دانشگاههاي مختلف.

        • بررسي نظرات كاربران كتابخانه هاي دانشگاهي براي جايگزيني مجله هاي تمام متن الكترونيكي با مجله هاي چاپي.

        • بررسي ميزان واقعي استفاده از مجله هاي چاپي كه ويرايش الكترونيكي آنها نيز در اختيار است.

نشريات ادواري/ تحليل استنادي/ نشريات ادواري الكترونيكي/ دانشگاه فردوسي مشهد/ خادميان، مهدي/ دياني، محمدحسين/ پريرخ، مهري

 

16. سلگي، غلامرضا (1380). بررسي تاثير شيوه هاي نمايه سازي بر قابليت بازيابي منابع مشخص و موجود در سه نرم افزار كتابخانه اي فارسي. استاد راهنما رحمت الله فتاحي؛ استاد مشاور محمدرضا داورپناه.

        • با توجه به اينكه جستجو و بازيابي اطلاعات در پايگاههاي اطلاعاتي يكي از فاكتورهاي اساسي در نرم افزار هاي كتابخانه اي به حساب مي آيد و از طرفي عملكرد نرم افزارهاي كتابخانه اي موجود فارسي با همه محاسن و توانمندي هايي كه دارا بوده، داراي نواقص و ضعف هايي هستند، بنابراين توصيه مي شود همان گونه كه در نيم قرن اخير در كشورهاي غربي _ به ويژه در انگلستان و آمريكا- پژوهش هاي گسترده اي در حوزه بازيابي اطلاعات و ارزشيابي نرم افزارهاي كتابخانه اي در اين حوزه انجام گرفته و دستاوردهاي چشمگيري را نيز به همراه داشته است، پژوهشگران كتابداري و اطلاع رساني و برنامه نويسان رايانه‌اي در ايران نيز به انجام مطالعه و تحقيقات عميق تر در اين حوزه پرداخته، نواقص و ضعف ها را جهت برطرف نمودن آنها مشخص نموده و مهمتر اينكه به خلق و ارائه نظريات نو و بديع مبادرت ورزند.

نمايه‌سازي/ ذخيره و بازيابي اطلاعات/ نرم‌افزار كتابخانه/ سلگي، غلامرضا/ فتاحي، رحمت‌الله/ داورپناه، محمدرضا

 

17. مجيري، شهين (1380). بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد از منابع مرجع و عوامل موثر بر آن. استاد راهنما رحمت الله فتاحي؛ استاد مشاور مهري پريرخ.

        • مطالعه اي در رابطه با سنجش ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان هر رشته با منابع مرجع پايه خود انجام گيرد.

        • مطالعه هايي مشابه پژوهش حاضر در مورد بررسي ميزان آشنايي كتابداران مرجع با منابع مرجع موجود در كتابخانه هاي خود و نيز در مورد آشنايي اعضاي هيات علمي با منابع مرجع و استفاده آنها از اين منابع به عمل آيد.

        • مطالعه هايي نيز به بررسي ميزان استفاده از مجموعه هاي مرجع در يك دوره حداقل يك ساله بپردازند تا از نتايج آن بتوان به عنوان معياري براي وجين و حذف منابع كم استفاده و يا اضافه كردن منابع پر استفاده در ليست خريد منابع استفاده گردد. در ضمن با انجام چنين مطالعه اي مي توان در مورد وجين مجموعه ها نيز تصميم گيري اصولي انجام داد.

دانشجويان/ دانشگاه فردوسي مشهد/ منابع مرجع/ مجيري، شهين/ فتاحي، رحمت‌الله/ پريرخ، مهري

 

18. نصراللهي، نورالله (1380). بررسي عوامل بازدارنده و مشوق فعاليت هاي علمي- پژوهشي اعضاي هيات علمي گروههاي كتابداري دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري. استاد راهنما اسد الله آزاد؛ استاد مشاور محمد حسين دياني.

        • بررسي ميزان استفاده از نتايج پژوهش هاي منتشر شده اعضاي هيات علمي كتابداري توسط گروههاي كتابداري كشور.

        • بررسي شناخت ارتباط و عدم ارتباط بين فعاليت هاي علمي-پژوهشي منتشر شده اعضاي هيات علمي كتابداري، با نيازهاي واقعي رشته.

        • بررسي نقش و جايگاه تجهيزات و شبكه هاي رايانه اي در پيشبرد اهداف رشته كتابداري، از نظر اعضاي هيات علمي گروههاي كتابداري كشور.

اساتيد/ پژوهش/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ وزارت علوم/ دانشگاه/ نصرالهي، نورالله/ آزاد، اسدالله/ دياني، محمدحسين

 

19. حافظي، ابراهيم (1381). بررسي تناسب سوالات كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني با تعداد واحدهاي درسي مصوب دوره كارشناسي اين رشته. استاد راهنما محمدرضا داورپناه؛ استاد مشاور محمدحسين دياني.

        • بررسي لزوم شركت فارغ التحصيلان كارشناسي ساير رشته هاي دانشگاهي در آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني و ميزان اثربخشي آنان بر اين رشته.

        • بررسي دلايل گرايش فارغ التحصيلان غير كتابداري به شركت در دوره هاي تحصيلات تكميلي كتابداري و اطلاع رساني.

        • معرفي و مقايسه شيوه هاي تمركز و غير تمركز پذيرش دانشجو، قبل و بعد از انقلاب اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني .

        • بررسي روايي سوالات آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني طي سالهاي مختلف.

        • مقايسه شيوه برگزاري آزمون و داوطلبان شركت كننده.

آزمون كارشناسي ارشد/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ برنامه‌ريزي درسي/ برنامه‌ريزي آموزشي/ تحصيلات تكميلي/ حافظي، ابراهيم/ داورپناه، محمدرضا/ دياني، محمدحسين

 

20. قزلي، لادن (1381). تحليل استنادي طرح هاي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد در دو حوزه علوم انساني/ اجتماعي و علوم پايه و كشاورزي. استاد راهنما رحمت الله فتاحي؛ استاد مشاور محمدحسين دياني.

        • با توجه به وجود گرايش هاي متعدد تخصصي در دو حوزه علوم انساني/ اجتماعي و علوم پايه و كشاورزي و تنوع نيازهاي اطلاعاتي گروه هاي مختلف، انجام مطالعات نياز سنجي درباره محققين رشته هاي مختلف ضروري به نظر مي رسد.

        • پيشنهاد مي شود كه پژوهشهاي مشابه در دانشگاه هاي ديگر انجام شود تا آنكه ضمن بررسي وضعيت استنادهاي طرح هاي پژوهشي، مشخص شود كه آيا نتيجه تقريبا يكسان است و يا آنكه عوامل ديگري از جمله امكانات و خط مشي مجموعه سازي در كتابخانه هاي دانشگاههاي ديگر در اين امر دخيل هستند.

        • با توجه به هزينه اي كه در حال حاضر براي تهيه پايگاههاي اطلاعاتي در سطح دانشگاه مي شود، پيشنهاد مي شود كه در پژوهشي به بررسي و مقايسه ميزان استفاده پژوهشگران از منابع چاپي و منابع الكترونيكي پرداخته شود. بديهي است كه بايد مدتي صبر كرد تا استفاده واقعي از منابع الكترونيكي در آثار منتشر شده اعضاي هيات علمي منعكس شود.

تحليل استنادي/ پژوهش/ علوم انساني/ علوم پايه/ كشاورزي/ دانشگاه فردوسي مشهد/ قزلي، لادن/ فتاحي، رحمت‌الله/ دياني، محمدحسين

 

21. امين دهقان، نسرين (1382). تحليل محتواي كتابهاي داستاني مناسب كودكان گروه سني "ب" با رويكرد كتاب درماني. استاد راهنما مهري پريرخ؛ استاد مشاور علي صاحبي.

        • انجام پژوهش هاي مشابه و استفاده از ابزار طراحي شده در اين پژوهش براي تحليل محتواي داستان هاي كودكان.

        • انجام پژوهش هاي مشابه در رابطه با ديگر مشكلات روانشناختي كودكان گروه سني "ب" و نيز مشكلات روانشناختي ساير گروههاي سني و سنجش ميزان توانمندي داستانها در كاهش و يا از بين بردن مشكلات مورد نظر.

        • استفاده از نتايج اين پژوهش به صورت تمرين در مورد كودكان گروه سني "ب".

تحليل محتوا/ كتاب/ داستان/ كتاب درماني/ ادبيات كودك و نوجوان/ امين دهقان، نسرين/ پريرخ، مهري/ صاحبي، علي

 

22. ايرانشاهي، محمد (1382). بررسي ميزان همخواني كليدواژهاي عنوان و توصيفگرهاي نمايه سازان در چكيده پايان نامه هاي ايران. استادراهنما محمدرضا داورپناه؛ استاد مشاور رحمت‌الله فتاحي.

        • بررسي ميزان استفاده از كليدواژه هاي عنوان و توصيفگرهاي نمايه سازان در جستجو و بازيابي اطلاعات، توسط استفاده كنندگان از پايگاههاي مركز.

        • بررسي ميزان همخواني كليدواژه هاي موجود در پايان نامه ها با توصيفگر هاي نمايه‌سازان.

        • بررسي ميزان همخواني كليدواژه هاي عنوان با توصيفگرهاي اصطلاحنامه هاي فارسي.

        • بررسي ميزان هم خواني كليدواژه هاي عنوان پايان نامه ها به زبان انگليسي (كه در صفحه آخر پايان نامه ها درج مي‌شود) با توصيفگرهاي اصطلاحنامه هاي موجود به زبان انگليسي.

        • مركز اطلاعات و مدراك علمي ايران داراي 6 پايگاه ديگر با عناوين "پايگاه چكيده پايان‌نامه‌هاي دانشجويان ايراني خارج از كشور"، "پايگاه همايش هاي ايران"، "پايگاه طرحهاي پژوهشي ايران"،"پايگاه گزارشهاي دولتي ايران"، "پايگاه محققين و متخصصين كشور" و "پايگاه چكيده مقالات علمي وفني" است. پيشنهاد مي‌شود تحقيق مشابهي برروي اين پايگاهها صورت گرفته و ميزان هم خواني كليدواژه هاي عنوان و توصيفگرهاي نمايه سازان در اين پايگاهها مورد ارزيابي قرار گيرد.

كليدواژه/ نمايه‌سازي/ چكيده/ پايان‌نامه/ ايرانشاهي، محمد/ داورپناه، محمدرضا/ فتاحي، رحمت‌الله

 

23. جعفرزاده كرماني، زهرا (1382). بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني در ايران. استاد راهنما رحمت الله فتاحي؛ استاد مشاور اسدالله آزاد.

        • پيشنهاد مي شود تاثير متغير هاي مسووليت هاي اجرايي، سابقه كار اعضاي هيات علمي در دانشگاه محل خدمت، رتبه و عوامل ديگري كه نتايج متفاوتي در پژوهش هاي ديگر ارائه داده است، بر رضايت شغلي اعضاي هيات علمي حرفه كتابداري مورد بررسي قرار گيرد.

        • از آنجا كه از ورود و كاربرد رايانه به دانشگاههاي كشور زمان زيادي نمي گذرد، پيشنهاد مي شود در چند سال آينده تحقيق ديگري در رابطه با تاثير رايانه، ميزان استفاده از رايانه  سواد رايانه اي اعضاي هيات علمي حرفه كتابداري و همچنين تاثير ميزان دسترسي به فناوري اطلاعات بر رضايت شغلي آنان بررسي شود.

        • با توجه به گسترش ورود فناوري ها به دانشگاهها و تاثير آن بر حرفه كتابداري (يه عنوان فرصت جديد يا تهديد)، پيشنهاد مي شود تحقيقي با عنوان: چالشهاي آموزش عالي در قرن جديد و تاثير فناوري هاي جديد بر رضايت شغلي اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني انجام گيرد.

        • پيشنهاد مي شود به تاثير رضايت شغلي بر كميت و كيفيت حجم فعاليت هاي علمي-پژوهشي اعضاي هيات علمي حرفه هاي مختلف و همچنين حرفه كتابداري پرداخته شود و نتايج با هم مقايسه گردد.

        • پيشنهاد مي شود پژوهشي در رابطه با تاثير ارتباط اعضاي هيات علمي با دانشجويان بر رضايت شغلي آنها انجام گيرد.

رضايت شغلي/ اساتيد/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ جعفرزاده كرماني، زهرا/ فتاحي، رحمت‌الله/ آزاد، اسدالله

 

24. سليماني، محمد (1382). ارزيابي كتاب هاي مرجع چاپي تخصصي فارسي و لاتين كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد از نظر روزآمدي، اعتبار، جامعيت و تعادل موضوعي. استاد راهنما مهري پريرخ؛ استاد مشاور محمدحسين دياني.

        • ارزيابي تمام منابع مرجع تخصصي فارسي موجود در كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش اعتبار اين منابع همراه با تدوين معيارهايي براي سنجش اعتبار اين منابع مي تواند مكمل پژوهش حاضر باشد.

        • اين پژوهش مي تواند در هر يك از كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي و در سطح تمامي منابع مرجع فارسي و لاتين انجام شود. همچنين اين پژوهش مي تواند در مورد منابع مرجع الكترونيكي نيز انجام شود.

        • با انجام پژوهش موانعي كه باعث شده است كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد نتوانند از منابع مرجع تخصصي معتبر، منابع مرجع تخصصي فارسي موجود در بازار نشر و تمام منابع روزآمد فارسي و لاتين را تهيه كنند، شناسايي شود.

كتاب/ منابع مرجع/ كتابخانه دانشگاهي/ مجموعه‌سازي/ دانشگاه فردوسي مشهد/ روز‌آمدي/ جامعيت و مانعيت/ سليماني، محمد/ پريرخ، مهري/ دياني، محمدحسين

25. نجفي، طيبه (1382). تحليل استنادي مقالات برگزيده اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در محدوده زماني 1379-1381. استاد راهنما محمد حسين دياني؛ استاد مشاور اسدالله آزاد.

        • با توجه به اينكه درصد عمده اي از مجلات انگليسي مورد استفاده قرار گرفته در آثار اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي موجود نبود پيشنهاد مي شود در پژوهشي به بررسي نظرات اعضاي هيات علمي اين دانشگاه درباره نشريات لاتين موجود در كتابخانه هاي اين دانشگاه پرداخته شود.

        • در نتيجه اين بررسي مشخص شد كه اعضاي هيات علمي حوزه علوم انساني/ اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد در محدوده زماني 1381 – 1379 هيچ مقاله اي در مجلات نمايه شده در پايگاه هاي SSCI و A&HSCI منتشر نكرده بودند. به همين جهت مناسب است در پژوهشي به بررسي علل ضعف محققان اين حوزه در اين زمينه پرداخته شود و راهكارهاي لازم ارائه گردد.

تحليل استنادي/ مقاله/ اساتيد/ دانشگاه فردوسي مشهد/ نجفي، طيبه/ دياني، محمدحسين/ آزاد، اسدالله

 

26. تهوري، زهرا (1383). بررسي ديدگاه مسوولان بخشهاي مختلف كتابخانه هاي مركزي دانشگاهها در باره وظايف، دانش و مهارتهاي حرفه اي مورد انتظار آنها. استاد راهنما رحمت الله فتاحي؛ استاد مشاور مهري پريرخ.

        • همانطور كه اشاره شد، تدوين "شرح وظايف" براي نيروهاي انساني يك سازمان از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين پيشنهاد مي شود پژوهشهايي مانند پژوهش حاضر به بررسي وظايف، دانش، مهارت ها و توانايي هاي مورد نياز ديگر مشاغل در سطوح مختلف كتابخانه هاي دانشگاهي بپردازند.

        • همچنين انجام پژوهشهاي مشابه در مورد كتابداران شاغل در انواع ديگر كتابخانه ها (تخصصي، آموزشگاهي و عمومي) پيشنهاد مي شود تا در آخر سياهه اي از وظايف، دانش و مهارتهاي مورد نياز هر گروه از كتابداران به دست آيد.

        • از آنجايي كه روساي بيشتر كتابخانه هاي مركزي دانشگاهها در ايران را افرادي غير متخصص تشكيل مي دهند، لازم است چنين پژوهشي جهت يافتن وظايف، دانش، مهارتها و توانايي‌هاي مورد نياز روساي كتابخانه هاي مركزي نيز انجام شود.

        • با توجه به اهميت برنامه هاي درسي رشته كتابداري و اطلاع رساني جهت تربيت كتابداران پيشنهاد مي شود، از ديدگاههاي مختلف سر فصلهاي اين برنامه ها مورد نقد و بررسي قرار گيرد و بيشتر از خود كتابداران در اين مورد سوال شود. چرا كه به نظر مي‌رسد آنها كه مشغول به كار شده اند بيشتر به كمبودها پي برده باشند.

        • همچنين پيشنهاد مي شود كه ميزان اثربخشي دانش، مهارتها و توانايي هاي مسوولان بخشهاي كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي ايران بر بهبود فرآيند كار در اين كتابخانه ها مورد تحقيق قرارگيرد تا عوامل موثر در كارآمدي مسوولان و ميزان تاثير هريك بر ايجاد تحول در كتابخانه‌ها شناسايي شود.

        • پيشنهاد مي شود جهت تعيين اثر بخشي بكارگيري مسوولان با تحصيلات كتابداري در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهها پژوهشي انجام گيرد تا تعيين شود آيا وجود مسوولان متخصص در بهبود وضعيت كتابخانه تاثيري دارد يا خير؟ و آيا تفاوت معناداري ميان مسوولان داراي تحصيلات كتابداري و آنهايي كه تحصيلات ديگري دارند مشاهده مي‌شود؟

نظرسنجي/ كتابخانه دانشگاهي/ كتابداران/ مديريت كتابخانه/ شرح وظايف/ نيروي انساني/ تهوري، زهرا/ فتاحي، رحمت‌الله/ پريرخ، مهري

 

27. خالقي، نرگس (1383). بررسي وضعيت وب سايت هاي ايراني بر اساس معيارهاي عمومي ارزيابي. استاد راهنما محمدرضا داورپناه؛ استاد مشاور رحمت الله فتاحي.

        • بررسي وضعيت انواع وب سايتهاي ايراني (تجارتي، اطلاعاتي و...) و مقايسه آنها با وب سايتهاي هم نوع در ساير كشورها به منظور ارزيابي آنها.

        • بررسي پيوندهاي برقرار شده از صفحه اول وب سايتهاي ايراني به منظور ارزيابي ميزان ارتباط موضوعي آنها با موضوع وب سايت مورد بررسي.

        • مطالعه و ارزيابي انواع وب سايتهاي ايراني بر اساس معيارهاي ارزيابي ويژه هر نوع وب سايت، و مشخص نمودن اينكه تا چه ميزان در طراحي انواع وب سايت ها به معيارهاي ارزيابي توجه شده است.

        • بررسي و مطالعه دلايل توجه اندك سازمانها، مراكز و اشخاص به حضور در شبكه اينترنت و اشاعه اطلاعات از طريق ايجاد وب سايت.

بررسي و ارزيابي وضعيت وب سايت هاي ايراني از ديد صاحبنظران و يا كاربران و ميزان رضايت آنها به منظور پربار نمودن و غني ساختن وب سايتها.

با توجه به نتايج به دست آمد در هنگام نمونه گيري از موتورهاي جستجو و مواجه شدن با تعداد زيادي نشاني هاي تكراري كه در فصل سوم به تفصيل بيان شد، پيشنهاد مي شود مطالعه‌اي بر روي عملكرد موتورهاي جستجو در زمينه نحوه بازيابي اطلاعات انجام شود.

سايت وب/ خالقي، نرگس/ داورپناه، محمدرضا/ فتاحي، رحمت‌الله

 

28. رحيمي زاده حسيني، علي (1383). بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تامين اجتماعي اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهد. استاد راهنما محمدرضا داورپناه؛ استاد مشاور رحمت الله فتاحي.

        • با توجه به اينكه تحقيق حاضر شعب پنجگانه مشهد را بررسي كرده است بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تامين اجتماعي با استفاده از الگوي ارائه شده در اين تحقيق در شهرهاي ديگر مي تواند وضعيت موجود در آن شهرها را نيز مشخص كند.

        • بررسي تاثير دستيابي به اطلاعات بر فعاليت ها و روند توسعه سازماني شعب تامين اجتماعي.

        • با توجه به اينكه واحدهاي مختلف سازمان تامين اجتماعي، نيازهاي اطلاعاتي مختص به خود را دارند لذا نيازهاي اطلاعاتي واحدهاي مختلف بررسي و شناسايي گردد.

        • بررسي توانايي مركز اطلاع رساني سازمان مستقر در تهران در برآوردن نياز هاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تامين اجتماعي در مناطق ديگر و ارائه خط مشي كلي براي مجموعه سازي و ايجاد مراكز اطلاع رساني در ساير استانها.

        • بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان در سطوح مختلف و با توجه به پراكندگي تحصيلات و سوابق در حجم نمونه اين پژوهش نمونه گسترده تر آنها و تعميم نتايج پژوهش مربوط به كليه واحدهاي سطح كشور و ادارات كل تهران بزرگ.

        • بررسي متغيرهاي اثرگذار بر نياز هاي اطلاعاتي كاركنان مانند: سياستهاي اقتصادي، سياستها و مقررات صادره از سوي هيات مديره، سطح سواد خانواده، وضع اقتصادي و معيشتي و ....

        • بررسي وضعيت موسسه عالي پژوهش سازمان تامين اجتماعي در سرويس دهي به ساير استانهاي كشور و رفع نياز اطلاعاتي كاركنان سازمان تامين اجتماعي.

بررسي جريان اطلاعات در سازمان تامين اجتماعي و در صورت نياز ارائه الگويي مناسب براي آن.

نياز اطلاعاتي/ كارمندان دولت/ سازمان تأمين اجتماعي/ مشهد/ خراسان/ رحيمي‌زاده حسيني، علي/ داورپناه، محمدرضا/ فتاحي، رحمت‌الله

 

29. قريشي، زهره (1383). بررسي نظر دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد درباره خواندن به قصد يادگيري، خواندن به قصد لذت، خواندن به قصد تصميم‌گيري و دو اصل معقول انديشي و كمترين كوشش. استاد راهنما محمدحسين دياني؛ استاد مشاور محمدرضا داورپناه.

بررسي نيات خواندن دانشجويان در رشته هاي تحصيلي مختلف به منظور سنجش نگرش خواندن آنها به صورت مستقل و مجزا.

        • مقايسه نيات خواندن (خواندن به قصد يادگيري، خواندن به قصد لذت و خواندن به قصد تصميم‌گيري) دانشجويان در سطوح مختلف.

        • بررسي تاثير نيات خواندن دانشجويان (انگيزه هاي خواندن) بر خواندن آثار داستاني و غير داستاني.

        • بررسي تاثير جنس، سطح تحصيلات، سن، انتخاب شغل و ميزان اوقات فراغت دانشجويان با نيات خواندن آنها.

        • بررسي ميزان زمان مصرف شده براي خواندن به قصد لذت، بر ميزان موفقيت تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف.

        • بررسي ميزان تاثير برنامه هاي آموزشي (درسي) بر نگرش خواندن (انگيزه هاي خواندن) دانشجويان در سطوح مختلف.

        • بررسي تاثير محيط فيزيكي فرد منزل(كتابخانه شخصي)، دانشگاه(كتابخانه دانشكده و كتابخانه مركزي دانشگاه) و جامعه(كتابخانه هاي عمومي) بر ميزان مطالعه آزاد دانشجويان.

        • بررسي نيات خواندن دانشجويان در محيطهاي مختلف دانشگاه (كتابخانه دانشكده و كتابخانه مركزي دانشگاه) و جامعه(كتابخانه هاي عمومي).

        • بررسي تاثير دسترسي به مواد چاپي (مواد خواندني) بر ميزان كتابهاي انتخابي دانشجويان (مطالعه دانشجويان).

        • بررسي تاثير منابع اينترنتي بر ميزان خواندن دانشجويان در سطوح و رشته هاي تحصيلي مختلف.

نظرسنجي/ دنشجويان/ دانشگاه فردوسي مشهد/ مطالعه/ آموختن/ قريشي، زهره/ دياني، محمدحسين/ داورپناه، محمدرضا

 

30. گنجي، عليرضا (1383). مطالعه وضعيت توليد اطلاعات هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد. استاد راهنما اسدالله آزاد؛ استاد مشاور محمدحسين دياني.

        • نظير همين پژوهش در سطح تمام دانشگاههاي كشور انجام شود تا بتوان به تصويري روشن و كلي در مورد وضعيت توليد اطلاعات علمي كشور دست يافت.

        • پيشنهاد مي شود پژوهشي مشابه پژوهش حاضر در زمينه مقالات انتشار يافته در مجلات از طريق نمايه استنادي علوم انجام گيرد. از اين طريق مي توان از چاپ توليدات علمي كشور از راهي موثق و معتبر مطلع شد. اين روش مي تواند تا حد زيادي با استنادات هر مدرك، كيفيت توليد افراد را معين نمايد.

        • انجام پژوهشهايي كه در آن هزينه-سودمندي مصرف و توليد اطلاعات در ايران مورد بررسي قرار گيرد و بيشتر جنبه هاي اقتصادي و كالايي اطلاعات مدنظر قرار گيرد. از آنجايي كه اين نوع پژوهشها به علت كاربردي بودن نتايج عيني مشخص داشته در نتيجه استفاده از اين گونه اطلاعات (مصرف اطلاعات) و توليد اطلاعات در اين زمينه مي تواند سهمي به مراتب بيشتر در توليد علمي و در نتيجه توسعه كشور ايفا كند.

        • انجام پژوهش در زمينه بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد تا بتوان راه توليد اطلاعات علمي اين اعضا را هموارتر ساخت.

        • بررسي جهت تعيين ميزان استفاده از نتايج تحقيقات و اطلاعات توليد شده در عمل صورت گيرد.

        • پژوهشي در زمينه وضعيت كمي توليد اطلاعات علمي دانشگاههاي كشور در سطح ملي و مقايسه آن با توان علمي ديگر كشورها. از اين طريق مي توان به رتبه كشورمان در بين ديگر كشورها از لحاظ وضعيت توليد علمي پي برد و همچنين عوامل و موانع موثر بر توليد علمي را مشخص و در جهت حذف موانع و تقويت عوامل موثر بر توليد علمي تلاش كرد و در نتيجه وضعيت توليد علمي كشورمان را در مقايسه با ديگر كشورها بهبود بخشيد.

توليد اطلاعات علمي/ اساتيد/ دانشگاه فردوسي مشهد/ گنجي، عليرضا/ آزاد، اسدالله/ دياني، محمدحسين

 

31. هاشمي، ليلا (1383). سنجش عملكرد كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد و نظر آنها درباره عوامل موثر بر عملكردشان. استاد راهنما محمدحسين دياني؛ استاد مشاور رحمت الله فتاحي.

        • پيشنهاد مي شود تاثير متغيرهاي ديگري مانند امنيت شغلي، انگيزش، رابطه بين همكاران و عوامل ديگري كه نتايج متفاوتي در پژوهشهاي ديگري ارائه داده است، بر عملكرد كاري كتابداران مورد بررسي قرار گيرد.

        • از آنجا كه از ورود و كاربرد رايانه و منابع الكترونيكي به كتابخانه هاي كشور زمان زيادي نمي‌گذرد، پيشنهاد مي شود در چند سال آينده پژوهش ديگري در رابطه با تاثير رايانه، ميزان استفاده از رايانه و مواد رايانه اي (به طور كلي تاثير فناوريهاي جديد) بر عملكرد كاري كتابداران انجام شود.

        • از آنجا كه آزمون هاي آماري تاثير متغيرهاي مطرح شده در اين پژوهش بر عملكرد كتابداران را تاييد كرد، پيشنهاد مي شود هريك از متغير هاي مطرح شده به صورت مستقل و با جزئيات كامل در پژوهش هاي جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.

        • پيشنهاد مي شود ميزان فعاليتهاي پژوهشي و فوق برنامه كتابداران و عوامل موثر بر آن نيز در پژوهشي مورد بررسي قرار گيرد.

        • پيشنهاد مي شود واقعيات عملكرد كتابداران در پيوند با انتظارات خدمتي كه از آنها در نظر است بيشتر از تاييد بر نظرات مورد بررسي قرار گيرد.

        • پيشنهاد مي شود پژوهشهايي در زمينه هاي عيني تر با استفاده از روش مشاهده در زمينه كيفيت و صحت سازماندهي، مجموعه سازي و ... به طور مستقل انجام شود.

كتابداران/ دانشگاه فردوسي مشهد/ نظرسنجي/ كتابخانه دانشگاهي/ شرح وظايف/ هاشمي، ليلا/ دياني، محمدحسين/ فتاحي، رحمت‌الله

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن 1389ساعت 22:53  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  | 

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه تربيت مدرس

۱. كوهزاد، ناصر (1373). مقايسه دستورالعمل هاي موجود كتابنامه نويسي و پانويسي كتب فارسي از نظر رعايت مقررات و ضوابط استاندارد. استاد راهنما فاطمه سبكروح؛ استاد مشاور دكتر دوستدار.

ضرورت آموزش كتابنامه نويسي و پانويسي در دانشگاهها

بررسي نحوه كتابنامه نويسي و پانويسي پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاههاي ايران

        • نظرسنجي اساتيد علوم كتابداري و اطلاع رساني در استفاده از شيوه پانويسي در رساله هاي تحقيقي.

كتابنامه نويسي / استاندارد / كتاب فارسي / مطالعه تطبيقي/ كوهزاد، ناصر/ سبكروح، فاطمه/ دوستدار، يحيي

 

2. داورپناه، محمدرضا (1372). زمينه يابي ايجاد شبكه انتقال متن مقالات در سيستم امانت كتابخانه هاي مركزي و مراكز اسناد دانشگاههاي كشور با استفاده از فاكسي فايل. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور مهرانگيز حريري.

        • بررسي مقايسه اي قابليت ها و ميزان مقرون بصرفگي پست و فاكس در انتقال اطلاعات با احتساب هزينه هاي غيرمستقيم.

        • طراحي و برپايي شبكه فاكس در محدوده چند كتابخانه دانشگاهي و مطالعه عيني به منظور بررسي مسائل و مشكلات.

        • بررسي وضعيت ارتباطي كشور در خصوص ايجاد شبكه ملي كامپيوتري اطلاعات با استفاده از خط ارتباطي پيوسته در مقايسه با خط ارتباطي فاكسي مايل از لحاظ هزينه و قابليت‌ها.

        • بررسي ميزان همپوشاي نشريات ادواري لاتين كتابخانه هاي مركزي دانشگاهها و تجزيه و تحليل هزينه ها و نهايتاً ارائه طرحي جهت انتخاب و تهيه مجلات.

        • بررسي مشكلات مستقيم امانت كتابخانه هاي دانشگاهي كشور.

امانت/ شبكه اطلاع‌رساني/ سيستم رايانه‌اي/ كتابخانه دانشگاهي/ مركز اسناد و مدارك/ فاكس/ مقاله/ داورپناه، محمدرضا/ علومي، طاهره/ حريري، مهرانگيز

 

3. نوكاريزي، محسن (1372). بررسي ميزان هماهنگي كتابها و مجلات رشته كتابداري با نيازهاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد. استاد راهنما مهرانگيز حريري.

        • ارزشيابي برنامه هاي درسي مصوب شورايعالي برنامه ريزي و ميزان ارتباط منابع پيشنهادي آن با موضوع درسها.

        • ارزشيابي نحوه مجموعه سازي كتابخانه هاي دانشگاهي و مقايسه آن با اصول علمي مجموعه سازي.

كتاب/ نشريات ادواري/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ برنامه‌ريزي آموزشي/ تحصيلات تكميلي/ مطالعه تطبيقي/ نوكاريزي، محسن/ حريري، مهرانگيز

 

4. غلامي، عليرضا (1373). بررسي وضعيت موجود سيستم مخابراتي كشور در ارتباط با نياز شبكه اطلاع رساني كتابخانه هاي دانشگاهي (پايان نامه كارشناسي ارشد). استاد راهنما فاطمه سبكروح؛ استاد مشاور ناصر رضائي.

        • بر طبق قوانين و شواهد موجود امكان ايجاد و راه اندازي شبكه اطلاع رساني بين كتابخانه هاي دانشگاهي وجود دارد. بنابراين ضروري به نظر مي رسد كه در تحقيقات بعدي جنبه هاي سخت افزاري و نرم افزاري شبكه اختصاصي كتابخانه هاي دانشگاهي مورد توجه بيشتري قرار گيرد تا در مجموع بتوان ارتباط مناسب و مطمئن و به عبارتي از هر لحاظ جامع و كامل بين كتابخانه هاي دانشگاهي برقرار نمود.

شبكه اطلاع‌رساني/ كتابخانه دانشگاهي/ مخابرات/ غلامي، عليرضا/ سبكروح، فاطمه/ رضايي، ناصر

 

5. فرخ پور، شهلا (1373). تجزيه و تحليل وضعيت كتابهاي انتخاب شده لاتين توسط اعضاء هيئت علمي پنج دانشگاه در تهران در زمينه هاي فني مهندسي و ميزان هزينه هاي ارزي مصرف شده. استاد راهنما علي سينائي؛ استاد مشاور حريري.

        • انجام پژوهش در مورد يافتن عواملي كه در عدم استفاده از كتابهاي انتخابي اعضاء هيئت علمي موثر مي باشند.

        • انجام پژوهش مشابه در سطح كتابخانه هاي دانشگاهي كشور جهت جامعيت بيشتر موضوع تحقيق و استفاده از نتايج آن.

        • انجام پژوهش مشابه در مورد ميزان استفاده از كتابهاي لاتين كه توسط كتابداران انتخاب شده است.

اساتيد/ مجموعه‌سازي/ گزينش كتاب/ هزينه/ كتابخانه دانشگاهي/ كتاب/ تهران/ دانشگاه/ فرخ‌پور، شهلا/ سينايي، علي/ حريري، مهرانگيز

 

6. رضا، اردلان (1373). بررسي ضرورت آموزش ضمن خدمت كتابداران در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي تابعه وزارت فرهنگ و آموزش علمي ايران. استاد راهنما مهرانگيز حريري.

        • بررسي ضرورت و نيازهاي آموزش ضمن خدمت كتابداران مرجع در كتابخانه هاي دانشگاهي، عمومي و اختصاصي ايران.

        • بررسي ضرورت آموزش مستمر كتابداران در كتابخانه هاي دانشگاهي، عمومي و اختصاصي ايران.

        • بررسي نگرش مديران كتابخانه ها از جهت تاثير مبادله كتابداران در آموزش كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي

        • ارزيابي آموزش اوليه كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران

        • ارزيابي دوره هاي برگزار شده در زمينه آموزش صمن خدمت.

آموزش حين خدمت/ كتابداران/ كتابخانه دانشگاهي/ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ اردلان، رضا/ حريري، مهرانگيز

 

7. ديلميقاي، ميترا (1375). بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاء هيئت علمي رشته مهندسي مكانيك در كسب اطلاعات تخصصي در پنج دانشگاه شهر تهران. استاد راهنما حريري.

        • مطالعه بر روي رفتار اطلاع يابي استفاده كنندگان، كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در انجام اصلاحات و تغييرات سازنده در خدمات و منابع ياري مي رساند از آنجا كه انجام چنين مطالعاتي منجر به شناخت الگوهاي رفتاري گروههاي مختلف مي گردد، با آگاهي از اين الگوها كتابخانه ها قادر به برنامه ريزيهاي صحيح و متناسب با نياز استفاده كنندگان خواهد شد. بنابراين با توجه به گسترش و كثرت استفاده كنندگان و وجود تخصص هاي گوناگون و تفاوت الگوهاي رفتاري گروههاي مختلف، انجام مطالعه بر روي رفتارهاي اطلاع يابي ساير گروههاي فني و مهندسي و نيز گروههاي مختلف علوم پايه و علوم انساني و اجتماعي ضروري به نظر مي رسد.

        • به نظر مي رسد كه رفتار اطلاع يابي اساتيد با دانشجويان متفاوت باشد، لذا مطالعه بر روي گروههاي دانشجويان، اساتيد، محققان مي توانند نتايج با ارزشي را براي كتابخانه ها در امر تصميم گيري بر روي نظامها و روشها موجود در اين مراكز به همراه داشته باشد.

رفتار اطلاع‌يابي/ اساتيد/ تهران/ دانشگاه/ ديلميقامي، ميترا/ حريري، مهرانگيز

 

8. پورشعرباف، الهه (1375). تحليل استنادي مأخذ پايان نامه هاي فارغ التحصيلان دانشكده علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس در سالهاي 1374-1367. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور عادل آذر.

        • از آنجائيكه تحليلهاي استنادي فقط ابعاد مشخصي از نمونه هاي مورد بررسي را مورد سنجش قرار مي دهند لذا توصيه مي شود كه در كنار اين روش از روشهاي ديگر همچون هزينه سودمندي منابع، آمار قفسه ها و آمار به دست آمده از درخواستهاي اعضاي هيئت علمي و.... استفاده شود.

        • استفاده از روش تحليل استنادي به عنوان يك معيار سنجش براي ميزان عملكرد اعضا هيئت علمي يك دانشكده بخصوص بر اساس پيدا كردن رابطه معني دار مابين ميزان انتشار مقالات گروه مورد بررسي با ميزان استناد به آن مقالات در طي يك دوره خاص.

        • مقايسه ناشرين و كارگزاران مختلف از نظر تهيه مواد با قيمت مناسب و مقرون به صرفه ( از طرف بخش سفارشات كتابخانه.)

        • پيدا كردن ارتباط بين هزينه- سودمندي منابع با ميزان استناد به اين منابع.

        • مقايسه نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده با روشهاي گوناگون در موسسات مشابه در طي يك دوره خاص به منظور سنجش ميزان اعتبار و روايي آن ها.

        • تحليل روند موضوعي استنادهاي موجود در پايان نامه هاي گروههاي علمي مختلف، به منظور تعيين ميزان ارتباط بين رشته هاي مختلف اين گروهها.

        • تحليلي استنادي بر مبناي تعيين ميزان ارتباط بين قيمت نشريات و ميزان استناد به آنها.

        • بررسي ميزان استناد به منابع روزآمد در انتشارات اعضاء هيأت علمي يك رشته خاص.

        • تعيين ارتباط بين آمار استفاده(براساس آمار فتوكپي، شمارش قفسه ها و ...) با تعداد استنادها به منظور تعيين مقالات هسته در يك دوره خاص.

        • تحليل روند موضوعي پايان نامه هاي مربوط به رشته هاي علمي خاص، به منظور يافتن گرايشهاي جديد در اين رشته ها.

تحليل استنادي/ پايان‌نامه/ فارغ‌التحصيلان/ دانشگاه تربيت مدرس/ كتابشناسي/ پورشعرباف، الهه/ علومي، طاهره/ آذر، عادل

 

9. زادبود، محمود (1375). تعيين نسبت جذب بودجه به اعتبار مصوب كتابخانه هاي دانشگاهي تهران براي خريد انتشارات خارجي در سالهاي 1370-1372. استاد راهنما علي سينايي؛ استاد مشاور عذرا دبيري اصفهاني.

        • تعيين ميزان ارتباط بين اعتبار خريد انتشارات خارجي چاپي و جذب آن در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران از سال 1373-1375

        • تعيين ميزان ارتباط بين اعتبار خريد مواد چاپي  غيرچاپي فارسي و خارجي و جذب آن در كتابخانه هاي دانشگاهي تهران از سال 1373-1375.

بودجه/ خريد كتاب/ كتابخانه دانشگاهي/ تهران/ دانشگاه/ زادبود، محمود/ سينايي، علي/ دبيري اصفهاني، عذرا

 

10.   خادميه، رضوان (1375). انتظارات مديران كتابخانه هاي دانشكده اي تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي از كتابداران و اطلاع رسانان. استاد راهنما فاطمه سبكروح؛ استاد مشاور هويدا.

        • انتظارات مديران كتابخانه هاي مركزي ايران از كتابداران و اطلاع رسانان 2- بررسي ميزان هماهنگي بين دروس ارائه شده در دوره هاي آموزش كتابداري دانشگاهها و خدمات ارائه شده توسط كتابداران و اطلاع رسانان.

 كتابداران/ كتابخانه دانشگاهي/ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ نظرسنجي/ مديريت كتابخانه/ خادميه، رضوان/ سبكروح، فاطمه/ هويدا، عليرضا

 

11.   خسروي، فريبرز (1370). بررسي وضعيت كتابخانه هاي دبيرستاني كشور و ارائه راه حل‌هايي براي پويايي آنها. استاد راهنما طاهره علومي.

        • بررسي تأثير تلويزيون در ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        • بررسي ارتباط ساختار كتب درسي با مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        • بررسي نحوه تدريس دبيران با ميزان مطالعه غيردرسي آنها.

        • بررسي ارتباط سواد اولياء دانش آموزان با ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        • بررسي تأثير وجود كتابخانه در مدرسه و ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        • بررسي ارتباط وضعيت درسي دانش آموزان با ميزان مطالعه غيردرسي آنها.

        • طراحي مركز رسانه هاي آموزشي براي مراكز استانها.

        • طراحي رده بندي ساده و علمي با توجه به ويژگيهاي خاص فرهنگي براي مدارس.

        • طراحي سرعنوانهاي موضوعي مخصوص دبيرستانها.

        • بررسي علائق و خواستهاي دانش آموزان در مورد موضوع كتابها به تفكيك جنس – رشته.

كتابخانه آموزشگاهي/ مديريت كتابخانه/ خسروي، فريبرز/ علومي، طاهره

 

12.   شريف مقدم، هادي (1370). بررسي لزوم ايجاد شبكه فهرستگان در كتابخانه هاي دانشگاه علامه طباطبائي. استاد راهنما مهرانگيز حريري.

        • تحقيق جامعي در مورد كارآيي سيستم هاي كامپيوتري و مقايسه آن با روش دستي و سنتي. در بخش هاي امانت كتاب، نشريات ادواري و بخش پاسخگويي به سؤالات مرجع صورت گيرد.

        • تحقيق جامعي در مورد كارآيي برنامه هاي كامپيوتري موجود كه جهت فهرستنويسي كتابها تهيه شده است، انجام شود و ضمن مقايسه اين برنامه ها مشخصات و مزاياي يك برنامه خوب جهت استفاده كتابخانه ها اعلام گردد.

        • تحقيقي در مورد انواع شبكه هاي كتابخانه اي موجود و نوع كامپيوتر بكار گرفته شده در آن ها و ميزان كارايي اين شبكه ها صورت گيرد.

        • تحقيق جامعي در مورد نيروي انساني مورد نياز شبكه فهرستگان، نحوه آموزش كاركنان، خواسته ها و نيازهاي كاركنان و نيز شرايط لازم بري مديريت شبكه انجام شود.

        • تحقيق شود، آيا شرايط فرهنگي حاكم بر كتابخانه هاي ايران پذيراي سيستمهاي كامپيوتري و استفاده صحيح از اين وسايل مي باشد.

فهرستگان/ شبكه اطلاع‌رساني/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه علامه طباطبايي/ شريف مقدم، هادي/ حريري، مهرانگيز

 

13.   فراهي، محسن (1371). تاثير آگاهي از معيارهاي گزينش در تصميم گيري انتخاب كتاب در كتابخانه هاي مراكز تربيت معلم. استاد راهنما طاهره علومي.

        • در سالهاي اخير مسئله گزينش نشريات اداواري(به زبان خارجي) بسيار حساس شده است. زيرا هزينه اين نشريات بطور بي سابقه اي، افزايش يافته است. مي توان در اين زمينه تحقيق كرد و روش مناسبي براي انتخاب يا حذف نشريات ادواري ارائه داد.

        • مي توان در زمينه شيوه علمي گزينش مواد سمعي و بصري تحقيق كرد و الگوي مناسبي براي گزينش آنها ارائه داد.

        • مي توان درباره ميزان رضايت استفاده كنندگان از مجموعه كتابخانه تحقيق كرد.

        • مي توان شيوه مناسبي براي وجين ارائه داد كه بر اساس آن كتابخانه ها بتوانند نسبت به حذف مواد اقدام ورزند.

گزينش كتاب/ كتابخانه دانشگاهي/ كتابخانه آموزشگاهي/ مجموعه‌سازي/ فراهي، محسن/ علومي، طاهره

 

14.   استيري، علي رضا (1371). تاثير آموزش استفاده كننده بر ميزان بهره گيري از مراجع در كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما عذرا دبيري اصفهاني؛ استاد مشاور علي سينائي.

        • سنجش سطح دشواري سؤالات مرجع و تعيين حدود توانايي كتابداران مرجع براي پاسخگويي

        • تأثير آموزش كتابداران مرجع بر ميزان كارايي خدمات مرجع.

استفاده‌كنندگان/ منابع مرجع/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه تربيت مدرس/ استيري، علي‌رضا/ دبيري اصفهاني، عذرا/ سينايي، علي

 

15.   زنديان، فاطمه (1371). ارزشيابي مجموعه منابع مرجع گروه فني و مهندسي سه دانشگاه و ارائه پيشنهادهاي مناسب جهت انتخاب و توسعه منابع اين كتابخانه ها. استاد راهنما طاهره علومي؛  استاد مشاور سرمد، علي بيگ.

        • ارزشيابي مجموعه منابع مرجع گروههاي مختلف دانشگاهي بويژه فني مهندسي در سطوح مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا.

        • بررسي ارتباط نحوه انتخاب منابع و ميزان هماهنگي بين موضوعات آن

        • طراحي مراكز اطلاع رساني فني و مهندسي در سطح كشور.

        • بررسي تأثير ارتباط كتابخانه ها با ميزان استفاده از منابع توسط مراجعين

        • بررسي تأثير همكاري متقابل استاد و كتابدار در انتخاب منابع مرجع و ميزان هماهنگي بين موضوعات منابع.

منابع مرجع/ گزينش كتاب/ مجموعه‌سازي/ كتابخانه دانشگاهي/ زنديان، فاطمه/ علومي، طاهره/ سرمد،  / علي بيگ، محمد رضا

 

16.   رياحي نيا، نصرت (1372). بررسي ميزان كاربرد نشريات ادواري لاتين در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري در دانشگاه(تربيت مدرس، تهران، علوم پزشكي ايران و شيراز) از سال 1347-1371. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور علي بيگ.

        • بررسي ميزان استفاده از نشريات ادواري در دوران تحصيل توسط دانشجويان كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني

        • بررسي ميزان استفاده از نشريات ادواري لاتين در تدوين پايان نامه هاي ساير رشته ها، در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري.

        • بررسي تاثير وجود بانك اطلاعاتي در بهينه سازي استفاده از نشريات لاتين در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

        • تعيين مجلات هسته مورد استفاده در پايان نامه ها در كليه رشته ها از علوم با استفاده از الگوي ميزان استفاده و يا با استناد به مجلات ارائه شده در پايان نامه ها.

نشريات ادواري لاتين/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ تحليل استنادي/ دانشگاه تربيت مدرس/ دانشگاه تهران/ دانشگاه علوم پزشكي ايران/ دانشگاه شيراز/ رياحي نيا، نصرت/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمد رضا

 

17.   زال زاده، ابراهيم (1373). بررسي وضعيت استفاده دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر شيراز از كتابخانه هاي عمومي. استاد راهنما يحيي دوستدار؛ استاد مشاور غلامرضا فدايي عراقي.

        • بررسي وضعيت استفاده دانش آموزان دختر دبيرستانها از كتابخانه هاي عمومي در شهرهاي مختلف

        • بررسي وضعيت استفاده دانش آموزان مقطع راهنمايي از كتابخانه هاي عمومي

        • بررسي علايق و سلايق مطالعه اي دانش آموزان مقطع راهنمايي.

        • بررسي ارتباط شيوه تدريس دبيران با ميزان مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        • بررسي علايق و سلايق مطالعاتي دانش آموزان دوره متوسطه

        • بررسي شيوه نگارش و ساخت كتب درسي آموزشگاهها با مطالعه غيردرسي دانش آموزان

        • بررسي وضعيت استفاده دانشجويان دانشگاهها از كتابخانه هاي عمومي

        • بررسي ارتباط شيوه برخورد، تخصص و راهنمايي كتابداران با ميزان مراجعين و استفاده كنندگان از كتابخانه ها

        • بررسي تاثير وسايل ارتباط جمعي در ميزان استفاده دانش آموزان از كتابخانه و مطالعه غيردرسي.

دانش‌آموزان/ پسران/ مدرسه متوسطه/ شيراز/ كتابخانه عمومي/ زال‌زاده، ابراهيم/ دوستدار، يحيي/ فدايي عراقي، غلامرضا

 

18.   سبكتكين، نادر (1374). تحليل استنادي پايان نامه هاي دكتراي حرفه اي دامپزشكي از نظر استناد به پايان نامه هاي همين رشته. استاد راهنما علي سينايي؛ استاد مشاور محمدرضا علي بيگ.

        • با بررسي موضوعي و تحليل محتواي متون پايان نامه هاي دامپزشكي مي توان پي برد كه جهت توسعه مجموعه كتابخانه هاي دانشگاهي اولويت با چه موضوعاتي مي باشند.

        • با توجه به مسائل و معضلات مالي كه به واسطه عدم اختصاص بودجه كافي جهت تهيه و سفارش مواد چاپي و از جمله نشريات ادواري و كتب در كتابخانه هاي دانشگاهي وجود دارد تحليل استنادي نشريات ادواري و كتب در اخذ پايان نامه هاي دامپزشكي مي تواند در ايجاد خط مشي مشخص در تهيه و انتخاب اين گونه متون راهگشا باشد.

تحليل استنادي/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ دامپزشكي/ سبكتكين، نادر/ سينايي، علي/ علي بيگ، محمد رضا

 

19.   قرباني، علي حسين (1373). بررسي وضعيت مراكز آرشيوي شهر تهران(نيروي انساني، ارزشيابي اسناد، سازماندهي اطلاعات آرشيوي و خدمات آرشيوي). استاد راهنما غلامرضا فدايي عراقي؛ استاد مشاور عباس حري.

        • بررسي مقايسه اي سيستم هاي دستي با سيستم هاي ماشيني در ذخيره و بازيابي اطلاعات آرشيوي

        • بررسي چگونگي شبكه اي نمودن مراكز آرشيوي كشور.

        • بررسي اثرات تكنولوژي و اتوماسيون بر آرشيو.

        • بررسي نحوه پيوستن سازمان ها و مراكز آرشيوي كشور به نظام اطلاع رساني كشور.

        • بررسي وضعيت بايگانها و تاثير آن در طبقه بندي اسناد آرشيوي

        • بررسي ارتباط متقابل بين سازمانها و مراكز آرشيوي كشور

        • بررسي ميزان شناخت مردم از آرشيوها و سازمانهاي آرشيوي

        • چگونگي افزايش بهره وري بيشتر از سازمانها و مراكز آرشيوي.

مركز اسناد و مدارك/ آرشيو/ تهران/ سازماندهي/ خدمات اطلاع‌رساني/ نيروي انساني/ مديريت كتابخانه/ قرباني، علي حسين/ فدايي عراقي، غلامرضا/ حري، عباس

 

20.   فروزي، سعيد (1374). تعيين ضريب همبستگي بين قيمت و ميزان استفاده از نشريات ادواري لاتين 1993 در دانشگاههاي تهران. اميركبير، علم و صنعت. استاد راهنما طاهره علومي.

        • به طور كلي بررسيهاي ميزان استفاده بايستي روزآمد باشند. لذا براي هر كتابخانه لازم است كه دست كم سه سال يكبار اطلاعات خود را در اين زمينه روزآمد نمايد.

        • انجام بررسي در زمينه پژوهش حاضر با استناد به مجموع آمار ميز و ميزان درخواست كپي براي محاسبه ميزان استفاده.

        • انجام بررسي مستدل در زمينه علل كمي و كيفي پايين بودن ميزان استفاده از نشريات در كتابخانه هاي دانشگاهي.

        • تعيين ضريب همبستگي ميزان استفاده از نشريات با عواملي ديگر همچون سطح دوره تحصيلي و رشته تحصيلي.

ضريب همبستگي/ حق اشتراك/ نشريات ادواري لاتين/ دانشگاه تهران/ دانشگاه امير كبير/ دانشگاه علم و صنعت/ كتابخانه دانشگاهي/ فروزي، سعيد/ علومي‌، طاهره

 

21.   هاشم زاده، محمد جواد (1374). تحليل سياستهاي گزينش نشريات ادواري لاتين در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاهي ايران. استاد راهنما علي سينايي.

        • وضعيت خدمات كارگذاران نشريات ادواري لاتين بررسي گرديده و ضمن آن ميزان تاثير هزينه هاي خدماتي كارگذران بر قيمت نشريات ادواري مورد پژوهش قرار گيرد.

        • پژوهش پيرامون مشكلات احتمالي طرح تدوين فهرستگان مشترك ادواري هاي لاتين در ايران كه هم اكنون توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و با همكاري مركز اطلاعات و مدارك علمي در حال اجرا مي باشد، انجام پذيرفته، عوامل بازدارنده و علل طولاني شدن زمان اجراي آن را مورد بررسي قرار دهد.

        • يكي از ملزومات موفقيت بخشهاي نشريات ادواري در ارائه خدمات مناسبتر به استفاده كنندگان موجود سيستم هاي منظم و قوت امانت بين كتابخانه اي مي باشد لذا پيشنهاد مي گردد پژوهشي پيرامون تعيين نظام مناسب و قابل اجراي امانت بين كتابخانه هاي دانشگاهي و تخصصي انجام شود.

        • پژوهشي پيرامون بكارگيري و قابليت اجراي سياستهاي مناسب گزينش عيني نشريات ادواري لاتين در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران انجام پذيرد.

        • پژوهشي پيرامون تاثير نوسانات نرخ برابري ارز و افزايش قيمت جهاني مجلات بر تهيه و سفارش نشريات ادواري لاتين در كتابخانه هاي ايران انجام پذيرد.

گزينش كتاب/ نشريات ادواري لاتين/ كتابخانه دانشگاهي/ هاشم‌زاده، محمد جواد/ سينايي،‌ علي

 

22.   حسني، محمد رضا (1378). بررسي وضعيت نشر كتاب در استان خراسان (1373-1377) و ترسيم وضعيت مطلوب. استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور يحيي دوستدار.

        • زمينه يابي براي ايجاد شبكه اطلاع رساني بين دست اندكاران كتاب و ناشرين كتابفروشان و كتابخانه خط و ....)

        • بررسي سيستم هاي توزيع موفق و پيشنهاد يك سيستم توزيع مناسب بين ناشران و كتابفروشان با توجه به مشكلات و موانع موجود.

        • بررسي تاثير بن كتاب بر ميزان خريد كتاب(مقايسه ماههاي اعطاي بن و قبل از آن)

        • مقايسه تاثير رايانه و كمكهاي مستقيم دولت با كمك هاي غيرمستقيم.

نشر/ كتاب/ خراسان/ حسني، محمدرضا/ شكويي، علي/ دوستدار، يحيي

 

23.   ابراهيمي، محمد حسين (1378). تعيين نشريات هسته لاتين دانشكده علوم انساني در كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از قانون برادفورد و نظرات اعضاء هيئت علمي دانشكده. استاد راهنما علي شكويي، جعفر مهراد.

        • انجام تحقيقات مشابه در مورد نشريات در ساير حوزه هاي موضوعي بجز علوم انساني

        • بررسي مشكلات فعلي سفارش مقالات لاتين و ارائه راه حل براي بهينه كردن اين روند.

نشريات ادواري هسته/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه تربيت مدرس/ قانون برادفورد/ نظرسنجي/ اساتيد/ علوم انساني/ ابراهيمي، محمد حسين/ شكويي، علي/ مهراد، جعفر

 

24.   رضوي، سيد علي اصغر (78-79). بررسي وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيئت علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس(72-77). استاد راهنما علي شكوئي؛ استاد مشاور آتش جعفر نژاد.

        • پژوهش مشابه اين پژوهش در ديگر مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي در وزارت علوم تحقيقات و فناوري صورت گيرد.

        • بررسي عوامل مؤثر در ايجاد و توسعه ارتباط بيشتر بين فعاليتهاي توليد اطلاعات علمي مركز تحقيقات و دانشگاهها صورت گيرد.

        • بررسي جهت تعيين ميزان استفاده از نتايج و تحقيقات و اطلاعات توليد شده در عمل صورت بگيرد.

        • پژوهش در زمينه نيازسنجي اطلاعات علمي تخصصي مورد نياز اعضاء هيئت علمي اين دانشگاه.

توليد اطلاعات علمي/ اساتيد/ دانشگاه تربيت مدرس/ علوم انساني/ رضوي، سيد علي اصغر/ شكويي، علي/ جعفرنژاد، آتش

 

25.   رداد، ايرج (1378). بررسي گرايش هاي موضوعي استفاده كنندگان كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي اقماري آستان قدس رضوي در مشهد. استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور محمد حسين دياني.

        • با توجه به اينكه يكي از نتايج اين تحقيق مبين اين واقعيت بود كه عادت مطالعه افراد استفاده كننده از كتابخانه به سمت مطالعه دروس تحصيلي گرايش دارد، پيشنهاد مي شود در خصوص عادات مطالعه استفاده كنندگان و عوامل تاثيرگذار پژوهشي انجام شود.

        • علاوه بر عوامل جامعه شناختي، عوامل احساسي نيز در نحوه و ميزان استفاده از كتابخانه دخالت دارد، پيشنهاد مي شود تحقيقي در خصوص شناسايي اين عوامل و رفع چالش هاي موجود صورت پذيرد.

استفاده‌كنندگان/ نياز اطلاعاتي/ كتابخانه/ مشهد/ مركز اسناد و مدارك/ آستان قدس رضوي/ رداد، ايرج/ شكويي، علي/ دياني، محمد حسين

 

26.   چشمه سهرابي، مظفر (1378). تاثير استفاده از اصطلاحنامه در بانكهاي اطلاعاتي كتابشناختي بر ميزان جامعيت، مانعيت و مدت زمان جستجوي اطلاعات بازيابي شده. استاد راهنما حري؛ استاد مشاور علي شكويي.

        • پيشنهاد مي گردد تحقيقاتي با همين عنوان بر روي تك تك بانكهاي اطلاعاتي با تعداد كليد واژه هاي بيشتر انجام شود.

        • پيشنهاد مي شود تحقيق مشابه بر روي ميزان جامعيت، مانعيت و مدت زمان جستجوي اطلاعات در پايگاههاي علوم اسلامي صورت گيرد.

        • پيشنهاد مي شود تحقيق مشابه بر روي پايگاههاي اطلاعاتي داخلي صورت گيرد.

        • پيشنهاد مي شود تحقيقي جهت تعيين سياستهاي نمايه سازي پايگاههاي داخلي صورت گيرد.

        • پيشنهاد مي گردد تحقيقي بر روي ميزان هزينه مصرف روش استفاده از اصطلاحنامه و زبان طبيعي در بانكهاي اطلاعاتي كتابشناختي انجام شود.

اصطلاحنامه/ پايگاه اطلاعاتي/ جامعيت و مانعيت/ ذخيره و بازيابي اطلاعات/ جستجوي پيوسته/ چشمه سهرابي، مظفر/ حري، عباس/ شكويي، علي

 

27.   فيروزي، رحمت اله (1378). تاثير آموزش استفاده از كتابخانه بر ميزان بهره گيري نوجوانان از كتابخانه از زمان جستجو، جامعيت و مانعيت. استاد راهنما شكويي؛ استاد مشاور حري.

        • پژوهشگر اميدوار است يافته هاي چنين پژوهش هايي علاوه بر كتابداران و متخصصان اطلاع رساني مورد استفاده كتابداران دلسوز كتابخانه هاي آموزشگاهي- در صورتي كه مجموعه سازي كتب مخزن بخش مرجع كتابخانه متناسب با نياز مراجعه كنندگان و به نحو نسبتاً مطلوبي سازماندهي شده باشد- مديران مدارس، برنامه ريزان و مسئولان آموزش و پرورش و متوليان كتابخانه هاي عمومي و كودكان و نوجوانان واقع شود. و انگيزه اي باشد براي آن كه مديران برنامه ريزي آموزشي در كتب دوره هاي راهنمايي تحصيلي و دبيرستان جاي مناسبي هم براي شيوه بهره گيري از كتابخانه اختصاص بدهند. كتابخانه هاي عمومي و كودكان و نوجوانان براي بخش مرجع نيز اهميت خاصي قائل شوند و نسبت به تكميل مجموعه مرجع مناسب اقدام نمايند. و از اين راه به ترويج فرهنگ كتابخواني و پژوهش كه از مهمترين مجراهاي توسعه فرهنگي است ياري برسانند.

        • پيشنهاد مي شود پژوهشگران و دانشجويان رشته كتابداري و اطلاع رساني در پژوهشهاي آتي، با افزايش امكانات جاري و نيروي انساني و با تكميل ابزارهاي آموزش استفاده از كتابخانه علاوه بر ابزارهاي سنتي و دستي بازيابي اطلاعات به آموزش استفاده از ابزارهاي بازيابي ماشيني و رايانه اي- كه اميد مي رود به زودي به شكل گسترده در كتابخانه هاي عمومي بكار گرفته شود.

        • و همچنين به آموزش استفاده از سيستم هاي Off line و On line بپردازند و با انجام آزمونهايي ديگر بر روي نمونه هايي با دامنه گسترده تر از افراد نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش و در جامعه هاي- آماري مشابه يا متفاوت با آن- از حيث جنسيت، سطوح سني و تحصيلي و ...- در جهت كاهش زحمات كتابداران كتابخانه هاي عمومي كتابخانه- آموزشگاهي و بخصوص كتابداران كتابخانه هاي روستائي كتابخانه هاي روستائي گام بردارند.

درس استفاده از كتابخانه/ نوجوانان/ كتابخانه/ جامعيت و مانعيت/ مهارت اطلاع‌يابي/ رفتار اطلاع‌يابي/ فيروزي، رحمت اله/ شكويي، علي/ حري، عباس

 

28.   حكيمي، رضا (1375). تعيين ميزان استفاده از تكنولوژي اطلاعات موجود در كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي شهر زاهدان در امر آموزش و پژوهش. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور محمدرضا علي بيگ.

        • تعيين ميزان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي از تكنولوژي اطلاعات موجود در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي كشور در امر آموزش و پژوهش.

        • تعيين ميزان استفاده اعضاء هيئت علمي از تكنولوژي اطلاعات موجود در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي در امر آموزش و پژوهش.

فن‌آوري اطلاعات/ كتابخانه دانشگاهي/ زاهدان/ آموزش عالي/ پژوهش/ حكيمي، رضا/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمدرضا

 

29.   نورمحمدي، حمزه علي (1376). مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي متخصصان مراكز تحقيقات مهندسي وزارت جهاد سازندگي در كسب اطلاعات علمي و فني. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور عادل آذر.

        • مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي كاربران مراكز اطلاع رساني دست اندركاران را در امر خدمات و اطلاع رساني مناسب ياري مي كند. شناخت از روشها و راههاي دستيابي به منابع كاربران موجب مي شود كه سازندگان مجموعه ها، اهداف خود را با توجه به روشهاي استفاده كاربران از آن مجموعه مشخص كنند. بنابراين پيشنهاد مي گردد كه زمينه هاي زير تحقيقاتي بعمل آيد. مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي اساتيد يا دانشجويان در كسب اطلاعات علمي و فني به تفكيك گروههاي- فني و مهندسي- كشاورزي- هنر- پزشكي- علوم انساني- علوم پايه.

        • مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي محققين ساير مراكز تحقيقاتي وزارت جهاد سازندگي

        • مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي محققين پژوهشكده هاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي

        • مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي محققين پژوهشكده هاي ساير وزارتخانه ها و موسسات.

رفتار اطلاع‌يابي/ وزارت جهاد سازندگي/ پژوهشگران/ نورمحمدي، حمزه علي/ علومي، طاهره/ آذر، عادل

 

30.   رويايي، حميدرضا (1376). تحليل استنادي پايان نامه هاي دكتراي علوم انساني دانشگاههاي تربيت مدرس و آزاد اسلامي در رشته هاي مختلف علوم انساني سال 75-70. استاد راهنما علي شكويي؛  استاد مشاور عادل آذر.

        • تحليل روند موضوعي پايان نامه هاي مربوط به رشته هاي علمي خاص، به منظور يافتن گرايشهاي جديد در اين رشته ها

        • استفاده از تحليل استنادي براي بررسي منابع و مآخذ پايان نامه هاي دكتراي ساير گروههاي آموزشي.

        • پيدا كردن ارتباط بين هزينه و سودمندي منابع به ميزان استناد به اين منابع.

        • بررسي تأثير وجود بانكهاي اطلاعاتي در بهينه سازي استفاده از منابع مختلف از مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري.

        • استفاده از روش تحليل استنادي به عنوان يك معيار سنجش براي ميزان عملكرد اعضاء هيئت علمي يك دانشكده بخصوص بر اساس پيدا كردن رابطه معني دار مابين ميزان انتشار مقالات گروه مورد بررسي با ميزان استناد به آن مقالات در طي يك دوره خاص.

تحليل استنادي/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ علوم انساني/ دانشگاه آزاد/ دانشگاه تربيت مدرس/ رويايي، حميدرضا/ شكويي، علي/ آذر، عادل

 

31.   يارمحمدي، علي (1377). بررسي ميزان همپوشاني عناوين نشريات مورد اشتراك غيرفارسي فني و مهندسي در دانشگاههاي تربيت مدرس، صنعتي شريف و اميركبير در سال 1996 . استاد راهنما فاطمه سبكروح.

        • بررسي بسامد استفاده از نشريات ادواري غيرفارسي فني و مهندسي در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران.

        • تعيين نشريات هسته فني و مهندسي در سطح كتابخانه هاي دانشگاهي ايران.

        • بررسي هزينه نشريات ادواري غيرفارسي مشترك فني و مهندسي در سطح كتابخانه هاي دانشگاهي ايران.

        • بررسي هزينه اشتراك نشريات ادواري غيرفارسي فني و مهندسي توسط كارگزاران مختلف.

        • بررسي هزينه سودمندي نشريات ادواري غيرفارسي فني و مهندسي در سطح دانشگاههاي كشور.

تحليل محتوا/ نشريات ادواري لاتين/ دانشگاه تربيت مدرس/ دانشگاه صنعتي شريف/ دانشگاه اميركبير/ يارمحمدي، علي/ سبكروح، فاطمه

 

32.   حفيظي اردكاني، محسن (1378). تعيين ميزان رعايت استاندارد در تهيه چكيده فارسي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران. استاد مشاور يحيي دوستدار؛ استاد مشاور شكويي.

        • تحقيق پيرامون ميزان رعايت استانداردها در تهيه چكيده ه فارسي پايان نامه ها در دانشگاهها و سالهاي مختلف انجام شود.

        • چكيده هايي را از بانكهاي اطلاعاتي مختلف بين المللي بازيابي كرده و با چكيده هاي فارسي مقايسه نمايد.

        • تحقيقي در مورد تعيين ميزان تاثير آموزش بر آموزش يافتگان در چگونگي چكيده نويسي تعيين آيد.

استاندارد/ چكيده‌نويسي/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ دانشگاه تربيت مدرس/ دانشگاه تهران/ حفيظي اردكاني، محسن/ دوستدار، يحيي/ شكويي، علي

 

33.   رعنائي، محمد جواد (1377). ارزشيابي قابليتهاي ذخيره و بازيابي در برنامه هاي نرم افزاري مراكز اطلاع رساني علوم قرآني و معارف اسلامي(در شهرهاي تهران، قم و اصفهان). استاد راهنما ماندانا صديق بهزادي؛ استاد مشاور حبيب الله كشتكار ملكي.

        • ارزشيابي نرم افزارهاي آموزشي

        • بررسي و ارزشيابي نرم افزارهاي ويژه كودكان

        • ارزيابي نرم افزارهاي فني و مهندسي

        • بررسي استفاده و ميزان همپوشاني و سودمندي ديسكهاي نوري در مراكز اطلاع رساني علوم انساني.

        • بررسي ميزان رضايتمندي كاربران از برنامه هاي نرم افزاري علوم اسلامي.

ذخيره و بازيابي/ پايگاه اطلاعاتي/ تهران/ قم/ اصفهان/ كتابخانه/ مركز اسناد و مدارك/ نرم افزار كتابخانه/ قرآن/ علوم اسلامي/ رعنايي، محمد جواد/ صديق بهزادي، ماندانا/ كشتكار ملكي، حبيب الله

 

34.   رادباوه، علي (1376). تعيين نشريات ادواري هسته مراكز و موسسات تحقيقات تحت پوشش وزارت جهاد سازندگي(آبخيزداري، جنگل و مرتع، دامپروري، سرم سازي و فني و مهندسي) و مطالعه هزينه- سودمندي آنها . استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور محمدرضا علي بيگ.

        • پيشنهاد مي گردد حداقل هر سال يكبار مطالعه هزينه- سودمندي به تفكيك موضوع در مراكز و موسسات تحقيقاتي مشابه انجام شود تا انتخابهاي سال هاي قبل به محك تجربه گذاشته شود.

        • علاوه بر ارزيابيهاي كمي نظير مطالعه هزينه- سودمندي و تعيين نشريات ادواري مطالعات و ارزيابيهاي كيفي انجام شود نظير تحقيق استنادي منابع رديف دوم مرجع و نمايه‌نامه ها و چكيده نامه‌ها)

        • پيشنهاد مي گردد كه تحقيق در مورد تعيين مجلات هسته در ساير موضوعها در مراكز موسسات تحقيقاتي مشابه انجام شود.

نشريات ادواري هسته/ وزارت جهاد سازندگي/ هزينه – سودمندي/ مركز اسناد و مدارك/ كتابخانه تخصصي/ رادباوه، علي/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمدرضا

 

35.   كربلا آقائي كامران، معصومه (1375). مطالعه ميزان رعايت استانداردهاي بين المللي ايزو(ISO) در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني دانشگاههاي دولتي شهر تهران در سالهاي 1366 تا 1374. استاد راهنما مهرانگيز حريري؛ استاد مشاور علي سينايي.

        • پژوهش در مورد ميزان رعايت استانداردها در پايان نامه هاي ساير رشته ها و نيز در مقالات علمي و پژوهشي داخلي.

        • بررسي ميزان رعايت استانداردها در مورد چكيده ها، فهرست منابع و ماخذ و ارجاعها در پايان نامه ها و يا كتابهاي منتشر شده.

        • تدوين و تصويب استانداردها در حوزه هايي كه فاقد استاندارد مي باشد با در نظر گرفتن دستورالعملهاي بين المللي و اشاعه آن در سطح ملي.

استاندارد/ استاندارد ايزو/ پايان‌نامه/ تحصيلات تكميلي/ دانشگاه/ تهران/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ كربلا آقايي كامران، معصومه/ حريري، مهرانگيز/ سينايي، علي

 

36.   توكلي زاده راوري، محمد (1375). تاثير آموزش استفاده از بانكهاي اطلاعاتي كامپيوتري بر ضريب دقت و بازيافت اطلاعات و زمان جستجو. استاد راهنما مهرانگيز حريري؛ استاد مشاور فاطمه سبكروح.

        • همانگونه كه در مقدمه پژوهش آمد، روشهاي گوناگوني براي كسب مهارت در جستجو وجود دارند. يكي از اين روشها، يادگيري از طريق ديسكتهاي آموزشي است كه معمولاً به صورت ضميمه ديسكهاي نوري از طرف توليد كنندگان، توزيع مي شوند. خصوصيات اين روش آموزشي، كه هزينه بردن و نياز كمتر به برنامه ريزي آموزشي است. لذا محقق پيشنهاد مي كند كه تاثير اين ديسكتهاي آموزشي بر بالا بردن مهارت جستجو در بين استفاده كنندگان غيرانگليسي زبان سنجيده شود.

عوامل رواني موثر بر تعيين كليد واژه ها و عملكردهاي مناسب. از موارد مهمي هستند كه بر نتايج جستجو، تاثيرات نامطلوبي دارند. لذا پيشنهاد مي شود كه پژوهش ديگري اين عوامل شناسايي شوند.

براساس آزمايشهاي مقدماتي در بانكهاي اطلاعاتي ذخيره شده بر روي ديسكهاي نوري محقق مشاهده كرد كه جستجو از طريق تزاروس در بانكهاي اطلاعاتي كشاورزي، موجب به دست آوردن دقت بالا ولي بازيافت پايين مي شود. لذا پيشنهاد مي شود، تحقيقي در خصوص تاثير استفاده از تزاروس در بانكهاي اطلاعاتي كامپيوتري بر روي ضريب دقت و بازيافت انجام گيرد.

پايگاه اطلاعاتي/ ضريب دقت و بازيابي/ ذخيره و بازيابي اطلاعات/ جستجوي پيوسته/ توكلي‌زاده راوري، محمد/ حريري، مهرانگيز/ سبكروح، فاطمه

 

37.   صفايي آراني، احمد (1375). تجزيه و تحليل خدمات اطلاع رساني رايگان با غيررايگان از ديدگاه مديران و متخصصان كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي تهران. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور محمدرضا علي بيگ.

تحقيق به صورت گسترده در سطح كشور انجام گردد كه ديدگاه مديران و كارشناسان كتابداري كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي را درباره ارائه رايگان و غيررايگان خدمات اطلاع رساني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد.

        • تحقيقي در سطح تهران و سپس به صورت وسيعتر در سطح كشور انجام گيرد كه در آن ديدگاه مديران و كارشناسان كتابداري تمام انوع كتابخانه ها نسبت به ارائه رايگان و غيررايگان خدمات اطلاع رساني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

تحقيقي در سطح تهران و سپس در سطح كشور انجام گيرد كه به مقايسه و بررسي و تجزيه و تحليل ديدگاههاي دو گروه ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و مديران، كارشناسان، كتابخانه ها و ... و مصرف كننده اطلاعات(استاد، پژوهشگر، دانشجو و...) در مورد ارائه رايگان خدمات اطلاع رساني بپردازد.

تحقيقي انجام گيرد كه در آن مخارج تمام شده برخي از خدمات پرهزينه اطلاع رساني مانند جستجوهاي پيوسته و امانت نرم افزار و... با ميزان بهره وري از آن خدمات به ويژه در كتابخانه هاي دانشگاهي مقايسه و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

علل كفايت يا عدم كفايت بودجه كتابخانه ها مورد بررسي قرار بگيرد

        • در مورد پايه هاي نرخ گذاري خدمات اطلاع رساني به ويژه در مراكز خصوصي بررسي انجام شود.

        • در مورد علل عدم استفاده از كارشناسان ارشد و دكتري كتابداري در سمت مديريت بسياري از كتابخانه ها و اثرات ناشي از آن بررسي شود.

        • در مورد علل گرايش بيشتر زنها و تعداد بيشتر آنها در حرفه كتابداري نسبت به مردها بررسي شود.

خدمات اطلاع‌رساني/ كتابداران/ مديريت كتابخانه/ كتابخانه دانشگاهي/ نظر سنجي/ تهران/ دانشگاه/ صفايي آراني، احمد/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمدرضا

 

38.   سلوكي، علي (1375). ارزيابي امكانات و خدمات، اطلاع رساني آموزشگاههاي مجري نظام جديد آموزش متوسطه شهر تهران و پيشنهادهايي براي بهينه سازي آن. استاد راهنما طاهره علومي؛ مشاور محمدرضا علي بيگ.

        • ارزيابي وضعيت كتابخانه هاي آموزشگاههاي راهنمايي تحصيلي

        • مطالعه رفتار اطلاع يابي دبيران دروس نظام جديد آموزش متوسطه

خدمات اطلاع‌رساني/ كتابخانه آموزشگاهي/ آموزش متوسطه/ تهران/ سلوكي، علي/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمدرضا

 

39.   دليلي، حميد (1375). تاثير تخصيص موضوعي جستجوگران مراكز اطلاع رساني بر نتايج بازيابي اطلاعات از پايگاههاي اطلاعاتي. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور محمدرضا علي بيگ.

        • ميزان استفاده جستجوگران مراكز اطلاع رساني از اصطلاحنامه(ترازوس) پايگاههاي اطلاعاتي كامپيوتري و تاثير آن بر روي ضريب دقت و بازيافت

        • بررسي استفاده و ميزان همپوشاني و سودمندي ديسكهاي نوري در مراكز اطلاع رساني و ارائه طرح جهت انتخاب آنها.

        • بررسي مقايسه اي جستجوهاي انجام شده on line با ديسكهاي نوري پايگاه اطلاعاتي مربوطه و تعيين ميزان همپوشاني چكيده ها و نيز تعيين ارزيابي هزينه و معايب و محاسن آنها.

        • بررسي و تعيين ميزان ارتباط رشته هاي درسي در زمينه موضوعي، جستجوگران پايگاههاي اطلاعاتي مورد بازيابي آنها در مراكز اطلاع رساني.

        • بررسي و مقايسه حضور استفاده كنندگان نهايي(متخصصان موضوعي) به هنگام جستجو و همراهي جستجوگران مراكز اطلاع رساني و تاثير آن بر كيفيت نتايج بازيابي

ذخيره و بازيابي اطلاعات/ كاربران/ پايگاه اطلاعاتي/ مهارت اطلاع‌يابي/ جستجوي پيوسته/ مركز اسناد و مدارك/ كتابخانه/ دليلي، حميد/ علومي، طاهره/ علي بيگ، محمدرضا

 

40.   اكبري، كبري (1378). مطالعه وضعيت كمي توليد اطلاعات علمي و فني اعضاء هيأت علمي پژوهشكده هاي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران(1371-1376). استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور يحيي دوستدار.

        • پيشنهاد مي شود پژوهشي مشابه پژوهش حاضر از طريق نمايه استنادي علوم انجام گيرد. از اين طريق مي توان از چاپ توليدات علمي كشور از راهي موثق و معتبر مطلع شد اين روش مي تواند تا حد زيادي با استنادات هر مدرك كيفيت توليد افراد را معين نمايد.

        • پيشنهاد مي شود مشابه پژوهش عناصر در ديگر مراكز تحقيقات وزارت فرهنگ و آموزش عالي مانند تحقيقات شيمي و مركز تحقيقات پليمر انجام پذيرد. انجام چندين تحقيق دردانشگاهها توانسته است شمايي از توليد اطلاعات علمي را در مراكز دانشگاهي نشان دهد، حال آنكه مشابه پژوهش حاضر در مراكز صنعتي ديگر انجام پذيرفته است.

توليد اطلاعات علمي/ اساتيد/ پژوهشگران/ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي/ اكبري، اكبري/ شكويي، علي/ دوستدار، يحيي

 

41.   نوروزي چاكلي، عبدالرضا (1379). رفتارهاي اطلاع يابي پژوهشگران مراجعه كننده به World Wide web از طريق تماس با شبكه جهان اينترنت در دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما يحيي دوستدار؛ استاد مشاور زهرا اباذري.

        • مطالعه رفتار اطلاع يابي پژوهشگران از موتورهاي كاوش وب جهانگستر

        • مطالعه رفتار اطلاع يابي پژوهشگران در پست الكترونيكي(E mail)

        • مطالعه رفتار اطلاع يابي اساتيد و دانشجويان رشته هاي مختلف از وب جهانگستر مانند: فني و مهندسي- علوم انساني- علوم پايه- هنر- كشاورزي و منابع طبيعي

        • مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي متخصصان علوم كتابداري و اطلاع رساني از وب جهانگستر

        • مطالعه ميزان و نحوه آشنايي متخصصان علوم كتابداري و اطلاع رساني با وب جهانگستر

        • مطالعه ميزان استفاده پايان نامه هاي تحصيلي داخل كشور از امكانات وب جهانگستر

        • مطالعه ميزان جايگاه واحدهاي درسي مرتبط با وب جهانگستر يا ساير ابزارهاي اينترنت در برنامه هاي درسي رشته هاي دانشگاههاي كشور

        • بررسي و مطالعه ساختار نمايه سازي و سازماندهي اطلاعات در وب جهانگستر.

        • مطالعه رفتارهاي اطلاع يابي متخصصان مراكز پژوهشي و آموزشي مختلف از امكانات وب جهانگستر.

        • مطالعه تطبيقي رفتارهاي اطلاع يابي استفاده كنندگان مراكز صنعتي و استفاده كنندگان مراكز پژوهشي و آموزشي از امكانات وب جهانگستر.

رفتار اطلاع‌يابي/ پژوهشگران/ وب/ شبكه اطلاع‌رساني/ اينترنت/ دانشگاه تربيت مدرس/ نوروزي چاكلي، عبدالرضا/ دوستدار، يحيي/ اباذري، زهرا

 

42.   غفاري، حمزه علي (1379). بررسي نظرات مديران كتابخانه هاي مركزي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري در مورد طرح تمركز مجلات لاتين و تأمين مدرك. استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور آتش جعفر نژاد.

        • بررسي امكانات كامپيوتري و ارتباطي كتابخانه هاي دانشگاهي جهت برقراري ارتباط الكترونيكي و ايجاد شبكه هاي بين كتابخانه اي

        • بررسي ميزان گرايش دانشجويان و اعضاء هيئت علمي به دسترسي به مجلات الكترونيكي بجاي مجلات چاپي.

نظرسنجي/ مديريت كتابخانه/ كتابخانه دانشگاهي/ كتابخانه تخصصي/ مركز اسناد و مدارك/ وزارت تحقيقات، علوم و فناوري/ نشريات ادواري لاتين/ خدمات اطلاع‌رساني/ اشتراك منابع/ غفاري، حمزه علي/ شكويي،‌ علي/ جعفر نژاد، آتش

 

43.   رمضاني، سيده طيبه (1380). بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاء هيئت علمي دانشگاه بيرجند. استاد راهنما يحيي دوستدار؛ استاد مشاور شكويي.

        • مطالعه نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان، كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني را در انجام اصلاحات و تغييرات سازنده در خدمات و منابع ياري مي رساند.

        • از آنجا كه اساتيد از نظر ويژگيهاي فردي(مدرك تحصيلي، تجربه) با يكديگر متفاوت هستند در نتيجه الگوهاي رفتاري آنها با يكديگر متمايز است، پس مطالعه نيازهاي اطلاعاتي اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي متعدد ضروري به نظر مي رسد و نتايج اين مطالعات مي تواند اطلاعات زيربناي باارزشي را براي بهبود خدمات اطلاع رساني و گزينش مجموعه در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني فراهم آورد.

نياز اطلاعاتي/ اساتيد/ دانشگاه بيرجند/ رمضاني، سيده طيبه/ دوستدار، يحيي/ شكويي، علي

 

44.   آقاشاهي، روشنك (81-80). بررسي ميزان رضايت شغلي زنان كتابدار شاغل در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي دولتي شهر تهران. استاد راهنما عباس حري؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        • بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران در بخش هاي مختلف كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي و مقايسه آن با يكديگر.

        • بررسي ميزان رضايت شغلي كتابداران در سطح دانشگاههاي كشور و مقايسه آن با يكديگر.

        • بررسي مقايسه اي رضايت شغلي زنان و مردان كتابدار در كتابخانه هاي دانشگاهي، عمومي، تخصصي و آموزشگاهي

        • بررسي مقايسه اي رضايت شغلي كتابداران در كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي، كتابخانه‌هاي عمومي و كتابخانه هاي تخصصي و آموزشگاهي.

        • بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت شغلي كتابداران در كتابخانه هاي دانشگاهي، عمومي، تخصصي و آموزشگاهي

رضايت شغلي/ كتابداران/ زنان/ كتابخانه دانشگاهي/ تهران/ آقاشاهي، روشنك/ حري، عباس/ جعفرنژاد، آتش

 

45.   فهميان، مونا (81-80). بررسي وضعيت توليد اطلاعات علمي اعضاي هيأت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس از سال 1370 لغايت 1379. استاد راهنما سعيد رضايي شريف آبادي؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        • چنين پژوهشي در سطح گسترده تر و فراگيرتر انجام پذيرد. بدين معنا كه تمامي اعضاء هيأت علمي كشور(مربي ها، استادياران، دانشياران و استادان) در زمينه فني و مهندسي را دربرگيرد تا بتوان به تصويري كلي و روشن از وضعيت توليد اطلاعات علمي كشور در اين زمينه خاص دست يافت.

        • انجام پژوهشهايي كه در ان هزينه- سودمندي مصرف و توليد اطلاعات در ايران مورد بررسي قرار گيرد و بيشتر به جنبه هاي اقتصادي و كالايي اطلاعات مد نظر قرار گيرد.

        • انجام پژوهشي در زمينه بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاء هيأت علمي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدرس تا بتوان راه توليد اطلاعات علمي اين اعضاء را هموارتر نمود.

        • پژوهش ديگري با استفاده از روش تحليلي استنادي و با هدف مطالعه كيفي اطلاعات علمي توليد شده در اين دانشكده انجام گيرد.

        • مجموعه كتابخانه دانشكده فني و مهندسي و كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس از لحاظ روزآمد بودن، گرايش موضوعي و ارتباط آنها با تخصص هاي اين رشته مورد مطالعه قرار گيرد. تا معلوم شود بودجه اختصاص يافته جهت مجموعه سازي اين كتابخانه چگونه مصرف مي شود و تابع چه عواملي است.

توليد اطلاعات علمي/ اساتيد/ دانشگاه تربيت مدرس/ فهميان، مونا/ رضايي شريف‌آبادي، سعيد/ جعفرنژاد، آتش

 

46.   حسن زاده، محمد (1381). امكان سنجي آموزش از راه دور از طريق اينترنت كتابداري و اطلاع رساني در ايران.  استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        • بررسي زمينه فكري و اجتماعي آموزش از راه دور كتابداري و اطلاع رساني در ايران

        • بررسي علل عدم گرايش اساتيد كتابداري و اطلاع رساني به آموزش از طريق اينترنت در رشته.

        • امكان سنجي آموزش از راه دور كتابداري و اطلاع رساني از طريق اينترنت در دانشگاههاي غيردولتي

        • بررسي توانائي هاي دانشجويان كتابداري و اطلاع رساني جهت شركت در كلاس هاي اينترنتي

        • مطالعه نگرش مسئولين دست اندركار آموزش عالي نسبت به پديده آموزش از راه دور از طريق اينترنت

        • تعيين اولويت هاي برنامه ريزي براي ارائه دوره هاي آموزش از راه دور از طريق اينترنت كتابداري و اطلاع رساني در ايران

امكان سنجي/ آموزش از راه دور/ اينترنت/ كتابداري و اطلاع‌رساني/ حسن‌زاده، محمد/ شكويي، علي/ جعفرنژاد، آتش

 

47.   فرهادپور، محمدرضا (1380) بررسي وضعيت آگاهي رساني جاري در كتابخانه هاي تخصصي موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تاثير آن بر كاربري مجموعه از ديدگاه مديران. استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        • بررسي ميزان رضايتمندي كاربران خدمات آگاهي رساني جاري از اين خدمات در كتابخانه ها

        • مقايسه كارآيي هر يك از شيوه هاي آگاهي رساني جاري در ارائه اطلاعات از ديدگاه كتابداران بخش.

        • بررسي تاثير عامل بازخورد در نتايج بازيابي هاي آتي نظام آگاهي رساني جاري از ديدگاه مديران در كتابخانه ها.

        • خدمات آگاهي رساني جاري و مشكلات حق مؤلف در ارائه اطلاعات بررسي تاثير آگاهي‌رساني جاري بر استفاده از مجموعه كتابخانه

        • بررسي زمينه يابي ايجاد شبكه آگاهي رساني جاري بين كتابخانه هاي تخصصي

        • بررسي هزينه- اثربخشي خدمات آگاهي رساني جاري از ديدگاه مديران كتابخانه ها.

خدمات اطلاع‌رساني/ كتابخانه تخصصي/ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري/ مديريت كتابخانه/ مركز اسناد و مدارك/ نظرسنجي/ فرهادپور، محمدرضا/ شكويي، علي/ جعفرنژاد، آتش

 

48.   توكلي، مرضيه (1380). بررسي وضعيت مواد ديداري و شنيداري كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي دولتي ايران و ارائه طرح پيشنهادي. استاد راهنما سعيد رضائي شريف آبادي؛ استاد مشاور فدايي عراقي.

        • تاثير فرمتهاي جديد مواد ديداري شنيداري بر فرمتهاي قديمي در كتابخانه ها و خدمات آنها.

        • ارائه راهكارهاي عملي فعال سازي بخش ديداري شنيداري در كتابخانه هاي دانشگاهي

        • تاثير بكارگيري شبكه هاي اطلاع رساني چندرسانه اي در خدمات كتابخانه ها

        • ارائه راهكارهاي عملي و علمي تهيه فهرستگان ديداري شنيداري كتابخانه هاي دانشگاهي

        • بررسي ميزان استفاده اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دانشگاههاي ايران از مواد ديداري شنيداري و چندرسانه ايها به عنوان مواد كمك آموزشي و پژوهشي.

        • بررسي نظرات مديران كتابخانه هاي دانشگاهي ايران در خصوص وجود بخشي بنام ديداري شنيداري در كتابخانه ها

وسايل ديد و شنودي/ كتابخانه دانشگاهي/ مديريت كتابخانه/ توكلي، مرضيه/ رضايي شريف‌آبادي، سعيد/ فدايي عراقي، غلامرضا

 

49.   چراغي، زهره (1381). ميزان همپوشاني نشريات ادواري لاتين مورد استناد در پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا تا پايان شهريور سال 1380 با نشريات موجود در كتابخانه مركزي آن دانشگاه . استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        • انجام پژوهش هاي مشابه و تحليل هاي استنادي منابع ساير پايان نامه ها و رشته هاي مختلف ديگر.

        • استفاده از ساير روشهاي سنجش منابع در كنار تحليل هاي استنادي از جمله هزينه سودمندي منابع، آمار بدست آمده از درخواست اعضاء هيأت علمي، آمار موجود در كتابخانه‌ها.

        • تعيين نشريات هسته در يك دوره خاص با توجه به بيشترين استنادها در رشته هاي مختلف.

        • استفاده از منابع استاندارد جهت تعيين نشريات مفيد و هسته در كتابخانه از جمله HCR، SCI و...

        • مقايسه ناشران و كارگزاران از نظر تهيه مواد با توجه به قيمت آنها از طريق بخش سفارشات و مديريت كتابخانه ها.

        • تحليل استنادي براساس تعيين ميزان ارتباط بين قيمت نشريات و ميزان استناد به آنها.

        • بررسي ميزان استناد به منابع روزآمد در انتشارات اعضاء هيأت علمي يك دانشكده با توجه به ميزان انتشارات مقالات گروه مورد بررسي با ميزان استناد به آنها در طي يك دوره خاص.

تحليل محتوا/ نشريات ادواري لاتين/ تحليل استنادي/ پايان نامه/ تحصيلات تكميلي/ دانشگاه الزهرا/ كتابخانه دانشگاهي/ چراغي، زهره/ شكويي، علي/ جعفرنژاد، آتش

 

50.   بيات، محمدكريم (1381). تاثير فن آوري اطلاعات بر ساختار سازماني و مديريتي كتابخانه‌هاي دانشگاه علامه طباطبايي . استاد راهنما عباس حري؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        • پيشنهاد مي شود دانشجويان و محققان در زمينه چگونگي ساختار سازماني كتابخانه هاي ديگر دانشگاهها و مراكز علمي تحقيق نمايند و وضعيت ساختاري آنها را بررسي نموده و الگو و نمونه مناسبي با پيشرفتهاي روز با فناوري اطلاعات ارائه نمايند.

        • پيشنهاد مي شود محققين يك مقايسه تطبيقي نيز در اين زمينه در كتابخانه هاي دانشگاههاي كشورهاي مختلف انجام دهند و كتابخانه ها را با هم بررسي نموده و بهترين آنها را از نظر ساختار سازماني معرفي نمايند.

فن‌آوري اطلاعات/ مديريت كتابخانه/ ساختار سازماني/ دانشگاه علامه طباطبايي/ كتابخانه دانشگاهي/ بيات، محمد كريم/ حري، عباس/ جعفرنژاد، آتش

 

51.   رستمي گومه، عليرضا (1381). بررسي ميزان و عوامل موثر بر رضايتمندي استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني كتابخانه هاي مركزي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاههاي تهران. استاد راهنما علي شكويي؛ استاد مشاور آتش جعفرنژاد.

        • آموزش كوتاه مدت استفاده كنندگان در استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي واحدهاي اطلاع‌رساني و تاثير آن بر رضايتمندي آنها

        • بررسي تاثير رشته هاي تحصيلي دانشجويان در سطح رضايت آنان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني.

        • پژوهشي مشابه اين پژوهش در ديگر مراكز اطلاع رساني وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام گيرد.

        • مقايسه سطح رضايتمندي استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني با خدمات ديگر بخشهاي كتابخانه

        • ارزيابي پاياگاههاي اطلاعاتي موجود در واحدهاي اطلاع رساني و تاثير اين پاياگاهها بر سطح رضايت استفاده كنندگان.

        • بكارگيري كتابداران متخصص در واحدهاي اطلاع رساني و مقايسه آن با بكارگيري متخصصان كامپيوتري و تاثير هر كدام از اين دو گروه بر سطح رضايت استفاده كنندگان از خدمات پيوسته واحدهاي اطلاع رساني

رضايت استفاده‌كنندگان/ خدمات اطلاع‌رساني/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه تربيت مدرس/ تهران/ دانشگاه/ شبكه اطلاع‌رساني/ رستمي گومه، عليرضا/ شكويي، علي/ جعفرنژاد، آتش

 

52.   كياني، تاجملك (1375). تحليل هزينه- مصرف نشريات ادواري لاتين جاري رشته هاي بيوشيمي- بيوفيزيك در كتابخانه موسسات I.B.B دانشگاه تهران و كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس. استاد راهنما طاهره علومي؛ استاد مشاور عادل آذر.

        • به دليل اهميت علوم پايه نظير چنين تحقيقي در مورد نشريات رشته هايي چون شيمي فيزيك و...هم انجام گيرد تا ميزان استفاده از اين نشريات و هزينه اثربخشي آنها مشخص شود.

        • به دليل اهميت نشريات فوق العاده تخصصي و استفاده از آن ها در انجام تحقيقات در سطح بين الملل به نظر مي رسد كه تحقيقي صورت گيرد و بررسي شود كه اساتيد چقدر در تحقيقات خود از نشريات فوق العاده تخصصي استفاده مي كنند. 

        • تحقيقاتي كه تاكنون بر روي مطالعات الگوي مصرف نشريات در ايران انجام گرفته است همواره كل نشريات (كم استفاده يابي استفاده) را مورد توجه قرار داده و تاكنون تحقيقي در مورد نشريات كم استفاده يابي استفاده صورت نگرفته لذا چنين لازم است تا علل بلااستفاده بودن اين نشريات شناسايي و اقدام موثر صورت گيرد.

        • ضمناً براي بررسي ميزان استفاده از اينگونه نشريات كم مصرف حداقل يك سال مداوم بدون وقفه براي اندازه گيري دقيق لازم است.

        • با توجه به رشد سريع تكنولوژي و حضور بانكهاي اطلاعاتي در اكثر مراكز اطلاع‌رساني و ترجيح دانشجويان و ديگر مراجعان به استفاده از جستجوي كامپيوتري تا دستي به نظر مي رسد كه تحقيقي به منظور تحليل هزينه- مصرف بانكهاي اطلاعاتي نظير(مدلاين، اكسپرتامديكا، ايندكس مديكوس و...) بر روي ديسكهاي فشرده نوري ضروري باشد.

        • ضمناً به دليل اهميت همكاري تنگاتنگ اعضاء هيئت علمي با كتابداران در زمينه انتخاب، تداوم يا حذف عناوين نشريات به نظر مي رسد كه تحقيق در زمينه تعيين اينكه آيا بين عناوين نشريات جاري كه اعضاء هيأت علمي هر دانشكده به حسب نوع و رشته درجه بندي مي كنند با قيمت اشتراك آنها ارتباطي وجود دارد يا نه، ضروري باشد. زيرا اگرچه هزينه هر بار مصرف معيار مناسبي براي قطع يا تداوم اشتراك مي باشد. اما قضاوت اعضاء هيأت علمي براي جبران و موازنه اين عوامل لازم است.

        • همانگونه كه هر كتابخانه دانشگاهي به منظور مقابله با افزايش قيمت نشريات، به تعيين نشريات هسته در هر زمينه اي اقدام مي كند، به نظر مي رسد كه تحقيق جهت تعيين ناشران و يا كارگزاران هسته براي بدست آوردن نشريات با قيمت مناسبتر احتمالاً مثمر ثمر خواهد بود.

هزينه – سودمندي/ نشريات ادواري لاتين/ كتابخانه تخصصي/ دانشگاه تهران/ دانشگاه تربيت مدرس/ كتابخانه دانشگاهي/ بيو فيزيك/ بيو شيمي/ كياني، تاجملك/ علومي، طاهره/ آذر، عادل

 

53.   بيگلو، محمد حسين (1375). مطالعه وضعيت كمي توليد اطلاعات علمي اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريز(74-76). استاد راهنما مهرانگيز حريري؛ استاد مشاور علي سينايي.

        • پيشنهاد مي شود پژوهش ديگري با هدف مطالعه كيفي(استنادي) اطلاعات علمي توليد شده در اين دانشگاه انجام شود.

        • نظير همين پژوهش در سطح تمام دانشگاههاي علوم پزشكي كشور انجام شود تا بتوان به تصويري روشن و كلي در مورد وضعيت توليد اطلاعات علمي كشور در زمينه علوم پزشكي دست يافت.

توليد اطلاعات علمي/ اساتيد/ دانشگاه علوم پزشكي تبريز/ بيگلو، محمد حسين/ حريري، مهرانگيز/ سينايي، علي

 

54.   فيضي، عليرضا (1376). تعيين ميزان رضايت استفاده كنندگان از خدمات مرجع كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي تربيت مدرس، صنعتي شريف، اميركبير. استاد راهنما علي سينايي؛ استاد مشاور روح انگيز جمشيدي‏، فاطمه سبكروح.

        • با توجه به اينكه يافته هاي پژوهش نشان داد كه از بين دانشگاههاي مورد بررسي، جامعه استفاده كننده از خدمات مرجع در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه شريف، كمترين ميزان رضايت را داشته اند، بنابراين لازم است كه علل و عوامل عدم رضايت آنها در قالب يك پژوهش مشخص شود.

        • در ديگر دانشگاههاي كشور و ساير دانشگاههايي كه در گروههاي علوم انساني، پزشكي، هنر و كشاورزي قرار دارند. تحقيقي مشابه تحقيق حاضر انجام شود و ميزان رضايت جامعه استفاده كننده از خدمات مرجع تعيين شود.

        • با توجه به اينكه استفاده اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي مورد بررسي از خدمات مرجع در سطح پائيني قرار دارد و اينكه كلاً مراجعه آنها به كتابخانه ها پايين بوده است، تحقيق با هدف تعيين علت يا عدم علل مراجعه اساتيد كتابخانه ها انجام شود

        • تحقيقي در مورد تاثير ارتباط مراجعه كننده با كتابخانه ها با دو نوع سيستم باز و بسته انجام شود.

رضايت استفاده‌كنندگان/ خدمات مرجع/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه تربيت مدرس/ دانشگاه صنعتي شريف/ دانشگاه امير كبير/ فيضي،‌ عليرضا/ سينايي، علي/ جمشيدي،‌ روح‌انگيز/ سبكروح، فاطمه

 

55.   اورنگيان، آذر (1375). ارزشيابي هزينه- سودمندي خدمات اطلاعات پيوسته(on line)  در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و مشتركين آن سال 1374 . استاد راهنما مهرانگيز حريري؛ استاد مشاور علي سينايي.

        • شناسايي فاكتورهاي تاثيرگذار بر رضايت كاربران سيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتري

        • درجه يا رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت كاربران. به عبارت ديگر سنجش ميزان تاثير هر عامل بر رضايت نهايي از خدمات

        • تعيين قيمت تمام شده بازيابي يك ركورد از طرق مختلفي چون منابع چاپي، ديسك نوري، روي خط و روشهاي احتمالي ديگر در يك دوره زماني واحد.

        • ارزشيابي دوره اي هر يك از روشهاي بكار گرفته شده در يك مركز اطلاع رساني و برنامه ريزي مجدد بر اساس يافته هاي اين ارزشيابيها

        • ارزيابي دوره هاي آموزشي رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني در مقاطع مختلف تحصيلي و دروسي كه در اين دوره ها تدريس مي شود.

        • مقايسه دوره هاي تحصيلي دانشگاهي و سرفصل دروس در رشته هاي كتابداري و اطلاع‌رساني با دوره هاي مشابه همين رشته در كشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه.

هزينه- سودمندي/ خدمات اطلاع‌رساني/ جستجوي پيوسته/ شبكه اطلاع‌رساني/ سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي/ اورنگيان، آذر/ حريري، مهرانگيز/ سينايي، علي

 

56.   طاهري، حسين (1373). نقش منابع كمك آموزشي در رفع نيازهاي اطلاعاتي معلمان بينش اسلامي مقطع متوسطه شهر تهران. استاد راهنما بهرام محسن پور؛ استاد مشاور علومي.

پيشنهادات نداشت.

نياز اطلاعاتي/ منابع اطلاعاتي/ معلمان/ مدرسه متوسطه/ تهران/ طاهري، حسين/ محسن‌پور، بهرام/ علومي، طاهره

 

57.   حيدري، مجيد (1378). طرح بهينه سازي جريان اطلاعات مديريتي در مراكز اطلاع رساني(مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي و مراكز اطلاعات و مدارك علمي ايران و سازمان اسناد ملي ايران). استاد راهنما يحيي دوستدار؛ استاد مشاور علي شكوئي.

پيشنهادات نداشت.

تبادل اطلاعات/ مديريت كتابخانه/ مركز اسناد و مدارك/ سازمان اسناد ملي/ مركز اطلاعات و مدارك علمي/ مركز اطلاع‌رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي/ حيدري، مجيد/ دوستدار، يحيي/ شكويي، علي

 

58.   مرجاني، نسرين (1377). بررسي وضعيت كتابخانه هاي عمومي شهرري و ارائه راه حل براي دست يافتن به وضع مطلوب. استاد راهنما شكويي؛ استاد مشاور يحيي دوستدار.

پيشنهادات نداشت.

كتابخانه عمومي/ ري/ مديريت كتابخانه/ مرجاني، نسرين/ شكويي، علي/ دوستدار، يحيي

 

59.   سميعي، محمد (1378). بررسي ميزان رضايتمندي استفاده كنندگان پايگاههاي اطلاعاتي اسلامي شهر مقدس قم. استاد راهنما حري؛ استاد مشاور علي شكوئي.

پيشنهادات نداشت.

رضايت استفاده‌كنندگان/ پايگاه اطلاعاتي/ قم/ سميعي، محمد/ حري، عباس/ شكويي، علي

 

60.   بابامرادي، رسول (1379). طراحي و توسعه نظام اطلاعات مديريت كتابشناختي. استاد راهنما كمال چهارسوقي؛ استاد مشاور حسين بهشتي.

پيشنهادات نداشت.

شبكه اطلاع‌رساني/ مديريت اطلاعات/ بابامرادي، رسول/ چهارسوقي، كمال/ بهشتي، حسين

 

61.   معصومي، مرضيه (1382). ارزيابي و تحليل توزيع فضاي و امكانات كتابخانه هاي عمومي در شهر تهران(مطالعه موردي، منطقه 62). استاد راهنما منوچهر فرج زاده؛ استاد مشاور معصومه نصيري.

پيشنهادات نداشت.

كتابخانه عمومي/ تهران/ مديريت كتابخانه/ معصومي، مرضيه/ فرج‌زاده، منوچهر/ نصيري، معصومه

 

62.   معنوي، حميرا (1377). بررسي زمينه يابي ايجاد همكاري كتابخانه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با كتابخانه هاي مدارس راهنمايي شهر تهران. استاد راهنما علومي؛ استاد مشاور جمشيدي.

پيشنهادات نداشت.

همكاري بين كتابخانه‌اي/ كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان/ مدرسه راهنمايي/ كتابخانه آموزشگاهي/ كتابخانه تخصصي/ تهران/ معنوي، حميرا/ علومي، طاهره/ جمشيدي، روح انگيز

 

63.   وطنخواه، فوزيه (1380). بررسي وضعيت نظام خدماتي كتابخانه هاي پزشكي موجود در مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) و ارائه طرح شبكه اطلاع رساني براي آنها. استاد راهنما عباس حري؛ استاد مشاور غلامرضا فدايي عراقي .

پيشنهادات نداشت.

خدمات اطلاع‌رساني/ بيمارستان امام خميني (ره)/ كتابخانه تخصصي/ شبكه اطلاع‌رساني/ وطنخواه، فوزيه/ حري، عباس/ فدايي عراقي، غلامرضا

 

64.   زائرحيدري، عصمت (1380). بررسي وضعيت مجموعه سازي نشريات الكترونيكي در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي دولتي شهرتهران . استاد راهنما عباس حري. استاد مشاور حجت الله حسن لاريجاني .

پيشنهادات نداشت.

مجموعه سازي/ نشريات الكترونيكي/ كتابخانه دانشگاهي/ دانشگاه/ تهران/ زائر حيدري، عصمت/ حري، عباس/ لاريجاني،‌ حجت الله حسن

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن 1389ساعت 22:39  توسط فاطمه میرمحـــــــمدی  |